Text copied!
CopyCompare
Godigo dwagi yai po buku - Jon

Jon 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bidi me deli bidai, te bidi nogi Nikodemus. Te bidi Farisi bidi hani dao. Tama te bidi Juda bage augwaligo tobolu bidi deli dao.
2Te bidi Jisas bidibo digi hulide aselama, te po wai, “Po ola mabo bidi, dago koneai, Godigo nage e tǫba po ola mabo bidi nigilama, tagala palai. Tibaso da, Godigo bidi me deli dali bidisiąyu da, agai te sę Jisas nago ebo bomai sę tiwai me egobeo,” te bidigo Jisas dali te po wai.
3Jisasgo Nikodemusbolo po wei ponoyu, te po wai, “Mu tama, eno nagebolo obao, bidi me te ma ame nabo tiwai eyu, gesi ma pedalisiąyu da, te bidi agai Godigo we bidi tonalubo sę me sugobeo,” Jisasgo te po wai.
4Nikodemusgo Jisasbolo te po wai, “Magi ilama, monu dabe yai bidi ma ame nabo tiwai eyu, gesi bidi ma pedalaibawe? Teyu da, aga idago haligaba ma bula selama, tama idago ma ame naibawe?” Nikodemusgo Jisasbolo te po hanalu wai.
5Jisasgo te po wei ponoyu, te po wai, “Mu tama eno nagebolo obao, bidi ąįde baptais sabo ąį dali Godigo Mobo Bidi dali gesi ma gagasiąyu da, te bidi God bidibo digi tomoba pogobeo.
6Tigigo ame nabo nai, te tigi dao. Tama te nai God agai Mobo Bidigo ame nabo nai da, te mobo bidi dao.
7Eno ‘Dage gesi ma pedelao,’ te po wabo pode nage noma sigio.
8Te wali asobo da, te aga homu kolesagago te wali gasaba gasaba pabo dao. Nago te wali asobo po naga odobo dao, tialima nago mena badu pedalama, tama ma mena badu ma paliwe, te po wabo dao. Tigidali bidi gesi noma pedalobo augwaligo te tiwai egibi naga ebo dao,” Jisasgo te po wai.
9Nikodemusgo Jisasbolo te po wei ponai, “Te nai mena tama pedalaibawe?” te po wai.
10Jisasgo Nikodemusbolo te po wei ponoyu, te po wai, “Magi yaliwe? Nage te Israel bidi dabe te bomai po page ola mabo bidi dao. Tama magi baso nago te nai konebewe?
11Eno mu po nagebolo obao, dago e wabo po da te dago koneani po obao, tama dago po pusali da, te dago suali sę po dao. Tiali goli dagego dago wali po te dagego tudiba muanio.
12Eno dagebolo eno e tǫde nai po obao, tama dagego me ‘Te mu tama dao’ homu ebeo. Tibaso da, eno dagebolo dagalude nai po obaso da, te dagego mena tama te poba duga homu mugowe?
13Gasa bidi me te Godigo bidibo madigiba me holobeo. Ena da Godigo Bidi Mu da, tama ena naga te dagalu tagalama, e tǫba dulai, enaduba deli digio.
14Polobadu Mosesgo te kapago nigai tibo hasamani te bidi meni yai bulude ni donogo ugwaba sai. Te tiwai yali gilama, tama augwaligo te Godigo Bidi Mu ugwaba sela mueibao.
15Magi basowe? Tigidali bidi enaba homu mubaso da, augwali tigidaligo dwagi yai bidibo bomo selama, bidada peyu, mu bidada paibao,” Jisasgo te po wai.
16God aga Ogwa deli digi mu bidibao. Tialima Godigo e tǫde bidibo we bidi godolo mu eyu, tama augwali tau somainogo eyu, God agai Ogwa te e tǫba tagala palali. Tama tiali da, tǫde we bidi augwa homu agaba mubaso da, augwali hagaidali weyu, augwali dwagi yai bidabo bomo selama, bidada peyu, bidada pomainogo, Godigo te sę yai.
17Godigo aga Ogwa e tǫba tagala palali te e tǫde we bidi po tų dodolomainogo me tagala palobeo. Te menio. God aga Ogwa tagala palali da, te da tǫde we bidi ma dobola sagasomainogo yai.
