Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
2«A fala Isirayilakae bɛ, xa mixi nde laayidi tongo, a xa mixi nde fi n tan Alatala ma, a nɔma a xun sarade yi kɔbiri xasabi nan na.
3Xa xɛmɛ na a ra naxan xa simaya kelima ɲɛ mɔxɔɲɛn han ɲɛ tongo senni, a xun sarama gbeti kole tongo suuli nan na naxan maniyama yire sɛniyɛnxi maniyase ra.
4Xa ginɛ na a ra, a xun sarama gbeti kole tongo saxan nun a tagi nan na.
5Xa di xɛmɛ na a ra naxan xa simaya kelima ɲɛ suuli han ɲɛ mɔxɔɲɛn, a xun sarama gbeti kilo mɔxɔɲɛn nan na. Xa ginɛ dimɛdi na a ra, a xun sarama gbeti kole fu nan na.
6Xa di xɛmɛ na a ra naxan mu ɲɛ suuli sɔtɔxi sinden, a xun sarama gbeti kole suuli nan na. Xa di ginɛ na a ra, a xun sarama gbeti kole saxan nan na.
7Xa xɛmɔxi na a ra naxan xa simaya dangima ɲɛ tongo senni ra, a xun sarama gbeti kole fu nun suuli nan na. Xa ɲɛlɛxɛfori na a ra, a xun sarama gbeti kole fu nan na.
8Xa setare bara na laayidi tongo, naxan mu nɔma na xunsare xasabi fide, a lan a xa a yɛtɛ masen sɛrɛxɛdubɛ bɛ naxan fama xunsare xasabi falade a bɛ a nɔma naxan na.»
9«Xa mixi nde laayidi tongo xuruse nde fife ra, naxan nɔma bade sɛrɛxɛ ra n tan Alatala bɛ, na xuruse xa fi n tan Alatala ma. A bara sɛniyɛn.
10Xuruse gbɛtɛ mu fima a masare ra, a fan ba, a mu fan ba. Xa wo na rabama, e firinyi bara findi se sɛniyɛnxi ra.
11Xa sube raharamuxi na a ra, naxan mu bama sɛrɛxɛ ra n tan Alatala bɛ, a xa xanin sɛrɛxɛdubɛ xɔn.
12Sɛrɛxɛdubɛ xa xunsare nde fala sube kɛɲa ma. Na xa findi a sare ra.
13Xa a kanyi wama na sube xun sarafe, a xa na sare fi, a man xa kɔbiri nde sa na fari. Na findima kɔbiri naxan na, a na se sare nan itaxunma dɔxɔ suuli ra, a fa dɔxɔ keren ba a ra, a na fi xunsare ra.»
14«Xa mixi nde a xa banxi fi n tan Alatala ma, sɛrɛxɛdubɛ xa na sare fala banxi kɛɲa ma. Na xa findi a sare ra.
15Xa a kanyi wama a xun sarafe, a xa na sare fi, a man xa kɔbiri nde sa na fari. Na findima kɔbiri naxan na, a na banxi sare nan itaxunma dɔxɔ suuli ra, a fa dɔxɔ keren ba a ra, a na fi xunsare ra. Na tɛmui banxi xa gbilen a kanyi ma.»
16«Xa mixi nde a xa xɛ fi n tan Alatala ma, a sare fatanma sansi xɔri xasabi nan na naxan nɔma garansande naa. Gbeti kole tongo suuli xa fi fundenyi maniyɛ busali naani xasabi ra.
17Xa a a xa xɛ fi Xɔrɛya Ɲɛ nan kui, a sare mu masarama.
18Xa a a xa xɛ fi Xɔrɛya Ɲɛ dangi xanbi nɛ, sɛrɛxɛdubɛ xa ɲɛe kɔnti naxee luxi beenu Xɔrɛya Ɲɛ gbɛtɛ xa fa. A xa nde ba xɛ sare ra na sɛriyɛ kui.

