Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iepeta, Gileada tauna, be tuari tauna mai goada danu, to iena sinana be ariara hahine. Iepeta ena tamana be Gileada.
2Gileada ena adavana ese danu natuna tau haida ia havaraia, vadaeni idia bada neganai idia ese Iepeta idia lulua lao, idia gwau, “Oi ese iseda tamana dekena amo tano o kohu do oi abia lasi, badina oi be idau hahine ena natuna.”
3Vadaeni Iepeta ese iena tadikakana dekena amo ia heau, bona Tobo tano dekenai ia noho. Unai gabu dekenai ia ese kara kava taudia haida ia haboua, ia ese idia ia gunalaia, dadia karadia bona heatu karadia dekenai.
4Nega sisina gabeai, Amono taudia ese Israela taudia idia tuari henia.
5Inai bamona ia vara neganai, Gileada ena lohia taudia be Tobo dekenai idia lao, Iepeta do idia hakaua lou totona.
6Iepeta dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi mai, ai do oi gunalaia, vadaeni Amono taudia do ita tuari henidia.”
7To Iepeta ese Gileada tano ena lohia taudia dekenai ia haere, ia gwau, “Umui ese lau umui dagedage henia, bona egu tamana ena ruma dekena amo lau umui lulua lao, ani? Badina dahaka harihari, kerere bona gari umui davaria neganai, lau dekenai umui mai?”
8To Gileada lohia taudia ese Iepeta ma idia hereva henia, idia gwau, “Ai be oi dekenai ai noinoi inai, ai ura oi be ai danu do ita lao, Amono taudia do ita tuari henia, bona ai ura oi be Gileada dekenai noho taudia ibounai edia gunalaia tauna.”
9Iepeta ese Gileada lohia taudia dekenai ia haere, ia gwau, “Bema umui ese lau umui hakaua lao, bona Amono taudia ita tuari henia, bona bema Lohiabada ese lauegu imana dekenai ia atodia neganai, lau be emui kwarana tauna momokani do lau lao, a?”
10Gileada lohia taudia ese Iepeta dekenai ma idia hereva, idia gwau, “Lohiabada be oi bona ai iseda huanai, iseda hereva ia kamonai noho, momokani oi hereva hegeregerena be do ai karaia.”
11Vadaeni Iepeta be Gileada ena lohia taudia danu ia lao, bona Gileada taudia ese edia kwarana tauna Iepeta idia halaoa. Iepeta ese unai taudia danu idia gwauhamata hereva ibounai, be Lohiabada ena vairana dekenai ia gwauraia lou, Misipa hanua ena taunimanima dekenai.
12Iepeta ese hereva gwauraia taudia Amono edia king dekenai ia siaia, ia gwau, “Badina dahaka ai dekenai oi badu, bona aiemai tano tuari henia totona oi mai, a?”
13Amono edia king ese Iepeta ena hereva gwauraia taudia dekenai ia haere, ia gwau, “Badina Israela taudia be Aigupito dekena amo idia mai, egu tano idia dadia, Aranona Sinavai dekena amo ela bona Iaboka Sinavai bona Ioridane Sinavai. Harihari unai tano be lau dekenai do oi henia lou, egu dala do oi koua lasi.”
14Vadaeni Iepeta ese hereva gwauraia taudia haida ma ia siaia,
15Amono edia king dekenai idia hereva, idia gwau, “Iepeta be inai bamona ia hereva: Israela ese Moaba tano bona Amono taudia edia tano idia dadia lasi.
16To Aigupito dekena amo idia mai neganai, Israela taudia be tano kaukau dekena amo idia raka, ela bona Davara Kakakaka, bona Kadesi dekenai idia ginidae.
17Unai neganai Israela taudia ese hereva gwauraia taudia Edoma edia king dekenai, idia siaia, idia noia, iena tano do idia raka hanaia gwauraia. To Edoma king ese edia dala ia kehoa lasi. Ma Moaba edia king danu idia noia, to ia ese danu edia noinoi ia kamonai henia lasi. Unai dainai Israela taudia be Kadesi dekenai idia noho.
18“Bona idia be ma idia laolao, bona tano kaukau dekena amo Edoma bona Moaba tano edia murimurinai idia raka, ela bona Moaba tano ena dina daekau kahana dekenai idia ginidae, Aranona Sinavai unai kahana dekenai idia kamepa. Moaba ena tano dekenai idia vareai lasi, Aranona Sinavai idia hanaia lasi, badina be Aranona Sinavai be Moaba ena tano hetoana.

19Unai neganai Israela taudia ese hereva gwauraia taudia Sihona Hesebona, bona Amoro taudia edia king dekenai idia siaia. Israela taudia ese idia noia, idia gwau, ‘Mani emu kara oiemu tano do ai raka hanaia, aiemai tano dekenai do ai lao.’
20To Sihona ese Israela taudia ia abidadama henia lasi, edia dala ia kehoa lasi. Ia ese iena tuari taudia ibounai ia haboua, Iahasa dekenai idia kamepa, bona Israela taudia idia tuari henia.
21“Lohiabada, Israela ena Dirava, ese Israela taudia ia durua, vadaeni idia ese Sihona bona iena tuari taudia ibounai idia halusia. Unai dainai Israela taudia ese Amoro taudia edia tano ibounai idia abia. Unai Amoro taudia idia noho tano, be Israela ese ia abia.
