Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gurↄ swɛɛdoo gbɛra Yesu Pita kↄ̃n Yemisio kↄ̃n à dãaro Yohanao sɛ̀ɛ à gàańyo kpii lezĩa ńtɛ̃ɛ.
2Ben à lì ń wáa. A uu e tɛ́ kɛɛ lán ↄfãntɛ̃ bà, à pↄ́kãsãanↄ gↄ̃̀ pú fénfen lán loupina bà.
3Ben Musa kↄ̃n Iliao bↄ̀ wà mↄ̀ńzi, aↄ̃ↄe yã oo kↄ̃n Yesuo.
4Ben Pita bè Yesunɛ: Dii, à maa kɛ̀ wá kú kɛ̀. Tó ń yezi, mɛ́ kutaa dↄ mɛ̀n aagↄ̃, n pↄ́ mɛ̀n do, Musa pↄ́ mɛ̀n do, Ilia pↄ́ mɛ̀n do.
5Gurↄↄ kɛ̀ èe yã oo, ludambɛ lugu tɛ́kɛna dàńla, ben aↄ̃ kòto mà à guu à bè: Àmbe ma Nɛ́ mɛ̀n do léle yenzidee ũ, à yã è kámagu. À à yã ma.
6Kɛ̀ à ìba pìnↄ kòto pì mà, vĩa ń kũ maamaa, aↄ̃ dàɛ ń puua.
7Ben Yesu sↄ̃̀ńzi, à ↄ kɛ̀ḿma à bè: À fɛɛ, àton vĩa kɛro.
8Kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sɛ̀ musu, aↄ̃ↄe gbɛ̃ke ero, sé Yesu ado.
9Kɛ̀ aↄ̃ↄe pitaa kpiii pìa, Yesu dìɛńnɛ à bè: Àton wɛ́ɛgupu kɛ̀ á è yã o gbɛ̃ke maro ai Gbɛ̃ntee Nɛ́ fɛɛ bↄna gaan.
10Ben à ìbanↄ à là wà bè: Bↄ́yãnzin ludayãdannɛrinↄ è be Ilia bé eé mↄ́ káakuzi?
11Ben à wèńla à bè: Ilia é mↄ́ yãpuramɛ, eé yã píngi kɛkɛ a gbɛ̀n.
12Mↄde mɛ́ɛ ooare, Ilia mↄ̀ kↄ̀, ben aↄ̃ↄe à dↄ̃ro, ben aↄ̃ ń pↄyezi kɛ̀nɛ. Lɛn aↄ̃é wɛ́ɛ tã Gbɛ̃ntee Nɛ́a lɛ dↄ.
13Ben à ìbanↄↄ dↄ̃̀ kɛ̀ Yaaya Batisikɛrin à tɛ́a.
14Kɛ̀ aↄ̃ kà parii guu, gↄ̃gbɛ̃ ke mↄ̀ à kùɛ Yesunɛ
15à bè: Dii, ǹ ma nɛ́ wɛ̃nda gwa, zaakɛ gasindadeemɛ. È nawɛ̃a kɛ maamaa, ègↄ̃ lɛ́ɛɛ tɛ́n ke ín baabↄɛ.
16Ma mↄo n ìbanↄnɛ, aↄ̃ↄe fↄ̃ wà à kɛ̃̀kↄ̃aro.
17Ben Yesu bè: Tↄ̃ↄrigbɛ̃ yakana ludanaanɛkɛrisaideenↄ! Mɛ́gↄ̃ kúao ai bↄrɛmɛ? Mɛ́gↄ̃ mɛnaaao ai bↄrɛmɛ? À mↄ́mɛ nɛ́ pìo kɛ̀.
18Yesu gì zĩn pìnɛ, ben à gò nɛ́ pìa, à kɛ̃̀kↄ̃a gwe gↄ̃ↄ.

19Beee gbɛra Yesu ìbanↄ sↄ̃̀zi ńtɛ̃ɛ, aↄ̃ à là wà bè: À kɛ̀ dia wée fↄ̃ wa pɛ́ zĩn pìa à bↄ̀roo?
20À wèńla à bè: Kɛ̀ á Luda náanɛ vĩ bítaro yãnzimɛ. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare: Tó á Luda náanɛ vĩ féte lán ɛfↄ wɛ́ɛ bà, é o kpiii kɛ̀kiinɛ à gu kɛ̀ à gá kãa, eé kɛ lɛ. Yãke é a furo.
21Zĩn kɛ̀ taka è sí bↄro, sé kↄ̃n aduakɛnao kↄ̃n lɛ́yinao.
22Gurↄↄ kɛ̀ à kú kↄ̃n a ìbanↄ lɛdo Galili, à bèńnɛ: Weé Gbɛ̃ntee Nɛ́ nańnɛ ń ↄzĩ,
23weé à dɛ, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé fɛɛ. Ben aↄ̃ nↄ̀sɛ yàka maamaa.
24Kɛ̀ aↄ̃ kà Kapɛnamu, Luda ua ↄↄsirinↄ mↄ̀ wà Pita là wà bè: A dannɛri è Luda ua ↄↄ kpároo?
25Pita wèńla à bè: È kpá. Kɛ̀ Pita e gɛ̃ɛ bɛ, Yesu gĩakɛ à bènɛ gↄ̃ↄ: Simↄ, dénↄn anduna kɛ̀ kínanↄ è bɛ'ↄↄ ke yàra'ↄↄ síḿmaa? Aↄ̃ nɛ́nↄn yↄ́ↄ ke gbɛ̃ pãndenↄmɛ? N yã pì è diaa?
26Pita bè: Gbɛ̃ pãndenↄmɛ. Yesu bènɛ: Tó lɛmɛ, aↄ̃ nɛ́nↄ bà kuuro.
27Mↄde lɛ wa yã tón ↄ̃ḿmaro yãnzi, ǹ gá ǹ daburu da sɛ̀bɛ guu. Kpↄ̀ káaku kɛ̀ nɛ́ kũ, ǹ à lɛ́ wɛ̃, nɛ́ ↄↄ e à guu. Ǹ bee sɛ́ ǹ kpáḿma, mapi kↄ̃n mpio pↄ́ ũ.