19Xa xɛ kanyi wama a xa xɛ xun sarafe, a xa na sare fi, a man xa kɔbiri nde sa na fari. Na findima kɔbiri naxan na, a na xɛ sare nan itaxunma dɔxɔ suuli ra, a fa dɔxɔ keren ba a ra, a na fi xunsare ra. Na tɛmui xɛ xa lu a yi ra.
20Xa a mu xɛ xun sara, a fa a mati mixi gbɛtɛ ma, a mu nɔma a xun sarade sɔnɔn.
21Xɔrɛya Ɲɛ na a li, na xɛ kanyi nɛɛnɛ xa keli na bɔxi ma. Bɔxi bara sɛniyɛn, a bara lu alɔ bɔxi naxan natɔnxi. A bara findi Alatala gbe ra, sɛrɛxɛdubɛe xa na rawali.
22Xa mixi bara xɛ saraxi fi Alatala ma, naxan mu na a xabilɛ kɛ ya ma,
23sɛrɛxɛdubɛ xa a sare fala a sɛriyɛ ki ma. A na kolonma ɲɛ xasabi nan ma naxee luxi beenu Xɔrɛya Ɲɛ xa a li. Na kanyi xa a sare fi na lɔxɔɛ yati, barima a sɛniyɛn n tan Alatala bɛ.
24Xɔrɛya Ɲɛ na a li, na xɛ gbilenma na xɛ kanyi singe nan ma, boore a sara naxan ma.
25Na saree birin maniyama yire sɛniyɛnxi xa se maniya ki nan ma. A kole keren lanxi garamu fu nan ma.»
26«Mixi yo mu nɔma a xa xuruse di singe fide n tan Alatala ma, barima a ɲan findixi n tan Alatala gbe nan na. Xuruse xungbe nun a lanma di singe birin findixi n tan nan gbe ra.
27Mixi nɔma sube raharamuxi xa di singe xun sarade. Na mixi xa a sare fi, a man xa kɔbiri nde sa na fari. Na findima kɔbiri naxan na, a na sube sare nan itaxunma dɔxɔ suuli ra, a fa dɔxɔ keren ba a ra, a na fi a xunsare ra. Xa a kanyi mu a xun sarama, a xa a mati a sare ra.»
28«Kɔnɔ se ndee na mixi naxee fima n tan Alatala ma a bɔɲɛ birin na e findi n gbe ra, adama mu nɔma nee xun sarade sɔnɔn. Nee bara sɛniyɛn, nee bara findi n tan Alatala gbansan gbe ra. Nee nɔma findide mixi, xuruse, xɛ, xa na mu a ra se gbɛtɛ ra.
29Mixi se naxee fima n tan Alatala ma na mɔɔli ra, e xun mu nɔma sarade, fo e xa faxa nɛ.»
30«Bɔxi farilɛ birin findima n tan Alatala nan gbe ra, sansi xɔri naxan naminima nun wuri bili naxan bogima. Na farilɛ birin fima n tan Alatala nan ma.
31Xa mixi nde wama a xa farilɛ xun sarafe, a xa a sare fi, a man xa kɔbiri nde sa na fari. Na findima kɔbiri naxan na, a na se sare nan itaxunma dɔxɔ suuli ra, a fa dɔxɔ keren ba a ra, a na fi a xunsare ra.
32Xuruse farilɛ birin findima n tan Alatala nan gbe ra, xuruse xungbe nun a lanma, xuruse dɛmadonyi naxan birin kɔntima. Na farilɛ birin fima n tan Alatala nan ma.
33Xurusee mu matoma xa a fan, xa a mu fan. Xuruse mu nɔma masarade xuruse gbɛtɛ ra, xa na mu a ra na firinyi birin sɛniyɛnma nɛ, e findi n tan Alatala gbe ra, e sese mu nɔma xun sarade sɔnɔn.»
34Alatala xa yaamarie nan na ki, a naxee so Annabi Munsa yi ra Turusinina geya fari Isirayilakae bɛ.