Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MADASII

MADASII 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, m bɛ́immu kɛ tú: M bo duɔ́nko n kó ditɔ̃nnì kɛ̀ dìi keutɛ́ kucɛ. Di yiɛ̀ ndi bɑ̀ɑ wè ò yóó di dɛ́ɛ́tɛ́mu kɛ̀ dí tɑ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ. Di yiɛ̀ nwèè di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛtɑummɛ̀ ò kèrínímu. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
2We mbo nkpɑɑ́ dɛ yiè? Kòò feitɛ́ní we mbo nkpɑɑ́ cómmú! Ò yó ndònnɛ̀ dihònnì kó muhɑ̃ɑ̃́ mmùù ɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ mù mmu mɛsɔɔ nkɛ́ndò nciɛkúrɛ̀ bɛ̀ ɔunɛ̀ dɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì.
3Weè yóó wénkùnnɛ bɛnìtìbɛ̀ mɛsɔɔ nkɔ̃mɛ. Weè yóó wénkùnnɛ Defiibɛ muhɑ̃ɑ̃́ nhɔ̃ɔ̃ wénkùnnɛ mɛ̀ɛ̀ botí timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ mbɛ̀ɛ̀ yó nni mpɑ̃ɑ̃ nyɛpɑ̃rɛ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀.
4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncɔutɛ́ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ kó yɛpɑ̃rɛ̀ kù do yɛ̀ cɔú mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ dimɔ̀nnì, yɛbie nketiyɛ̀ miɛkɛ.
5Dɛ mɔ̀nnì mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bo ndi kómmú kɛ́bekɛ́nɛ̀ bɛtediibɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ mpɑrìkunɛ̀ n yètìrì kɛ nɛ́ soú, nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í yietì bɛ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ díítí nɛ̀ bɛkúpobɛ̀ nɛ̀ iciribí kpɛrɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í n dé mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yí cèètɛ, di mɛ nyí yóu di bo ntúmɛ̀ Sɑkɔbu yɑɑ̀bí.
7Nɛ̀ di yɛmbɛ̀ do bomɛ̀ mmɛ di bùtínnɛ́mɛ̀ n tié kɛ í ì tũ, wɛ̃tɛnɛ̀ní m borɛ̀ kɛ̀ m múnkɛɛ wɛ̃too di borɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! Kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti bo wɛ̃too ɔ̃̀mmɛ botí ku borɛ̀?
8Ntɛ m múnkɛ yóó di bekɛ tì, onìtì bo nɑ kɛ́soutɛ́ mí nKuyie nnɑɑ̀? Kɛ̀ dɛ yɛ̀mmɛ̀ di bo yĩ́: Nɛ̀ bɑ mmiɛkɛ nkɛ ti dɑ soúmmɛ̀? Di mɔkɛ dɛ̀ dɛmɔu kó dɛpííndɛ̀ di dò nkɛ́ nni n duɔ̀ ndɛ̀. Nɛ̀ di dò nkɛ́ nni mpɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀, dɛɛ̀ miɛkɛ nkɛ di n soúmmɛ̀.
9Mɛyɛi ndi do, kubotí kumɔu n soú mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ.
10Tɔnní dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tú dɛpííndɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mmɔkɛ tidiitì. N yɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀ kɛ́nsɑ̀ kɛ̀ m bɑ́ɑ́ kpetɛ́ iwɛtibori, kɛ́cṹũnko kɛĩ́nkɛ̀ kó mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ mɛɛ̀ píɛ. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
11Kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ m bɑ́ɑ́ bɛti yɛcɑ́dúɔ̀ mbɑ́ yɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ncɑ́ɑ́ ndi diitì, kɛ̀ fínyĩ̀ kó dɛtie mpɛitɛ́.
12Kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu ndi tú diwɛ̀ì yɛmbɛ̀, kɛ yɛ̃́ di tenkɛ̀ kó mɛkɑ̀rìmɛ̀ yó nnɑɑtimɛ̀. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Di nɑ́ɑ́ ntì ti kpɛ́í ntì tu tipocɛ̃mmúnɑ́ɑǹtì nti, kɛ̀ di nɛ́ békú dimɑ́ɑ̀ kɛ tú: Ti kù cɛ̃nnɛ́nɛ̀ ɔ̃̀nti?
