Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Daannatu Maxaafaa

Daannatu Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He gallassi Debooranne Abino7aama na7ai Baaraaqi ha yettaa yexxidosona.
2“Israa7eela asaa kaalettiyaageeti kaalettido gishshau, asaikka dosidi, ba huuphiyaa aattidi immido gishshau, GODAA galatite!
3Inttenoo kawotoo, hagaa siyite! Inttenoo deriyaa haariyaageetoo, ezggite! Taani GODAASSI yexxana. GODAASSI Israa7eela Xoossaassi galataa yettaa yexxana.
4Abeet GODAU, neeni Se7iira Deriyaappe denddido wode, neeni Eedooma biittaappe kiyido wode, biittai qaaxxiis. Saluwaappe irai bukkiis; ee, haattai shaaratuppe duge soosiis.
5GODAA sinttan dereti qaaxxidosona; harai attin, Siinaa Dereekka GODAA Israa7eela Xoossaa sinttan kokkoriis.
6“Anaata na7aa SHamggaara wodenne Yaa7eeli wode caana mehiyaa laaggiya zal77anchchati he biittaara kanttibookkona. Ogiyaara biyaageetikka ogiyaa aggidi, loossuwaara biidosona.
7Israa7eela katamati asi de7enna baisa gididosona. Nenoo Debooraa, neeni Israa7eela asaayyo aayo gidada denddana gakkanaashin onidi attidosona.
8Israa7eela asai allaga xoossata doorido wode, biittan olai denddiis. Oitamu sha7u Israa7eela olanchchatu giddon issi gonddallee woikko issi toori beettibeenna.
9Ta wozanai Israa7eela ola gadaawatuura de7ees. Asaa giddon dosidi banttana aattidi immidaageetuura de7ees. GODAA galatite!
10“Inttenoo, gilaasiyaa wottido bootta hareta toggiyaageetoo, inttenoo, ogiyaara hemettiyaageetoo, hagaa siyite!
11Haattaa ollatu matan shiiqida yettanchchatu yettaa siyite. Eti GODAI xoonidoogaa yexxoosona; qassi Israa7eela asai xoonidoogaa yexxoosona. Hegaappe guyyiyan, GODAA asai katamaa geliyo penggetukko duge wodhdhiis.
12“Debooraa! Beegotta! Beegotta! Beegotta! Beegottada mazamuriyaa yexxa. Baaraaqaa, dendda! Nenoo, Abino7aama na7au, ne omooduwaa ekkada ya.
13“Hegaappe guyyiyan, attida asati halaqatukko duge wodhdhidosona. GODAA asati olettanau giigidi Baaraaqakko yiidosona.
14Amaaleeqa zareti beni de7ido sohuwan de7iya Efireema asati yiidosona. Qassi Biniyaama asati eta kaallidosona. Halaqati Maakira zaretuppenne, ola gadaawati Zaabiloona zaretuppe duge wodhdhidosona.
15Yisaakoora halaqati Debooriira yiidosona; ee, Yisaakoora asai yiis. Baaraaqikka yiis; yin eti a geeduwaa kaallidi, zanggaaraa gelidosona. SHin Roobeela zareti qofan shaahettidi, yaanaagaa agganaagaa qachchibookkona.
16Eti aibissi attidonaa? Dorssata heemmiyaageetu imbbiliitiyaa siyanau attidonaayye? Roobeela zareti qofan shaahettidi, yaanaagaa agganaagaa qachchibookkona.
17Gala7aade asati Yorddaanoosa SHaafaappe hefinttan attidosona. Daana zareti markkabetu matan attidosona. Aseera zareti bantta de7iyosan Meediteraane Abbaa lanqqen attidosona.
18Zaabiloona zareti bantta shemppuwaa haiquwau aattidi immida asata. Nifttaaleema zaretikka etaagaadan ola dembban bantta shemppuwaa aattidi immidosona.

19“Kawoti yiidi, Magiddo pulttotu matan de7iya Taa7inaakan olettidosona. He Kanaane kawoti yan olettiiddi, omooddanau aiba biranne demmibookkona.
20Saluwan de7iya xoolinttetikka olettidosona. Bantta yuuyiyo yuushshan eti Sisaaraara olettidosona.
21Qiishoona SHaafai, beniisappe erettida Qiishoona SHaafai kixxidi, he kawota shokkidi efiis. Ta shemppee, simmi minna; minnada sinttau horddofa.
22“Hegaappe guyyiyan, paraasati adaraasissiiddi yiidosona. Parati bantta kottiyan biittaa giirissidosona.
23“GODAA kiitanchchai, ‘Merooza qanggite! Yan de7iya asaa iissidi qanggite! Aissi giikko, eti GODAA maaddanau yibookkona. A wolqqaama morkketuura olettanau kiyibookkona’ yaagiis.
24“Qeenaa Hebeera machchiyaa Yaa7eela macca asa ubbaappe anjjettidaaro gidu. Dunkkaane giddon de7iya macca asa ubbaappe a anjjettidaaro gidu.
25Sisaari o haattaa oichchin, maattaa ayyo immaasu. Lo77o xibbuwan meqqida maattaa ehaasu.
26Issi kushiyaa yeddada dunkkaaniyaa xishiyaa, ushachcha kushiyan oosanchchatu madooshaa oiqqaasu. Oiqqada Sisaara huuphiyan xishaasu; xishada haitta kariyaara kantta kessaasu.
27Yaatin, i bolqqu giidi kunddiis. I he i tohuwaa matan bolqqu giidi kunddiis. He kunddido sohuwan haiqqiis.
28“Sisaara aayyiyaa maskkootiyaara xeellaasu. Xeellada, ‘Ta na7aa paraa gaaree aibissi gam77idee? Parati eesotidi aibissi simmibookkona?’ yaagada oichchaasu.
29I aadhdhida eranchcha macca asati i oishaa zaaridosona. SHin a ba qofan zaara zaaradakka hagaadan yaagaasu;
30‘Eti omooddidi shaakkiyoobaa demmennan aggokkona. Issi issi olanchchaa issi issi woikko naa77u naa77u geela7oti gakkennan aggokkona. Sisaarayyo eti lo77iya maayuwaa immana; qassi taayyookka qooriyan xaaxanau xilifiyan alleeqettidi lo77iya maayota eti ehaana’ yaagaasu.
31“Abeet GODAU, ne morkketi ubbai hegaadan haiqqona! SHin ne siiqoti maallado mokkiya awaadan phoolona” yaagidosona. Hegaappe guyyiyan, biittai oitamu laittaa woppaa demmiis.