Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MATIU

MATIU 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu a ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ sìsi, ben à ń gba iko aↄ̃ zĩnnↄ goḿma, aↄ̃ gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n gbãasaideenↄ ń píngi.
2Zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaa pìnↄ tↄ́nↄn yɛ̀: Gbɛ̃ káaku Simↄ kɛ̀ wè benɛ Pita kↄ̃n à dãaro Anduruo, Zebedi nɛ́ Yemisi kↄ̃n à dãaro Yohanao,
3Filipi, Batↄlↄmiu, Tomasi, bɛ'ↄↄsiri Matiu, Alafeu nɛ́ Yemisi, Tadeu,
4Simↄ Aĩade kↄ̃n Yudasi Isikariↄti kɛ̀ bↄ̀ à kpɛɛo.
5Kɛ̀ Yesu e gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaa pìnↄ zĩi, à bèńnɛ: Àton gá bori pãndenↄ kiiaro. Àton gɛ̃ Samaria wɛ́tɛnↄ guuro.
6À gá Isaraili kɛ̀ aↄ̃ sã̀sã lán sãa bànↄ kiia.
7À gá àgↄ̃ waazi kɛɛ àgↄ̃ gaa à be: Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kà kĩi!
8À gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃a, à gɛ̀nↄ fɛɛ bↄna gaan, à kusunↄ kɛ̃kↄ̃a wásawasa, à zĩnnↄ goḿma. Lán á è pↄ́kekpasai nà, à kɛńnɛ pↄ́kesisai.
9Àton ↄↄ da a bↄ̀kↄnlo.
10Àton bↄ̀kↄlogomma sɛ́ro ke uta plaadee ke kyatee ke gò, zaakɛ zĩkɛri kↄ̃ sìo à a pↄ́blee e.
11Wɛ́tɛ kɛ̀ é kán píngi ke lakutu, à gbɛ̃ maaa wɛtɛ à pitaa, àgↄ̃ kú gwe ai à gá gɛ̃o zɛ́la.
12Tó a gɛ̃ ua guu, à ì nnaa kpáḿma.
13Tó uadeenↄ kↄ̃ sìo, a ì nnaa é gↄ̃ńnɛ. Tó aↄ̃ↄe kↄ̃ sío sↄ̃ro, a ì nnaa é ɛara à sↄkpaawa.
14Guu kɛ̀ wèe a sín ke wèe swã kpá a yãziro, à bↄ ua ke lakutu pìn à lutɛ̃ gogo a gbánↄa.
15Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ wɛ́ɛtãmma kɛ̀ Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄradeenↄ é ee égↄ̃ sã̀ↄ dɛ wɛ́tɛ pì deenↄ pↄ́la.
16Mɛ́ɛ a zĩi lán sãanↄ bà lɛwannↄ tɛ́mɛ. Àgↄ̃ làakari vĩ lán mlɛ̃̀nↄ bà, àgↄ̃ dɛ yãkekɛrisaideenↄ ũ lán pↄ̃tɛ̃ɛnↄ bà.
17À làakari kɛ gbɛ̃nteenↄzi, zaakɛ aↄ̃é a kũkũ wà a na yãkpaɛkɛrinↄnɛ ń ↄzĩ, aↄ̃é a gbɛ̃gbɛ̃ ń aduakɛkpɛnↄ guu.
18Weé gáao bùsu gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n kínanↄ kiia ma yãnzi. Égↄ̃ dɛńnɛ ma sèedadeenↄ ũ kↄ̃n bori pãndenↄ.