14Díì bɑɑ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Kɑ̀ɑ tũ̀ nKuyie, dɛtetìrɛ̀ ndɛ, kɑ̀ɑ tũ̀ nku tɑnnɔ̀ dɛ̀ í mɔkɛ mucɔ̃́ntimu mɑmù, kɛ̀ di nù nkɔmmú yɛdɑbùò m mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yììkɛ̀ bɑ́ di í yɑ̀ mucɔ̃́ntimu mɑmù.
15Kɛ̀ sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛɛ̀ nɛ́ bo kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ nɑɑti, kɛ̀ bɛdɔnnibɛ̀ kpɛrɛ yíé mbɑ́ kɛ̀ bɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́ mí nKuyie ndɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
16Bɛ̀ɛ̀ n dé bɛɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmɛmmɛ kɛ̀ n kèè bɛ̀ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ri bɛ yètɛ̀ bɛmbɛ bɛ̀ɛ̀ n dé kɛ yɛ̃́ n kpɛ́í.
17Mɛm̀mɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: M bɑ̀ɑ́tí dìì yiè kpɛ́í ndi bo tuɔkɛ dìì yiè, bɛ̀ bo ntú n kɔbɛ kɛ̀ m bɛ̀ te. M bo mbɛ̀ mɔ̀kɛnɛ̀ mɛsémmɛ̀, onìtì ɔ̃ mmɔkɛnɛ̀mɛ̀ o birɛ dɛ̀ɛ̀ pĩ nho tɔ̃mmú mɛsémmɛ̀.
18Dɛ yiè di bo yɑ̀ mɛbɑtimɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo bɛyɛibɛ nɛ̀ bɛsɑ̀ɑ̀bɛ̀ bɛ cuokɛ̀, wèè pĩ n tɔ̃mmú nɛ̀ wèè í mù pĩ mbɛ cuokɛ̀.

19Dɛ yiè kèrínímu kɛ yó ntònnì diònnì kó muhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ. Dɛ yiè mɛyɛi ndɔɔ̀rìbɛ̀ nɛ̀ sipɔɔ yɛmbɛ̀ bɛ̀ bo cɔ́útɛ́ timúkpetì kɔ̃mɛ pɑ́íí, bɛ̀ cĩɛ̃ nnɛ̀ bɛ fɑ̃ɑ̃̀tì bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ nsúɔ́. Mí di Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
20Díndi bɛ̀ɛ̀ n dé, dɛ yiè m bo di dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ kɛ̀ mɛdɛɛtímɛ̀ kó diwennɛ́cɑ̀nnì di míítɛ́, kɛ́ di miɛkùnnɛ kɛ̀ dí mpuù yɛnɑɑdɑpɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ pìtɛ́ yɛ̀ kɛ fĩ̀ĩ́nko yɛ kɔ̃mɛ.
21Dɛ yiè di bo nɑ̀u bɛyɛibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ mmutɑ̃́ɑ̃́. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɑ̀ɑ́tí dɛ kó diyiè kpɛ́í.
22Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nkóo tɔ̃ntì Mɔyiisi di duɔ́ nyìì kuɔ́ kpɛ́í. Ntũnnɛ̀ n tɑnnɔ̀ nɛ̀ n tié n do ò duɔ́ ndɛ̀ Ɔdɛbu tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ dimɔu di kpɛ́í.
23N yóó niitɛ́ kɛ́duɔ́nko m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edii nwe kɛ̀ diyiè diɛrì dìì duò tikɔ̃m̀bùɔ̀tì kɛ̀ dì nɛ́ nɑ kɛ́tuɔkɛní.
24Weè yóó wɛ̃tɛ kɛ́tɑu nyibí nɛ̀ i cicɛbɛ̀ kɛ́tɑu mbɛ̀ɛ̀ tu ibí cicɛbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ m bɑ́ nkeróo kɛ́potɛ́ di kó dihɛì dimɔu pɑ́íí.