Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yoni

Yoni 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Farisi muxuna nde yi na nun, a yi xili Nikodɛmi, Yahudiyane kuntigina nde nan yi a ra.
2Na yi fa Yesu fɛma kɔɛɛn na, a yi a fala a xa, a naxa, “Karamɔxɔ, nxu a kolon a karamɔxɔn nan i ra fata Ala ra. I kabanako feen naxanye ligama, muxu yo mi nɔɛ ne ligɛ xa Ala mi a xɔn ma.”
3Yesu yi a yabi, a naxa, “N xa ɲɔndin fala i xa, xa muxun mɔn mi xɛtɛ, a bari a nɛnɛn na, a mi nɔɛ Alaa Mangayaan toɛ.”
4Nikodɛmi yi a maxɔdin, a naxa, “Muxun naxan bata fori, na mɔn nɔɛ barɛ di? A mi nɔɛ xɛtɛ a nga fatini, a mɔn yi a bari!”
5Yesu yi a yabi, a naxa, “N xa ɲɔndin fala i xa, muxu yo mi nɔɛ soɛ Alaa Mangayani fɔ a bari fata igen nun Alaa Nii Sariɲanxin na.
6Naxan barixi fati bɛndɛni, fati bɛndɛn nan na ra. Naxan barixi Alaa Nii Sariɲanxini, niin nan na ra.
7I nama kabɛ bayo n bata a fala i xa, n naxa, ‘Fɔ ɛ mɔn xa xɛtɛ, ɛ bari a nɛnɛn na.’
8Foyen fama yiren nin dɛnaxan na a kɛnɛn, i yi a xuiin mɛ, koni i mi a keliden kolon, i mɔn mi a sigaden kolon. A na kii nin birin xa naxanye na bari Alaa Nii Sariɲanxini.”
9Nikodɛmi yi a maxɔdin, a naxa, “Na ligan di nayi?”
10Yesu yi a yabi, a naxa, “Isirayila kaane karamɔxɔn nan i tan na, i mi feni itoe kolon ba?
11N xa ɲɔndin fala i xa, nxu naxan kolon, nxu na nan falama. Nxu naxan toxi, nxu na nan sereya bama. Koni hali na, ɛ mi nxɔ sereya falan suxi.
12Nba, xa n dunuɲa feene fala ɛ xa, ɛ mi la ne ra. N na kore xɔnna feene fala ɛ xa, ɛ lama ne ra di?
13Muxu yo munma te ariyanna yi singen, fɔ naxan kelixi ariyanna yi, n tan Muxuna Dii Xɛmɛna.”
14“Musa saɲini te kore kii naxan yi tonbonni wudin ma, fɔ n tan Muxuna Dii Xɛmɛn fan xa yite na kii nin
15alogo naxan yo na dɛnkɛlɛya n ma, na xa habadan nii rakisin sɔtɔ.
16Amasɔtɔ Ala bata dunuɲa xanu han a bata a Dii Xɛmɛ keden peen fi en ma, alogo muxu yo na dɛnkɛlɛya a ma, na nama halagi fɔ a habadan nii rakisin sɔtɔ.
17Bayo Ala mi a Dii Xɛmɛn nafaxi dunuɲa yi alogo a xa dunuɲa muxune yalagi, koni alogo dunuɲa muxune xa kisi a xɔn ma.”
18“Naxan yo na dɛnkɛlɛya a ma, na kanna mi fa yalagin sɔnɔn. Koni naxanye mi dɛnkɛlɛyaxi a ma, ne bata yelin yalagɛ, bayo e mi dɛnkɛlɛyaxi Alaa Dii Xɛmɛ keden peen ma.
19E yalagima ito nan na: Kɛnɛnna bata fa dunuɲa yi koni dimin nan nafan adamadiine ma dangu kɛnɛnna ra, amasɔtɔ e kɛwanle mi fan.
20Naxan yo fe ɲaxin ligama, kɛnɛnna mi rafan na ma. Na mi minin kɛnɛnna ma, alogo a sɔnna nama mini kɛnɛnni.
21Koni naxan fe tinxinxin ligama, na fama nɛn kɛnɛnna ma, alogo yamaan xa a yigbɛ a a walima Ala sagoon nin.”
22Na xanbi ra, Yesu nun a xarandiine yi siga Yudaya yamanani. A waxati ti e fɛma. A yi yamaan nafuma igeni e tubi feen na.
23Yoni fan yi marafuun tima Ayenon xudeni Salin taan dɛxɔn ma, amasɔtɔ ige gbeen yi na nun. Yamaan yi lu sigɛ mɛnni e rafudeni.
24Yoni munma yi sa kasoon na singen.
25Yoni a xarandiina ndee nun Yahudiyana nde yi e bode matandi fɔlɔ lan marasariɲan feen ma.
26E yi siga Yoni fɛma, e yi a fala a xa, e naxa, “Karamɔxɔ, i xaxili luxi a xɔn ma ba, ɛ nun naxan yi Yurudɛn kidima, i naxan ma fe sereya ba nxu xa. Nba iki, a marafuun tima, muxune birin sigama a fɛma!”
27Yoni yi e yabi, a naxa, “Muxun mi sese sɔtɔma fɔ Ala na naxan fi a ma.
28Ɛ tan yɛtɛɛn nan n seren na, a n na a fala nɛn, n naxa, ‘Alaa Muxu Sugandixin mi n tan na, xɛraan nan tun n tan na a yɛɛ ra.’
29Ɲaxalandi kanna nan gbee ɲaxanla ra. Koni a xɔyin naxan tixi a fɛma, na tuli matixi a ra. A na a xuiin mɛ waxatin naxan yi, a sɛwama nɛn. N ma sɛwan na kii nin, a dɛfexi.
30Fɔ a tan xa yite nɛn, n tan yi magodo.”
31“Naxan kelixi kore xɔnna ma, na seen birin xun na. Naxan kelixi dunuɲa yi, dunuɲa gbeen nan na ra. Na dunuɲa feene nan falama. Naxan kelixi ariyanna yi, na nan seen birin xun na.
32A naxan toxi, a a mɛ, a na nan sereya bama koni yamaan mi a sereya falan suxi.
33Naxan na a falan suxu, na bata a mayita a Ala nan tinxin.
34Ala naxan xɛxi, na Alaa falan nan tima amasɔtɔ Alaa Nii Sariɲanxin fima a ma nɛn dan mi naxan na!
35Fafe Alaa Dii Xɛmɛn nafan a ma. A bata feen birin taxu a ra.
36Naxan na dɛnkɛlɛya a Dii Xɛmɛn ma, na habadan nii rakisin sɔtɔma nɛn. Naxan mi laxi a Dii Xɛmɛn na, na mi nii rakisin sɔtɛ, bayo Alaa xɔlɔn luma nɛn a fari!”