Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI hagaadan yaagees; “Moo7aaba biittaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti Eedooma biittaa kawuwaa meqettaa bidintta kiyana gakkanaashin xuuggidosona.
2Hegaa gishshau, taani Moo7aaba biittan tamaa yeddana; yeddin he tamai Qiriyoota katamaa qatota maana. Moo7aaba biittaa asai shabbirssaa giddon, olaa waasuwaa giddooninne malkkataa punettaa giddon haiqqi wurana.
3Taani Moo7aaba biittaa haariyaagaa xaissana; qassi halaqata ubbaakka aara issippe worana” yaagees.
4GODAI hagaadan yaagees; “Yihudaa biittaa asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti GODAA higgiyaa ixxidosona; a azazuwaakka naagibookkona. Eta aawati kaallido worddo xoossati etakka balettidosona.
5Hegaa gishshau, taani Yihudaa biittaa bolli tamaa yeddana; yeddin he tamai Yerusalaame qatota maana” yaagees.
6GODAI hagaadan yaagees; “Israa7eela asai zaari zaaridi oottido nagaraa gishshau, taani eta qaxxayennan aggikke. Aissi giikko, eti miishshaa ekkana gishshau, xilluwaa baizzoosona; qassi caammaa acuwaa ekkana gishshaukka hiyyeesaa baizzoosona.
7Manqqota biittaa baanan onggidi, eta huuphiyaa yedhdhoosona; naaqettidaageetu pirddaakka geellayoosona. Qassi aawainne na7ai naa77ai issi maccaasiyo laggettiyoogan ta geeshsha sunttaa keehippe tunissoosona.
8Eti asaappe acuwaassi oiqqido maayuwaa yarshshiyo sohotu ubbaa matan hiixxidi, an zin77oosona; qassi asaappe maqqacco oottidi ekkido woine eessaa bantta Xoossaa keettan uyoosona.
9“Gidikkonne, zigaadan aduqqidi, wolaadan minnida Amoore biittaa asata eta sinttappe xaissidaagee tana. Taani etau bolla aifiyaarakka garssa xaphuwaarakka ubbaa xaissaas.
10Taani inttena Gibxxe biittaappe kessada, bazzon oitamu laittaa kaalettaas; qassi Amooretu biittaakka intteyyo laata oottada immaas.
11“Intte attuma naatu giddoppe hananabaa yootiyaageeta, intte yelaga asaa giddoppekka banttana GODAASSI dummayida Naaziraaweta denttaas. Inttenoo, Israa7eela asatoo, hagee tuma gidennee? Hagaa taani GODAI odaas.
12SHin intte he Naaziraaweta caaquwaa kolissidi, woine eessaa ushshideta; hananabaa yootiyaageetakka, ‘Hananabaa yootoppite’ yaagidi azazideta.
13“Be7ite, kattaa darissidi caanido gaaree me77iyoogaadan, taani inttena menttana.
14Pala woxxiyaagee baqatidi kessi ekkenna; minuwaayyo wolqqi ixxana; olanchchaikka ba shemppuwaa ashshenna.
15Wonddafiyan dukkiyaagee ba sohuwan eqqanau danddayenna; tohuwaa bol77oikka kessi ekkenna; paraawaikka ba shemppuwaa ashshenna.
16He gallassi harai atto olanchchatu giddon keehi xalanchcha giyoogeetikka kallo xiire baqatana” yaagees GODAI.