22“Israela ia abia tano, be Amoro edia tano ibounai Aranona Sinavai, diho kahanai, ela bona Iaboka Sinavai, mirigini kahanai, bona tano kaukau dekena amo ela bona Ioridane Sinavai.
23“Vadaeni oi itaia, Lohiabada, Israela ena Dirava, ese Amoro taudia ia lulua momokani, bona edia tano be Israela taudia dekenai ia henia. Be, oi ese unai tano do oi abia, a?
24“Oiemu dirava Kemoso ese oi dekenai ia henia tano oi abia, oiemu tano, ani? Ai danu, Lohiabada, aiemai Dirava, ese aiemai vairana dekena amo ia lulua lao taudia edia tano be ai ese do ai abia, ani? Ia be aiemai tano, Lohiabada ese ai dekenai ia henia dainai.
25“Oi laloa oi ese Balaki Siporo, Moaba edia king oi hereaia, a? Ia ese nega ta Israela taudia ia tuari henidia gwauraia, a? Ia ese nega ta aiemai bese taudia ia alaia, a?
26Lagani 300 lalonai Israela be Hesebona, mai ena hanua maragidia, bona Aroere mai ena hanua maragidia, bona Aranona Sinavai ena isena hanua ibounai dekenai idia noho. Badina dahaka unai neganai oi abidia lou lasi?
27“Unai dainai lau ese oi lau hadikaia lasi, to hari oi ese lau oi tuari henia, bona lau dekenai oi kara dika noho. Lohiabada, Kota Biaguna Badana, ese hari dina Israela taudia bona Amono taudia edia hepapahuahu do ia hamaoromaoroa.”
28To Amono edia king ese Iepeta ena hereva ia abia dae lasi.
29Unai neganai Lohiabada ena Lauma ese Iepeta ena latanai ia mai, ia hasiahua. Vadaeni ia ese Gileada bona Manase tanodia ia raka hanaia, ela bona Misipa, Gileada tano danu ia hanaia. Unai gabu dekena amo, Amono tuari taudia idia noho gabu dekenai ia lao.
30Iepeta ese Lohiabada dekenai ia gwauhamata, ia gwau, “Bema oi ese Amono taudia dekena amo kwalimu lau dekenai do oi henia neganai,
31bona tuari dekena amo egu ruma dekenai lau giroa mai neganai, egu ruma ena iduara dekena amo lau dekenai do ia raka mai guna tauna, be Lohiabada ena, gabua boubouna do lau halaoa.”
32Vadaeni Iepeta ese sinavai ia hanaia, Amono taudia ia tuari henidia, bona Lohiabada ese idia dekena amo Iepeta dekenai kwalimu ia henia.
33Iepeta ese Amono taudia ia alaia mase, Aroere dekena amo ela bona Miniti ena badibadinai. Ia ese hanua 20 ia abia, ela bona Abele Keramima, bona taunimanima momo herea ia alaia mase. Unai dainai Amono taudia be idia lusi, Israela taudia idia kwalimu.
34Vadaeni Iepeta be iena ruma dekenai ia giroa lou, Misipa dekenai. Unai neganai iena natuna kekeni be ruma dekena amo ia raka mai, iena imana dekenai be tareko, bona mai mavaru danu iena tamana hedavari totona ia mai. Iena natuna tamona be unai, natuna ma haida lasi.
35Iepeta ese iena natuna kekeni ia itaia neganai, mai lalohisihisi danu iena dabua ia darea. Ia gwau, “Egu natuna o, madi, lau be dika, egu kudouna oi makohia inai. Oi dainai egu lalohisihisi be bada herea! Badina be Lohiabada dekenai gwauhamata lau karaia vadaeni, lau makohia diba lasi gauna.”
36Kekeni ia gwau, “Egu tamana e, bema Lohiabada dekenai gwauhamata oi karaia, oiemu hereva gauna lau dekenai do oi karaia, badina be Lohiabada ese oi dekenai idia tuari henia taudia, Amono taudia, ia halusia vadaeni, edia kerere davana ia henia vadaeni.”

37Bona kekeni ese iena tamana ia noia, ia gwau, “Mani emu kara, inai noinoi tamona do oi abia dae, lau ura hua rua sibona lalonai lau do oi ruhaia, do lau lao, lauegu turana kekeni danu ororo dekenai do ai loaloa, bona egu turana danu do ai tai hebou, badina be nega ta lau be do lau headava lasi, rami hebou do lau mase.”
38Iepeta ia gwau, “Oi lao.” Vadaeni ia ruhaia, hua rua. Kekeni be iena turana kekeni danu ororo dekenai idia taitai, rami hebou dekenai do ia mase dainai.
39Hua rua idia ore, vadaeni kekeni be iena tamana dekenai ia giroa lou. Vadaeni tamana ese iena gwauhamata hegeregerena ia karaia. Unai kekeni be tau ta ese nega ta ia sihari henia lasi. Unai dainai kara ta Israela dekenai ia vara, gauna be inai:
40Lagani ta ta ibounai, Israela kekeni ese dina 4 lalonai, edia gabu idia rakatania, bona Iepeta, Gileada tauna, ena natuna kekeni totona idia taitai.