Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jovanu

Jovanu 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bijaše pak èovjek meðu farisejima, po imenu Nikodim, knez Jevrejski.
2Ovaj doðe k Isusu noæu i reèe mu: Ravi! znamo da si ti uèitelj od Boga došao; jer niko ne može èudesa ovijeh èiniti koja ti èiniš ako nije Bog s njim.
3Odgovori Isus i reèe mu: zaista, zaista ti kažem: ako se ko nanovo ne rodi, ne može vidjeti carstva Božijega.
4Reèe Nikodim njemu: kako se može èovjek roditi kad je star? eda li može po drugi put uæi u utrobu matere svoje i roditi se?
5Odgovori Isus: zaista, zaista ti kažem: ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može uæi u carstvo Božije.
6Što je roðeno od tijela, tijelo je; a što je roðeno od Duha, duh je.
7Ne èudi se što ti rekoh: valja vam se nanovo roditi.
8Duh diše gdje hoæe, i glas njegov èuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide; tako je svaki èovjek koji je roðen od Duha.
9Odgovori Nikodim i reèe mu: kako može to biti?
10Isus odgovori i reèe mu: ti si uèitelj Izrailjev, i to li ne znaš?
11Zaista, zaista ti kažem da mi govorimo što znamo, i svjedoèimo što vidjesmo, i svjedoèanstva našega ne primate.
12Kad vam kazah zemaljsko pa ne vjerujete, kako æete vjerovati ako vam kažem nebesko?
13I niko se ne pope na nebo osim koji siðe s neba, sin èovjeèij koji je na nebu.
14I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba sin èovjeèij da se podigne,
15Da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vjeèni:
16Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vjeèni.
17Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.
18Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje veæ je osuðen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega.
19A sud je ovaj što vidjelo doðe na svijet, i ljudima omilje veæma tama negoli vidjelo; jer njihova djela bijahu zla.
20Jer svaki koji zlo èini mrzi na vidjelo i ne ide k vidjelu da ne pokaraju djela njegovijeh, jer su zla.
21A ko istinu èini ide k vidjelu, da se vide djela njegova, jer su u Bogu uèinjena.
22A potom doðe Isus i uèenici njegovi u Judejsku zemlju, i ondje življaše s njima i kršæavaše.
23A Jovan kršæavaše u Enonu blizu Salima, jer ondje bješe mnogo vode; i dolažahu te ih kršæavaše.
24Jer još ne bijaše Jovan baèen u tamnicu.
25Tada postade raspra meðu uèenicima Jovanovijem i Jevrejima oko èišæenja.
26I doðoše k Jovanu i rekoše mu: Ravi! onaj što bješe s tobom preko Jordana, za koga si ti svjedoèio, evo on kršæava, i svi idu k njemu.
27Jovan odgovori i reèe: ne može èovjek ništa primati ako mu ne bude dano s neba.
28Vi sami meni svjedoèite da rekoh: ja nijesam Hristos, nego sam poslan pred njim.
29Ko ima nevjestu ženik je, a prijatelj ženikov stoji i sluša ga, i radošæu raduje se glasu ženikovu. Ova dakle radost moja ispuni se.
30Onaj treba da raste, a ja da se umaljujem.
31Koji odozgo dolazi nad svima je; koji je sa zemlje od zemlje je, i govori od zemlje; koji dolazi s neba nad svima je.
32I što vidje i èu ono svjedoèi; i svjedoèanstva njegova niko ne prima.
33Koji primi njegovo svjedoèanstvo, potvrdi da je Bog istinit.
34Jer koga Bog posla, onaj rijeèi Božije govori: jer Bog Duha ne daje na mjeru.
35Jer otac ljubi sina, i sve dade u ruke njegove.
36Ko vjeruje sina, ima život vjeèni; a ko ne vjeruje sina, neæe vidjeti života, nego gnjev Božij ostaje na njemu.