Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - GUNALAIA TAUDIA

GUNALAIA TAUDIA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina ta Samson be Gasa dekenai ia lao. Unuseni ariara hahine ta ia davaria, vadaeni ia sihari henia.
2Gasa taudia idia kamonai Samson be unuseni, vadaeni gabu idia hagegea, bona unai hanuaboi ibounai hanua ena magu iduara dekenai idia naria. Hanuaboi ena hora ibounai idia noho, regena ta lasi, idia gwau, “Do ita naria ela bona daba rere, vadaeni do ita alaia mase.”
3To Samson ia hekure ela bona hanuaboi momokani, vadaeni hanuaboi momokani dekenai ia toreisi, hanua ena magu iduara mai ena au danu, bona mai loka gauna danu ia veria daekau, iena pagana dekenai ia huaia lao, ela bona Heberona kahirakahira dekenai ia noho ororo ena ataiai dekenai.
4Unai murinai Samson ese Soreke Kourana ena hahine ta ia ura henia, hahine ena ladana be Delila.
5Vadaeni Pilistia lohia taudia be unai hahine dekenai idia lao, idia hereva henia, idia gwau, “Samson do oi koia, do oi diba iena goada bada herea be edeseni ia abia, bona edena dala dekenai do ai halusia, vadaeni do ai dogoatao bona hamanadaia. Bema unai bamona oi koia, ai ta ta ese siliva moni 1100 oi dekenai do ai henia.”
6Vadaeni Delila ese Samson dekenai ia hereva, ia gwau, “Mani emu kara, lau do oi hamaoroa, oiemu goada be edeseni oi abia, edena bamona be taunimanima ese oi do idia dogoatao diba, bona oi do idia hamanadaia.”
7Samson ese ia haere, ia gwau, “Bema peva ena varo matamata 7, do idia kaukau lasi gaudia dekena amo lau do idia guia, lau be do lau manoka, taunimanima ibounai hegeregere.”
8Vadaeni Pilistia lohia taudia ese peva varodia matamata 7, do idia kaukau lasi gaudia, idia mailaia, bona Delila ese unai varo dekena amo Samson ia guia.
9Tatau haida be idia hunia, daiutu ta lalonai idia naria noho. Vadaeni Delila ia boiboi, ia gwau, “Samson e, Pilistia taudia be oi dekenai idia ginidae inai!” To Samson ese unai peva varodia ia makohia, dabua turia varo ia makohia, lahi ia gabua neganai bamona. Vadaeni iena goada ena badina be ia hunia noho, tau ta ia diba lasi.
10Gabeai Delila ese Samson ma ia hereva henia, ia gwau, “Kamonai, oi ese lau dekenai oi kirikiri, bona lau oi koia, mani emui kara lau do oi hamaoroa, edena bamona oi do idia guia.”
11Samson ia gwau, “Kwanau matamatadia, idia do gaukaralaia lasi gaudia, dekena amo bema lau idia guia neganai, lau be manoka, taunimanima ibounai hegeregerena.”
12Vadaeni Delila ese kwanau matamatadia ia abia, Samson ia guia. Unai neganai Delila ia boiboi, ia gwau, “Samson e, Pilistia taudia be oi dekenai idia ginidae inai!” Tatau be daiutu ta dekenai idia naria noho. To Samson ese iena imana idia dogoatao kwanau ia hamakohia, dabua turia varo do ia hamakohia bamona.
13Delila ese Samson dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Oi ese lau oi kirikirilaia, bona lau oi koia noho. To hari oi ese lau oi hamaoroa momokani, edena bamona oi do idia guia.” Samson ia haere, ia gwau, “Lauegu huina kahana latadia 7 oi abia hebou, bona bilankesi karaia masini ena varo turia gabuna ena lalonai oi kwatua goada, bona ikoko latana bona goadana amo unai masini dekenai oi kokoa, ia marere diba lasi. Unai neganai lau be manoka, taunimanima ibounai hegeregere.”
14Vadaeni Delila ese Samson ia koia, bona ia mahuta. Unai neganai Samson ena huina kahadia latadia ia abia, dududia be masini dekenai ia udaia, turia gabuna ena lalona momokani dekenai ia kwatua, bona ikoko badana amo masini dekenai ia aukaia momokani. Unai neganai Delila ia boiboi, ia gwau, “Samson e, Pilistia taudia be oi dekenai idia ginidae inai!” To Samson ia noga, iena huina ia veria, ikoko bona masini, bona gau ibounai ia makohia momokani.
15Hahine be ma ia hereva, ia ese Samson ia gwau henia, ia gwau, “Edena bamona lau oi hamaoroa, ‘Lau ese oi lau ura henia,’ to lau dekenai oi abidadama henia lasi? Nega toi lau oi hahemaraia vadaeni, bona oiemu goada ia bada herea ena badina korikori be dahaka, lau dekenai oi do hadibaia lasi.”
16Bona dina ibounai Delila ese Samson ena lalona ia veria noho, mai hereva momo danu, ela bona Samson ia hesiku momokani.
