Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - IOSUA

IOSUA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A Israel taudia na e revadia ḡaudia ediai e kerere; badina be Akan Karami, Sabdi Sera tubuna, luda iduhuna tauna, ese e gwaudia ahu ḡaudia haida e abi; taunabunai Iehova ena badu vada e siahu, Israel taudia latadiai.
2Una negana ai Iosua ese tatau haida Ieriko amo e siaidia, e dae lao, hanua ladana Ai baela. Una hanua na Bet-avene badibadinai, Betele mairiveina kahana ai. E hamaorodia, eto, Aola, una tano ba hasinadoa.
3Bena idia na e dae ela, Ai hanuana e hasinadoa. Bena idia na e lou, Iosua dekenai, e hamaoroa, eto, Taunimanima iboudiai na basiela; daha rua eiava daha toi mo baela, Ai hanuana bae tuari henia. Iboudiai na basio hahekwarahidia, basio siaidia; badina be hanua maraḡina mo.
4Taunabunai, orea taudia bogaragidia amo daha toi sisivana e dae ela. Ai taudia ese e hadareredia, e hahavadia,
5toi-ahui tauratoi sisivana e aladia mase. Hanua ikoukouna amo e hahavadia lao, ela bona Sebarimi, bena hekei gabuna ai e aladia mase. Bena Israel taudia na kudoudia e hetaha, bona lalodia e manokamanoka ranu na heto.
6Bena Iosua ese ena dabua e dare, bona tano ai e goru diho, Iehova ena taravatu mauana vairanai, ela bona dina e diho, ia bona Israel tau-badadia danu. Gahu e abia danu, kwaradia ai e bubu.
7Bena Iosua eto, Inaio! Ḡaubada Iehova o! dahaka dainai ina bese taudia Ioridane sinavaina amo vada o hakaudia hanai? Amoro taudia imadia ai ba negemai bena bae habuamai tari totona a? Lalomai bema heḡereḡere Ioridane sinavaina unukahana ai baiama noho bema namo.
8Ḡaubada e, Israel na inaidia vairadiai vada e heau; lau na ede baina hereva toma?
9Badina be Kanaan taudia bona ina tano ai e nohomu besedia iboudiai ese harina vada e kamonai, bena bae ḡeḡemai ahu, ai ladamai na tanobada ai bae kokia oho. Bena oi ladamu herea-daena na ede ba tomaia?
10Iehova ese Iosua e hereva henia, eto, A tore isi, dahaka dainai ene e goru diho tomamu?
11Israel vada e kerere, egu taravatu, na gwaurai henidia ḡauna, vada e tataia utu; vada na gwau ahu ḡaudia idia ese vada e abidia; vada e henao, vada e koikoi, unu ḡau na edia kohu lalodiai vada e hunidia.
12Taunabunai, Israel taudia na inaidia vairadiai asi gini dibadia, bena vada e heau; badina be idia danu vada na revadia mase. Lau na basina bamomui lou, ela bona hari na gwau ahu ḡaudia na bogaragimui amo bavabidia oho, ba ha-oredia vaitani.
13A tore isi, taunimanima ba hahelaḡadia, baoto: Sibomui ba hahelaḡa, kerukeru dina ena badina be Iehova, Israel eda Dirava, na e tomu “Israel e, inaimui vairadiai na basio gini diba, ela bona na gwau ahu ḡaudia na bogaragimui amo ba negedia daure”.
14Taunabunai, kerukeru daba ai baoma, iduhu ta ta amo ba raka kahira; bena Iehova ese baine duanaia iduhuna na doḡoro ta ta amo ma bae raka kahira; bena Iehova ese baine duanaia doḡorona na ruma ta ta amo ma bae raka kahira; bena Iehova ese baine duanaia rumana be ruma taudia na ta ta amo ma bae raka kahira.
15Bena na gwau ahu ḡaudia enai bae davaridia tauna na lahi ai bae hamasea, ena kohu idoinai danu lahi ai bae doua; badina be ia ese Iehova ena taravatu vada e tataia utu, bona hemarai karana ta vada e karaia Israel ai.
16Daba matana ai Iosua e tore isi, Israel taudia e hakaudia kahira, iduhu ta ta amo; bena luda iduhuna e heduanai.
17luda taudia ma e hakaudia kahira, doḡoro ta ta amo; bena Sera ena doḡoro e heduanai. Sera ena doḡoro taudia ma e hakaudia kahira, ruma ta ta amo; bena Sabdi ena ruma e heduanai.
18Sabdi ena ruma taudia ma e hakaudia kahira, tatau ta ta amo; bena Akan Karami, Sabdi Sera tubuna, luda iduhuna tauna, e heduanai.

19Bena Iosua ese Akan e hereva henia, eto, Natugu e, Iehova, Israel Diravana, ba heatolaia, heimodai ia mo ba henia. Mani a hamaorogu, oi na ede o kara toma; egu ai basio hunia.
20Bena Akan ese Iosua e haere henia, eto, Momokani, lau na vada na kerere, Iehova, Israel Diravana, vairanai. Lau na ini na kara toma:
21ta abi kohudia lalodiai lau na hahedoki dabuana namo-hereana ta, Sinara ḡauna, na itaia, bona silver sekeledia sinahu rua, bona gold tua ta, ena metau na sekele imahui; na hekise-hekise henidia, bena na abidia; a itaia, ḡaudia na tano ai e hepuni, egu kalaga ai; silver be henudiai.
22Taunabunai Iosua ese haida e siaidia; e heau lao, bena kohu na e davaria, ena kalaga ai e hepuni, hari silver danu henudiai.
23Bena kalaga lalona amo e abidia lasi, Iosua bona Israel taudia iboudiai dekedia e laohaidia, Iehova vairanai e atodia.
24Bena Iosua bona Israel idoinai ese Akan Sera e abia, silver bona hahedoki bona gold tuana danu e abidia, bona natuna mamaruanedia bona natuna hahinedia, bona ena boromakau bona ena doniki bona ena mamoe, bona ena kalaga, bona ena kohu idoinai; ibouboudiai na Akoro kourana e laohaidia.
25Bena Iosua eto, Dahaka dainai vada o hahekwarahimai? Hari dina ai Iehova ese oi e hahekwarahimumu. Bena Israel taudia iboudiai na nadi amo e hodoa; ena ḡau iboudiai danu lahi ai e doudia, bona nadi amo e hododia.
26Bena ia latanai nadi e senu, una nadi senusenua bada-hereana na mia ema bona hari dina ai. Bena Iehova ena badu ma e keru lou. Taunabunai una gabu ladana e hatoamu Akoro Kourana, ema bona hari dina ai.