19Tó wà a kpaḿma, àton yã kɛ̀ é o ke yã kɛ̀ é liḿma damu kɛro. Zĩ beeea Luda bé é yã kɛ̀ é oo da a lɛ́n.
20Èe kɛ ámbe é yã oro, a De Nini bé eé yã da a lɛ́n.
21Vĩ̀i kↄ̃n dãaronↄ é kↄ̃ kpáḿma wà dɛ. Denↄ é bↄ ń nɛ́nↄ kpɛɛ. Nɛ́nↄ é bↄ ń denↄ kↄ̃n ń danↄ kpɛɛ wà ń dɛ.
22Gbɛ̃ píngi é zaagu ma yãnzi, mↄde gbɛ̃ kɛ̀ zɛna gbãa ai à gurↄ lɛ́a é mìsina e.
23Tó wèe wɛ́ɛ tãaawa wɛ́tɛ ken, à bàa lɛ́ à tá à pãnden. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, é gá Isarailinↄ bùsu wɛ́tɛnↄ guu à yãa píngiro, Gbɛ̃ntee Nɛ́ é gĩakɛ à mↄ́.
24Ìba ègↄ̃ dɛ a dannɛrilaro. Zĩ̀ri ègↄ̃ dɛ a diilaro.
25Tó ìba a yãdannɛri gwena lè ke tó zĩ̀ri a dii gwena lè, beee mↄ̀ lɛ. Tó wà tↄ́ kpà ua bɛdeenɛ Bɛlɛzɛbubu, tↄ́ kɛ̀ à zaaa dɛ beeelaan weé kpá à bɛdeenↄnɛ.
26Àton vĩa kɛńnɛro. Pↄ́kee kuu utɛna kɛ̀ é bↄ gupuraaaro. Asiiyã kee kuu kɛ̀ weé gí dↄ̃ziro.
27À yã kɛ̀ mɛ́ɛ ooare gusiaan o gupuraaa. À yã kɛ̀ ée maa kpãikpãi kpàakpa kɛ gãalɛ.
28Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è mɛ̀baa kaatɛ, mↄde aↄ̃è fↄ̃ wà ninii dɛ̀roonↄ, àton vĩa kɛńnɛro. À vĩa kɛ Ludanɛ kɛ̀ eé fↄ̃ à nini kↄ̃n mɛ̀o kaatɛ tɛ́ guu píngi.
29Wè sãtɛ̃ mɛ̀n plaaa yá kↄbↄ donloo? Mↄde aↄ̃ ke è lɛ́ɛ tↄↄtɛ a De yãdↄ̃na sairo.
30Baa a mìkãnↄ, à à lɛ́ dↄ̃.
31Beee yãnzi àton vĩa kɛro. A bɛ̀ɛ dɛ sãtɛ̃ pariinↄla.
32Gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀mao gbɛ̃nↄ aɛ, mɛ́ zɛo ma De kɛ̀ kú musu aɛ.
33Gbɛ̃ kɛ̀ lɛ́ sɛ̀mazi gbɛ̃nↄ aɛ sↄ̃, mɛ́ lɛ́ sɛ́zi ma De kɛ̀ kú musu aɛ.
34Àtongↄ̃ daa ma mↄ lɛ gbɛ̃nↄ gↄ̃ nna kↄ̃o anduna guunlo. Mɛ́ɛ mↄ́ lɛ gbɛ̃nↄ gↄ̃ nna kↄ̃o yãnzinlo, sé fɛɛna kↄ̃zi.
35Ma mↄmɛ, lɛ gↄ̃gbɛ̃ bↄ a de kpɛɛ, nↄgbɛ̃ bↄ a da kpɛɛ, nↄzãree bↄ a zã da kpɛɛ.
36Gbɛ̃ bɛdeenↄ é gↄ̃ à ibɛɛnↄ ũ.

37Gbɛ̃ kɛ̀ ye a de ke a dazi dɛmalaa e ká àgↄ̃ dɛ ma ìba ũro. Gbɛ̃ kɛ̀ ye a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke a nↄgbɛ̃zi dɛmalaa e ká àgↄ̃ dɛ ma ìba ũro.
38Gbɛ̃ kɛ̀ èe a líkpangbãroo sɛ́ àgↄ̃ tɛ́omaziro, adee e ká àgↄ̃ dɛ ma ìba ũro.
39Gbɛ̃ kɛ̀ à a wɛ̃̀ndi kũna, adee é korazi. Gbɛ̃ kɛ̀ gì a wɛ̃̀ndizi ma yãnzi sↄ̃, adee égↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ.
40Gbɛ̃ kɛ̀ à a si ma simɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ ma si sↄ̃, adee gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi sìmɛ.
41Gbɛ̃ kɛ̀ annabi sì a annabikɛ yãnzi é annabi láada e. Gbɛ̃ kɛ̀ gbɛ̃ maaa sì a maakɛ yãnzi é gbɛ̃ maaa láada e.
42Baa í yĩin, gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ kɛ̀kiinↄ doke gbà ma ìbakɛɛ yãnzi, yãpuraan mɛ́ɛ ooare, adee é kora a láadaziro.