Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inttenoo, Samaariyaa maccaasatoo, Baasaane biittaa macca miizzatudan modhdhidaageetoo, hagaa siyite! Intte hiyyeesata huqqunneeta; manqqotakka tuggayeeta. Intte keettaawatakka, “Nuussi ushshaa hammite” yaageeta.
2Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagidi, ba geeshshatettan caaqqiis; “Intte manxxaquwan oiqettidi gooshettana gallassainne intteppe attida amaridaageetikka manxxaquwan ohettidi biya moletudan hanana gallassai yaana.
3Intte ubbaikka dirssaa xoo7iyaara goochchin kiyidi, Hermmoonen olettana” yaagidi caaqqiis.
4Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Inttenoo, Israa7eela asatoo, biite; Beeteele biidi, nagaraa oottite; Gelggalakka biidi, nagaraa gujjidi oottite. Maallado maallado intte yarshshuwaa yarshshite; heezzantto gallassi gallassi intte asirataa ehiite. Irshshuwaa yeggidi uukkido oittaa xuuggidi, galataa yarshshuwaa yarshshite. Intte intte dosan immiyoobaa gishshau, otorettiiddi awaajjite. Aissi giikko, intte oottanau dosiyoogee hegaa” yaagees.
6Qassikka GODAI hagaadan yaagees; “Intte katama ubban taani koshaa yeddada, harai atto intte achchan daxiyoobaakka xaissaas; shin intte hegankka taakko simmibeekketa.
7Kattaa cakkiyo wodee gakkanau biron heezzu aginai de7ishin, taani intteyyo iraa teqqaas. Taani issi kataman iraa bukissada hara kataman bukkennaadan diggaas; issi shooqan bukkiis; hara bukkibeenna shooqai qassi meliis.
8Hegaa gishshau, naa77u woikko heezzu katamatu asai haattaa uyanau issi katamaa biidosona; shin alibookkona. Hegankka qassi intte taakko simmibeekketa” yaagees.
9GODAI, “Taani intte kattaa bollan harggiyaa yeddaas; intte ataakilttiyaanne intte woine turaa, intte balasiyaa mittaanne intte wogaraa ubbaa boolee miis; shin intte hegankka taakko simmibeekketa” yaagees.
10GODAI, “Taani Gibxxe asatu bolli boshaa yeddidoogaadan, intte bollankka boshaa yeddaas; intte wodalla naata bisuwan woraas; intte paratikka omoodettanaadan oottaas. Intte moottan haiqqida asaa ahaa xinqquwan inttena ullaas; shin intte hegankka taakko simmibeekketa” yaagees.
11GODAI, “Sadoomanne Gamoora katamata xaissidoogaadan, intteppekka darota xaissaas; ha attida inttekka tamaappe eexxiiddi attida xiifa mala; shin intte hegankka taakko simmibeekketa” yaagees.
12GODAI, “Hegaa gishshau, Israa7eela asatoo, taani inttena hegaadan oottada qaxxayana hanais. Taani inttena hagaadan oottada qaxxayana haniyo gishshau, Israa7eela asau, intte Xoossaara gaittanau giigite” yaagees.
13Dereta giigissidaagee, carkkuwaakka medhdhidaagee, ba wozanaa qofaa asau qonccissiyaagee, wonttaa poo7uwaa xumau laammiyaagee, biittan de7iya xoqqa dereta yedhdhiyaagee, au sunttai GODAA, Ubbaappe Wolqqaama Xoossaa.