Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ubbaa Haariya GODAI tana hara ajjuutaa bessiis; hegeekka, teerai kumido keeshiyaa.
2I tana, “Amoxaa, ha neeni be7iyoogee aibee?” yaagidi oichchiis. Oichchin taani, “Teeri kumido keeshiyaa be7ais” yaagaas. Yaatin GODAI taayyo hagaadan yaagiis; “Ta asaa Israa7eelassi wurssettai gakkiis; hagaappe sinttanau taani eta qaxxayennan aadhdhikke” yaagiis.
3Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He gallassi kawo keettan yexxiyo yettai yeehuwau laamettana; haiqqida asaa ahai mule sohuwan darana; qassi co77u gin, yan han olettana” yaagees.
4Inttenoo, metootanchchata yedhdhiyaageetoo, biittan de7iya hiyyeesatakka xaissanau koyiyaageetoo, hagaa siyite!
5Intte hagaadan yaageeta; “Nuuni kattaa baizzanau aginai xeeriyo baalai aude aadhdhanee! Qassi nuuni nu zal77iyaa doommanau Sambbatai aude aadhdhanddeeshsha! Yaatiyaakko nuuni kattaa guuttaban makki makkidi, daro miishshaa ekkidi baizzana. Qassi worddo miizaanan likki likkidi, asaa cimmana.
6Nuuni hiyyeesaa biran, metootanchchaakka mexi naa77u tohuwaa caamman shammana; qassi gisttiyaa harqquwaa muruta gisttiyaa waagan baizzana” yaageeta.
7GODAI Yaaqoobi ceeqettiyo ba sunttan hagaadan yaagidi caaqqiis; “Taani eti oottido iita oosuwaa mulekka dogikke.
8Biittai qaaxxiyoogeenne biittan de7iya asai ubbai yeekkiyoogee hegaa gaasuwaana gidenneeyye? Ee Naile SHaafai kixxidi qaaxxiyoogaadan, biitta ubbai qaaxxidi balbbuqettana; qassi he kixai wodhdhiyoogaadan wodhdhana” yaagiis.
9Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “He gallassi taani awaa seeta gallassi wulissana; sa7aakka galla xumissana.
10Taani intte baalaa ufaissaa azzanuwau, intte yettaakka yeehuwau laammana. Mexi issi na7ai haiqqin yeekkiya asadan, intte intte huuphiyaa meedettidi waaruwaa maayanaadan, taani inttena oottana. He gallassaa wurssettai daro camo gidana” yaagees.
11Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, taani biitta ubbaa bollan koshaa yeddiyo gallassati yoosona. Taani koshaa yeddiyo gallassi, asai siyanau GODAA qaalaa xayidi namisettanappe attin, kattaa xayidi namisettenna woikko haattaa xayidi saamettenna.
12Asai arshsho bagga abbaappe arggo bagga abbaa gakkanaashiininne huuphessappe tohossi gakkanaashin bichchaarana. Eti GODAA qaalaa koyanau yaanne haanne woxxana, shin demmokkona.
13He gallassi puulanchcha geela7otinne wodallati saamuwan hitti gaana.
14Samaariyaa eeqatun caaqqiyaageeti, ‘Daana xoossai ero!’ yaagiyaageetinne, ‘Berssaabeha xoossai ero’ yaagiyaageeti kunddana. Eti naa77antto mulekka denddokkona” yaagees.