Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 28

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1De Sabat i pinis, na taim san klostu i laik kamap long namba wan de bilong wik, orait Maria bilong Makdala wantaim narapela Maria tupela i kam bilong lukim matmat.
2Na wantu tasol bikpela guria i kamap. Ensel bilong Bikpela i lusim heven na i kam daun, na em i tantanim ston i go lusim maus bilong hul na em i sindaun i stap antap long en.
3Pes bilong ensel i lait olsem lait bilong klaut, na klos bilong en i waitpela olsem ais.
4Ol soldia i pret long em, na ol i guria nogut, na ol i kamap olsem ol man i dai pinis.
5Tasol ensel i tokim tupela meri olsem, “Yutupela i no ken pret. Mi save, yutupela i kam bilong painim Jisas, em dispela man ol i bin hangamapim long diwai kros.
6Em i no i stap hia. Em i kirap pinis, olsem bipo em i bin tok. Yutupela kam lukim ples em i bin slip long en.
7Na yutupela go kwiktaim na tokim ol disaipel bilong en olsem, em i lusim matmat na i kirap bek pinis. Harim. Em i go paslain long yupela long Galili, na yupela bai i lukim em long dispela hap. Mi kam bilong givim dispela tok long yupela.”
8Tupela meri i pret tru, tasol tupela i amamas moa moa yet, na kwiktaim tupela i lusim matmat na i ran i go bilong tokim ol disaipel bilong en.
9Na Jisas i bungim tupela long rot, na i tok, “Moning tru.” Na tupela i go klostu na i holim lek bilong en, na tupela i lotu long em.
10Na Jisas i tokim tupela olsem, “Yutupela i no ken pret. Yutupela go tokim ol brata bilong mi long ol i mas i go long Galili. Ol bai i lukim mi long dispela hap.”
11Tupela meri i go yet, na sampela soldia i bin was long matmat ol i go insait long taun, na ol i tokim ol bikpris long olgeta samting i bin kamap.
12Na ol bikpris i bung wantaim ol hetman, na ol i wokim wanpela tok. Ol i givim planti mani long ol soldia,
13na ol i tok, “Yupela i mas tok olsem, ‘Ol disaipel bilong en i kam long nait, na taim mipela i slip, ol i stilim bodi bilong en.’
14Na sapos namba wan gavman i harim dispela tok, orait mipela i ken stretim tok wantaim em, na bai yupela i no gat trabel.”
15Orait ol soldia i kisim mani, na ol i bihainim dispela tok bilong ol bikman. Na dispela tok i go nabaut namel long ol Juda, na ol Juda i save mekim dispela tok yet i kam inap long nau.
16Ol 11-pela disaipel i wokabaut i go long Galili, na ol i kamap long dispela maunten Jisas i bin tok bai ol i mas i go long en.
17Na ol i lukim Jisas, na ol i lotu long em. Tasol ol i gat tupela tingting.
18Na Jisas i kam klostu na i tokim ol olsem, “God i givim mi bikpela namba na strong bilong bosim olgeta samting long heven na long graun.

19Olsem na yupela i mas i go mekim olgeta lain manmeri i kamap disaipel bilong mi. Na yupela baptaisim ol long nem bilong Papa na bilong Pikinini na bilong Holi Spirit.
20Na yupela lainim ol long bihainim olgeta tok mi bin givim long yupela. Harim. Mi save stap wantaim yupela olgeta de, i go inap long dispela taim i pinis.”