17Unai dainai Samson ese hereva momokani ibounai ia hadibaia, ia gwau, “Nega ta lauegu huina lau utua lasi, badina be lauegu sinana ena bogana dekena amo lau be helaga vadaeni, Dirava ena Nasiri tauna ta. To bema lauegu huina idia utua neganai, lauegu goada ese lau do ia rakatania, bona do lau manoka, taunimanima ibounai hegeregere.”
18Delila be hari ia diba momokani Samson ese hereva momokani ia gwauraia. Vadaeni Delila ese hereva ia siaia, Pilistia lohia taudia ia boiria, ia gwau, “Inai nega tamona ma umui mai, badina be Samson ese iena lalona ibounai lau dekenai ia hadibaia vadaeni.” Vadaeni Pilistia lohia taudia ese Delila dekenai idia lao, moni danu edia imana dekenai idia mailaia.

19Unai neganai Delila ese iena mamuna dekenai Samson ena kwarana ia atoa, ia hamahutaia. Bona tau ta ia boiria, ia ese Samson ena huina ibounai hatua hebou kahana 7 gaudia ia utua oho. Vadaeni Delila ese Samson ia gadara henia hamatamaia, ia kirikirilaia, badina be iena goada ia rakatania vadaeni.
20Unai neganai ia boiboi, ia gwau, “Samson e, Pilistia taudia be oi dekenai idia ginidae vadaeni!” Vadaeni Samson ia noga, ia gwau, “Do lau toreisi, do lau rakatanidia, nega ibounai lau karaia bamona.” Ia do diba lasi Lohiabada ese ia rakatania vadaeni.
21Pilistaia taudia ese Samson idia dogoatao, iena matana ruaosi idia kokia. Vadaeni Gasa dekenai idia hakaua lao, unuseni auri labora seini dekenai idia guia. Vadaeni dibura ruma lalonai ia ese paraoa karaia totona iuti ia moia noho.
22To iena kwarana ena huina be ma ia vara hamatamaia lou, idia utua murinai.
23Pilistia lohia taudia be idia hebou, edia dirava, ena ladana Dagona dekenai boubou badana do idia henia totona, bona do idia moale hebou totona. Badina be idia gwau, “Iseda dirava ese ita ia hadikaia tauna Samson be iseda imana dekenai ia atoa vadaeni.”
24Vadaeni taunimanima ese Samson idia itaia, bona idia ese edia dirava idia hanamoa ane dekenai, idia gwau: “Iseda dirava ese, ita ia hadikaia tauna be, iseda imana dekenai ia atoa vadaeni. Iseda tano ia hadikaia, bona iseda taunimanima momo ia alaia tauna, be ita ese ita dogoatao vadaeni.”
25Idia moale bada herea, vadaeni idia boiboi, idia gwau, “Samson do umui mailaia, do ita kirikirilaia totona.” Vadaeni idia ese dibura ruma dekena amo Samson idia abia, ruma badana ena au tubuadia huanai idia haginia, bona idia kirikirilaia momo.
26Samson ese iena imana dekenai ia hakaua merona dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Mani emu kara, ruma ena au tubuadia dekenai lau do oi hakaua, lau ura unuseni lauegu doruna do lau atoa, lau laga-ani sisina.”
27Unai ruma badana lalonai be tatau bona hahine momo idia noho. Pilistia taudia edia king ibounai 5 be unuseni idia noho, bona tatau bona hahine 3000 bamona be guhi ena latanai idia gini, idia ese Samson idia itaia, bona idia kirikirilaia noho.
28Unai neganai Samson ese Lohiabada dekenai ia guriguri, ia gwau, “Lohiabada, King Badana e, oi dekenai lau noinoi, mani lau dekenai oi laloa, lau noinoi, lau do oi hagoadaia. Dirava e, lau do oi durua inai nega tamona sibona, vadaeni Pilistia taudia dekenai davana do lau henia, lauegu matana ruaosi totona.”
29Vadaeni Samson ese ruma huanai ena au tubua ruaosi, ruma ena metau idia huaia gaudia, ia dogoatao. Iena imana idibana dekena amo ta ia rosia, bona imana laurina dekena amo ta ia rosia.
30Samson ese ma Dirava ia noia, ia gwau, “Mani emu kara, Pilistia taudia danu do ai mase hebou.” Vadaeni ia ese mai ena goada ibounai unai au tubuadia ia doria. Bona unai ruma badana be ia moru diho, unai king 5, lohia taudia bona ruma lalonai taudia ibounai edia latanai. Unai dainai Samson ia mase neganai ia alaia taudia be momo herea, idia ese ia mauri neganai ia alaia taudia edia momo idia hanaia.
31Vadaeni Samson ena tadikakana taudia bona iena iduhu taudia ibounai idia lao, Samson idia abia lao, iena tamana Manoa ena guria gabuna dekenai idia guria. Idia guria gabuna be Sora hanua bona Esetaoli hanua edia huanai. Samson ese Israela taudia ia gunalaia vadaeni, lagani 20 lalonai.