Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - FƐCANYƐ̀NFƐ̀

FƐCANYƐ̀NFƐ̀ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ mí n tú mutepóó mmùù bo Sɑnɔɔ biriku miɛkɛ, nɛ̀ bɛ̀ tu mù ɑdìmɔ́nnì.
2Mutepóó nhɔ̃ nwenni kɛ dòmmɛ̀ tipotì miɛkɛ, m pocɛ̃nnì ɑ mɛ ndò mbɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ miɛkɛ.
3N dɑcɛ̃nnì ɑ dònnɛ̀ mutie bɛ̀ tu mù pɔmmiè mùmmu, kɛ sokɛ́ dɛtie ncuokɛ̀. N dɑcɛ̃nnì ɑ mɛ ndò mbɛnitidɑɑbɛ̀ tɔbɛ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ nh ɔ̃ ndɔ́ kɛ́nkɑri ɑ dɛ́ɛ̀, kɑ̀ɑ tebɛ nɑɑti kɛ n duɔ̀ ndiwɛ̀ì.
4Fɔ̃́ɔ̃̀ n niitɛ́ dibɑnni kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, ɑ n cɑ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ cɑnnimɛ̀ tu ɑ n dɔ́mɛ̀.
5Á nni nduɔ̀ nfínyĩ̀ kó yɛbɛ kó yɛkɑ̀tìndɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ n teénnɛ̀ n duɔ́ nyɛtebɛ bɛ̀ tu yɛ̀ pɔ́mmù kɛ̀ m pɛ́tɛ́ muwɛ̃rímú, n dɑ dɔ́mu kɛ̀ dɛ̀ tontɛ́ kɛ n duɔ́ mmumɔmmú,
6A nɔ̀ùtɛ̀ cɑ̃̀nkutɛ̀ nceú n yuu kɛ̀ tɛyoutɛ nh ɔrí.
7N di bɑ́ɑ́mmu díndi Sedisɑdɛmmu kó isɑpùmbí, kɛ tú nɛ̀ iwɑurìi kó diyètìrì nɛ̀ siweí sìì bo dikpɑ́ɑ̀, kɛ tú di bɑ́ɑ́ entɛ mɛdɔ́kùmɛ̀ di bɑ́ɑ́ mɛ̀ dɑ̀ńtɛ́ kɛ̀ mɛ mɔ̀nnì mu nyí tùɔ̀kɛ.
8M bɑɑ̀ n dɑcɛ̃nnì ndi, ntɛ di kɛ kéríní, kɛ putìní yɛtɑ̃rɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ buríní sitɑ̃ɑ̃́ ĩ́nkɛ̀,
9N dɑcɛ̃nnì dònnɛ̀ fɛwɑurìfɛ̀ nfɛ, kɛ dònnɛ̀ kupɛriniku. Ntɛ we kɛ cómmú ti cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ donfũ̀ɔ̃̀ kɛ dommúní tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kóo fenɛ́tì, kɛ síetɛ fenɛ́tìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ sidii,
10n dɑcɛ̃nnì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀mu kɛ tú: M pocɛ̃nnì, n cɑ̀ɑ̀, ítɛ́, kɔtɛní.
11Diyɔ̃ɔ̃̀ dèèmu, fɛtɑɑfɛ̀ tɛ̃́nkɛ í niu, fɛtɑɑfɛ̀ kòmmu,
12ti kó kɛtenkɛ̀ dɛtie mpòrímu, iyiɛ nkó dimɔ̀nnì diì tùɔ̀kɛ, kɛ̀ ti yo tɛnɔ́nkpetɛ dɑbònnì ti ɛì miɛkɛ.
13Dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fìkíè pɛitɛ́mu yɛbɛ ketiyɛ̀, dɛtɛrɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ̀ dɛ póó nkó kufɔ̃ɔ̃ku yiɛ̀ ítɛ́ fɔ̃́ n cɑ̀ɑ̀, m pocɛ̃nnì kɔtɛní.
14N kó fɛpoduonfɛ fɛ̀ɛ̀ yĩɛ̃́ n yɛpèrɛ̀ fíè, kɛ sɔri itɑ̃yiɛ mmiɛkɛ, m bɛnkɛ ɑ ììkɛ̀, bɛ́i nkɛ̀ n kèè ɑ tɑmmɛ̀, ɑ tɑmmɛ̀ wɛ̀ɛ̀timu, kɑ̀ɑ ììkɛ̀ wenni.
15Ti pĩ́mmúnɛ̀ iɑ̃nkɛ́, ti pĩ́mmúnɛ̀ iɑ̃nkɛ́ kó ibí, ì cɑ̀ɑ̀ri fínyĩ̀ tie ndɛ, fínyĩ̀ tie ndɛɛ̀ pòrí kɛ̀ ì dɛ̀ cɑ̀ɑ̀ri.
16N dɑcɛ̃nnì n duɔ́mmu dimɑ́ɑ̀, kɛ̀ n dì duɔ́ m mɑ́ɑ̀, di cɛ̃mmú di pe nyi mutepóó m miɛkɛ,
17N cɑ̀ɑ̀ ndònnɛ̀ fɛpɛrifɛ̀ nifɛ nfɛ, cokɛ́ kɛ́cɑ̃́ntɛ́ yɛtɑ̃rɛ̀, kɛ́kɔtɛní m borɛ̀ kɛ̀ diyiè mu nyí tònkɛ̀, kɛ̀ mɛdɛ́ɛ̀ mmu nyí pɛ̃ɛ̃tɛ́.