18Niwai bidigo God aga Ogwaba homu mubaso da, teda te bidi da aga po tų menio, Godigo agabolo dene magobeo. Tiali ma, niwai bidi aga Godigo Ogwaba homu musiąwani bidi da, Godigo te bidibolo po tų dodolama, dene mawaibao. Magi basowe? Te bidi agai God agai ogwa teba homu mubeo.
19Tama te po tų yabo page tama telalubo. Ula yali e tǫde polo pedalai dao. Tialima, bidi dabe augwaligo homugo hulia sabo augwaligo godola pai. Augwaligo ula te godolo ebeo. Magi basowe? Augwaligo kolesaga te dwalio.
20Dwai kolesaga ebo bidi agai te ulade boi bidi ebo dao. Agai dwai kolesaga yali hania ugwaba sela muidali weyu, aga te ulaba asobo menio.
21Tialima, te dwagi yai kolesaga mu ebo bidi, te bidi aga da te ulaba pedalobo dao. Tama bidi dabe augwaligo te bidi agai sę yali te Godigo bomode te sę yai bugagia sumainogo, te bidi ulaba asobo dao.
22Te nosali Jisas aga bidi dabe dali augwali hodobo Judia tǫ pedai teba poloba pai. Jisas augwali dali tede bidiyu, tama augwaligo Judia we bidi baptais mani.
23Jongo me te we bidi baptais mani bulu me nogi Ainon, te Salim bulu pąde o, tede te we bidi baptais mani. Ąį hauwa te mu te bulude elalubo. Tama we bidi augwali Jon bidibo digi aselama, baptais sagasali.
24Bidi Herot tego Jon te sogo kalabusiba me musiąbadio.
25Te Jon aga wali pabo bidi dali te Juda bidi me deli dali, augwali tomode konila po wai. Te po konila ebo page te we bidi baptais mabo kolesagade po wai.
26Tama augwali Jon bidibo digi pelama, tama augwaligo Jonbolo te po wai, “Po ola mabo bidio, polobadu nage Jordan pabo ąį u badu bidibadi, nago bidi me dali bidiyu, nago te bidide dwagi yai po wai. Tama megi te bidi agai te we bidi baptais mobao. Agai we bidi baptais mobaso, tama tigidali we bidi augwali te bidi bidibo digi pabo dao,” Jon wali pabo bagego Jon dali te po wai.
27Jongo po wei ponoyu, te po wai, “Te God agai deli nai deli bidibolo me masiąyu da, te bidi agaduba naga me sogobeo.
28Dagego eno polobadu te wali po odai dao, ‘Ena Godigo sa muyu asaibao wali bidi Krais menio, tiali goli Godigo ena “Polasa aselama, te bidigo asobo tų dodolao,” te po Godigo ena dali wai.’
29Tama tibaso, bidi me deligo we sobaso da, te we te bidigo sali we dao. Tama te bidi aga abagi dolaluyu, aga abagigo po odobao. Tama we sali bidigo po wabode, tama aga abagi megi tama dwagi yai homu ebo dao. Tama te tiwai, Jisas aga sę megi e baso, tama ena dwagi yai homu mu ebao.
30Agai nogi ugwaba dią holoyu, eno nogi da aiyaba elalumainogo yaibao,” Jongo te po wai.
31Bidi ogwadu asobo bidi, te bidi agai tigidali bidi aiyaba elaluai. Tǫde pedalai bidi da, te bidi agai e tǫde nai naga po wabo dao. Tialima, dagaludu asobo bidi te agai tigidali bidi aiyaba elaluai dao.
32Te bidigo agai po wabo da, te nai dabe agai sulama tama agai odolama te po wai. Tialima, bidi me deligo agai te wali po selama, tama dąų wabe.
33Tialima, niwai bidigo agai te po selama, dąų wali da, agai te po usu da waibao, God agai mu po naga wabo dao.
34Te bidi Godigo tagala palali bidi, te bidi agai Godigo po pusubo dao. Magi basowe? Godigo agai Dwagi Yai Mobo Bidi agabolo habuge me mabeo, sese mu mawai. Tama mobaso, te bidigo Godigo po pusubo dao.
35Godigo aga Ogwa delide dwagi yai homu yai. Tama God agai tigidali nai aga Ogwago nogoba mawai.
36Niwai bidi agai homu tigidali te Godigo Ogwaba mubaso, te bidigo bidabo bomo da bidada peyu, bidada paibao. Tialima, niwai bidigo Godigo Ogwago po wali pisąbaso da, te bidi aga bidabo bomo me sogobeo. Menio. Godigo sębę te bidide elalua paibao.