Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dina dekenai Debora bona Baraki Abinaomi ese ane ta idia abia, inai bamona:
2Lohiabada umui hanamoa! Israela tuari taudia ese tuari totona, edia lalona idia hagoadaia noho, edia gunalaia taudia edia murinai idia raka, mai moale bona ura kwalimu danu.
3King e, umui kamonai! Lohia e, umui itaia. Ane do lau abia, Lohiabada ena. Lohiabada, Israela ena Dirava, be do lau hanamoa egu ane dekenai.
4Lohiabada e, Seiri dekena amo oi toreisi neganai, Edoma tano dekena amo oi raka diho mai neganai, tanobada be ia heudeheude, guba be ia mareremarere, bona ori dekena amo medu ia diho.
5Ororo be Lohiabada ena vairanai idia heudeheude. Sinai ena Lohiabada ena vairanai idia mareremarere, Lohiabada, Israela ena Dirava ena vairanai.
6Samagara, Anata ena natuna, ena nega dekenai, bona Iaele ena nega dekenai, hoihoi taudia ese dala korikori dekenai idia raka diba lasi, bona laolao taudia be uda daladia dekenai idia raka lao.
7Israela ena hanua dekenai be taunimanima lasi, ela bona lau, Debora, lau toreisi, Israela ena sinana bamona lau gini noho.
8Israela taudia ese dirava matamata idia abia hidi neganai, edia tano dekenai tuari ia vara. Israela edia tuari taudia be 40,000, to idia ta lasi ese io o kesi ia dogoatao.
9Lauegu kudouna be Israela ena tuari biagudia dekenai ia noho, bona idia edia murinai, mai edia moale bona goada, tuari totona idia lao taudia lau hanamoa noho. Lohiabada do umui hanamoa!
10Doniki kurokuro dekenai umui guia taudia, inai sivarai do umui gwauraia loaloa. Bilankesi gedana dekenai, doniki ena doruna dekenai umui helai noho, bona dala dekenai umui raka noho taudia do umui herevalaia.
11Kamonai! Ranu gabudia dekenai idia kiri hebou taudia, edia gadodia do umui kamonai. Lohiabada ena kwalimu mai siahu bada karadia idia herevalaia noho. Israela tuari taudia edia kara maoromaoro, bona edia kwalimu danu idia herevalaia noho! Tuari totona Lohiabada ena taudia, be hanua ta ta dekena amo idia raka mai.
12Oi noga, oi noga, Debora e! Oi noga, oi noga, ane do oi abia! Baraki e, oi toreisi! Abinaomi ena natuna e, oi ese oi abia mauri taudia oi hakaudia lao!
13Abidadama goada taudia, be edia gunalaia taudia dekenai idia raka diho mai, Lohiabada ena orea taudia be lau dekenai idia mai, tuari totona idia hegaegae noho vadaeni.
14Eparaima dekena amo idia mai, koura dekenai idia diho mai, Beniamina iduhu taudia edia murinai idia raka. Makiri dekena amo tuari biagudia idia diho mai, bona Sebuluno dekena amo tuari lohia taudia idia mai.
15Isakara ena lohia taudia be Debora danu idia mai. Oibe, Isakara taudia ese Baraki idia abidadama henia noho, Baraki ena murinai idia heau lao, koura dekenai idia diho mai. To Rubena iduhu taudia edia laloa be rua. Idia daradara bada, bona idia mai lasi.
16Badina dahaka mamoe edia magu murinai umui noho? Dahaka dainai mamoe naria taudia idia helai kava, edia ivilikou ena regena sibona dekenai umui ura kamonai? Oibe, Rubena iduhu taudia edia laloa be rua. Idia daradara bada, bona idia mai lasi.
17Gileada taudia be Ioridane Sinavai unai kahana dekenai idia noho. Dano iduhu taudia be dahaka dainai lagatoi dekenai idia helai noho? Asere iduhu taudia be kone dekenai idia noho kava. Sinavai ena vopu dekenai idia gini kava.
18To Sebuluno iduhu taudia, be edia mauri negea totona idia gari lasi, bona Napatali iduhu taudia danu, ese ororo gabudia dekenai idia tuari, mai edia gari lasi.

19Kanana king taudia idia mai, idia tuari, Tanaka dekenai, Megido ranu gabuna kahirakahira dekenai. Oibe, Kanana taudia edia king idia tuari, to siliva gaudia haida idia abia lao lasi.
20Hisiu be guba dekena amo idia tuari, edia guba daladia dekena amo, idia ese Sisera idia tuari henia.
21Kisona Sinavai ena ranu ese idia ia doria lao, abata ese ia abidia lao, Kisona ena abata. Lauegu lauma e, tuari totona do oi raka lao, mai oiemu goada danu.
22Hosi edia aena edia regena be bada, tuari hosi idia heau, idia heau momo.
23Lohiabada ena aneru be ia gwau, “Meroso hanua do oi hadikaia, Meroso taudia do oi hadikaia bada, badina be Lohiabada durua totona idia mai lasi. Tuari totona idia mai lasi, Lohiabada durua gwauraia.”
24Hahine edia huanai Iaele sibona ia namo bada, Hebere, Kene tauna ena adavana sibona be namo herea. Palai ruma dekenai idia noho hahine, idia ibounai edia huanai ia be hereadae.
25Sisera ese ranu ia noia neganai, rata ia henia, disi namo herea dekenai bata ia mailaia.
26Ikoko be iena imana dekenai ia abia, bona hama be iena imana idibana dekenai ia dogoatao. Ia ese Sisera ia kokoa, Sisera ena kwarana ia botaia, ia haberoa, vadaeni iena kwarana ia gwadaia momokani.
27Sisera be Iaele ena tuina dekenai ia moru, vadaeni ia ese Iaele ena aena badinai ia hekure, ia marere lou lasi. Tano dekenai ia moru gabuna dekenai ia mase vadaeni.
28Sisera ena sinana be uindo dekena amo iena matana ia negea, vadaeni ia boiboi, ia gwau, “Dahaka dainai Sisera ena kariota idia mai haraga lasi? Badina be dahaka hosi idia giroa mai haraga lasi?”
29Iena aonega hahine ese idia haere henia, bona ia sibona danu ia laloa, inai bamona:
30“Kohu namodia ia abia, ia haria noho, ani? Kekeni ta o rua, tuari tauna ta ta idia abia noho, ani? Dabua namodia idauidau, Sisera ena, dabua idauidau, mai herahera, lauegu aiona dekenai do ia atoa gaudia, ani?”
31Lohiabada e, oi dekenai idia dagedage taudia ibounai, unai bamona idia mase be namo. To oi dekenai idia ura henia taudia be namo, dina tubua hegeregerena do idia diaridiari noho. Vadaeni, unai tano dekenai maino namona idia abia, lagani 40 lalonai.