Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Amoxa

Amoxa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Inttenoo Israa7eela asatoo, GODAI intte bolli, Gibxxe biittaappe i kessido asa ubbaa bolli haasayidoogaa siyite.
2“Sa7an de7iya asa ubbaappe taani intte xalaalaa dooraas. Hegaa gishshau, intte oottido nagara ubbaassi taani inttena qaxxayana” yaagees.
3Naa77u asati maayettennan de7iiddi issippe hemettiyoonaa?
4Gaammoi oiqqiyoobaa demmennan woran coo gudiiyye? Woikko wodala gaammoi aibakko yedettidi oiqqennan ba geessuwan daariiyye?
5Oiqqanau yeggido gitiyaa giddon katti xayikko, kafoi coo ohettii? Woikko piree aibakko oiqqiyoobi bainnan coo pirii?
6Katamaa giddon olaa malkkatai punettiyo wode, asai yashshan kokkorenneeyye? Woikko GODAI kiittennan de7ishin, bashshai issi katamaa bollan yiiyye?
7Tumaappe Ubbaa Haariya GODAI ba xuuraa hananabaa yootiya ba ashkkaratussi kasetidi qonccissennan de7iiddi, aibanne oottenna.
8Gaammoi gudin, yayyennai oonee? Ubbaa Haariya GODAI odin, hananabaa yootennai oonee?
9Ashddooda katamaaninne Gibxxe kawo keettatun de7iya ubbatussi hagaadan yaagidi awaajjite; “Samaariyaa deretu bolli shiiqite; shiiqidi yan haniya gita wocamaanne sugetta oosuwaa be7ite” yaagite.
10GODAI hagaadan yaagees; “Ha asati sittabaa oottiyoogaa erokkona; sugettaaninne bonqqidi ehiido miishshan bantta keettaa kuntti wottidosona” yaagees.
11Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Morkkee intte biittaa dooddana; intte qatuwaa laalana; intte duretu keettaakka bonqqana” yaagees.
12GODAI hagaadan yaagees; “Henttanchchai gaammuwaa doonaappe dorssaa wotti ekkiyo wode, dorssaayyo naa77u gedeta woikko duuxa haittaa wotti ekkiyoogaadan, hegaadankka Samaariyaa biittan ishaluwan uttida Israa7eela asaappe amaridaageetu xalaalai attana” yaagees.
13Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xoossai hagaadan yaagees; “Hagaa siyite; siyidi Yaaqooba zaretu bolli markkattite.
14Taani Israa7eela asaa eta nagaraa gishshau qaxxayiyo gallassi, Beeteele kataman de7iya yarshshiyo sohota kolana; yarshshiyo sohuwan de7iya kacetikka me77idi, sa7an wodhdhana.
15Balggo eti de7iyo keettaanne bone eti de7iyo keettaa ubbaa taani xaissana. Danggarssaa zaaliyan alleeqissidi, eti keexxido keettaikka kolettana; qassi gita gita keettati ubbaikka xayana” yaagees.