Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yosuwe

Yosuwe 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yosuwe to gɛ foride, Alatala naxa a masen a bɛ, «I bara fori kɔnɔ ɲamanɛ gbegbe man na wo lan wo xa naxee sɔtɔ.
2Filisitakae nun Gesurikae xa bɔxi luxi sinden.
3Bɔxi naxan fɔlɔma Sixori xure ma Misira ya tagi, han a sa Ekiron li, naxan na kɔɔla ma, na birin Kanaankae nan gbe nu a ra, kɔnɔ na waxati Awikae nu naa suxuxi e yi, e nun Filisita mangɛdi suulie, naxee nu na Gasa, Asidodi, Asikalɔn, Gati, nun Ekiron.
4Kanaankae xa bɔxi fan luxi, fɔlɔfe Meyara taa ma Sidɔnkae na dɛnnaxɛ, han a sa Afeki li. Amorikae xa bɔxi fan luxi.»
5«Gebalakae nun Libankae xa bɔxi fan luxi, fɔlɔfe Bali Gadi ma Xerimon geya bunyi, han a sa Xamata li.
6Sidɔnka naxee birin na geyae fari, fɔlɔfe Liban geyae ma, han a sa Misirefoti Mayimi li, n fama e keride Isirayilakae ya xɔri. I xa na birin fi Isirayila ma kɛ ra, alɔ n a masenxi ki naxɛ.
7I xa yi bɔxi itaxun Isirayila bɔnsɔɛ solomanaani ma, a nun Manasi bɔnsɔɛ sɛɛti boore ma.»
8Manasi bɔnsɔɛ sɛɛti singe, Ruben bɔnsɔɛ, nun Gadi bɔnsɔɛ nu bara e gbe kɛ sɔtɔ Yurudɛn kiri ma sogetede biri ra, Ala xa konyi Munsa saabui ra.
9E xa bɔxi sa fɔlɔxi kafi Aroweri, taa naxan na Arinon xure fɛ ma, a geya bunyi taa li, a Medeba fiili li, han a sa Dibon li,
10a sa Amori mangɛ Sixɔn Xɛsibɔnka xa taae birin li han Amonikae xa naaninyi ra.
11E man naxa Galadi sɔtɔ, Gesurikae nun Maakakae xa bɔxi, Xerimon geya, nun Basan bɔxi han a sa Salaka li.
12Basan mangɛ Ogo fan xa bɔxi, naxan nu dɔxɔxi Asataroti nun Edereyi taae, naxan findi Refa bɔnsɔɛ mixi dɔnxɔɛ ra, na fan gbe birin naxa findi Isirayilakae gbe ra. Annabi Munsa naxa nɔ yi ɲamanɛ birin na, a naxa e xa bɔxi birin tongo.
13Kɔnɔ Isirayilakae mu Gesurikae nun Maakakae keri. Han to e sabatixi Isirayilakae ya ma.
14Annabi Munsa mu bɔxi yo fi Lewi bɔnsɔɛ tan ma, barima sɛrɛxɛ gan daaxi naxee bama Isirayila Marigi Alatala bɛ, e nee nan findixi e tan gbe kɛ ra alɔ Ala a masen ki naxɛ.
15Annabi Munsa nu bara bɔxi fi Ruben bɔnsɔɛ ma, e xabilɛ ki ma.
16E xa bɔxi naxa fɔlɔ Aroweri Arinon xure dɛ ra, a taa li naxan na geya bunyi, han a sa Medeba rabilinyi li,
17a Xɛsibɔn li, nun taa naxee birin na naa rabilinyi. Na taae xili: Dibon, Bamoti Bali, Beti Bali Meyoni,
18Yahasi, Kedemoti, Mefaati,

19Kiriyatayimi, Sibima, Sɛrɛti Saxari naxan na geya fari,
20Beti Peyori, Pisiga geya fari, Beti Yesimoti,
21taa naxee birin na fiili ma nun Amori mangɛ Sixɔn, naxan nu dɔxɔxi Xɛsibɔn, na xa bɔxi birin. Annabi Munsa nu bara mangɛ Sixɔn faxa, a nun Madiyan mangɛdie Efi, Rekemi, Suru, Xuru, nun Reba. E nu sabatixi bɔxi kui Sixɔn xa mangɛya bun ma.
22Isirayilakae naxa Beyori xa di xɛmɛ Balami fan faxa santidɛgɛma ra, naxan nu duureya rabama.
23Yurudɛn xure findixi Ruben bɔnsɔɛ xa naaninyi nan na sogegorode biri ra. Na taae nun e xa bɔxie findixi Ruben bɔnsɔɛ gbe nan na.
24Annabi Munsa naxa yi bɔxi fi Gadi bɔnsɔɛ ma e xabilɛ ki ma:
25Yaasɛri bɔxi, Galadi bɔxi taae birin, nun Amoni bɔxi sɛɛti keren, han a sa Aroweri li, Raba ya tagi,
26kafi Xɛsibɔn han a sa Ramati Misipa nun Betonimi li, kafi Maxanayimi han a sa Debiri bɔxi li,
27a sa Beti Harama, Beti Nimira, Sukɔti, nun Sefon li, taa naxee nu na Yurudɛn xure fɛ ma, a sa Xɛsibɔn mangɛ Sixɔn xa bɔxi birin li, nun Yurudɛn rabilinyi sogetede biri han a sa dɔxɔ Kinereti Baa ra.
28Yi birin naxa findi Gadi bɔnsɔɛ kɛ ra e xabilɛ ki ma, kankan nun a xa taa, nun a daaxa.
29Annabi Munsa naxa yi bɔxi fi Manasi bɔnsɔɛ sɛɛti singe ma, Manasi xa die sɛɛti keren ma:
30Basan bɔxi birin, naxan nu Basan mangɛ Ogo xa mangɛya bun ma, fɔlɔfe Maxanayimi, han a sa Yayiri li. Na findi taa tongo senni nan na.
31E man naxa Galadi bɔxi sɛɛti keren sɔtɔ, e naxa Asataroti nun Edereyi taae sɔtɔ, naxee nu findixi Basan mangɛ Ogo gbe ra. Manasi xa di Makiri naxa yi birin sɔtɔ a xa die sɛɛti keren bɛ e xabilɛ ki ma.
32Annabi Munsa naxa yi kɛ fi Isirayilakae ma a nu na Mowaba fiili ma tɛmui naxɛ, Yurudɛn kiri ma Yeriko sogetede biri.
33Kɔnɔ Annabi Munsa mu bɔxi yo fi Lewi bɔnsɔɛ tan ma. Isirayila Marigi Alatala nan nu na a kɛ ra alɔ Ala a masen ki naxɛ.