Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hereva henia, ia gwau,
2“Israela taudia ma do oi hamaoroa, inai bamona: Bema Israela tauna ta o Israela taudia edia huanai idau bese tauna ta ese iena natuna, be Moleka dirava dekenai do ia henia, gabua ore boubouna totona, unai tau be momokani do ia mase. Hanua taudia ese nadi dekena amo ia do idia hodoa mase.
3Lau danu ese unai tau do lau badu henia, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani. Badina be iena natuna be Moleka dekenai ia henia, bona unai kara dekena amo ia ese lauegu Palai Dubu ia hamiroa, bona egu ladana helagana ia hahemaraia vadaeni.
4“To bema hanua taudia ese inai Moleka dekenai iena natuna ia henia tauna idia bogahisihisi henia, nadi dekenai idia hamasea lasi neganai,
5lau sibona ese unai tau bona iena bese taudia do lau badu henia, bona idia, bona Moleka dekenai tomadiho taudia ibounai, be egu bese dekena amo do lau negea momokani.
6“Mase taudia edia lauma danu idia herevahereva taudia do umui tahua lasi, edia sisiba abia totona. Bema umui ta ese unai bamona ia karaia neganai, lau be ia dekenai do lau badu, bona egu bese dekena amo do lau negea momokani.
7Unai dainai umui ese sibona do umui hahelagaia, bona do umui helaga noho, badina lau be Lohiabada, emui Dirava.
8Lauegu taravatu do umui kamonai henia, badina lau be Lohiabada, bona lau ese umui lau hahelagaia noho.”
9Lohiabada ese inai taravatu ma ia gwauraia inai: “Tamana o sinana dekenai tau ta ese do ia hereva dika henia neganai, unai tau be do umui alaia mase. Iena mase be ia sibona ena kerere dainai.
10“Bema tau ta ese iena badibadina dekenai tauna ena adavana ia sihari henia neganai, unai tau bona hahine ruaosi be do umui alaia mase.
11Bema tau ta ese iena tamana ena adavana ta do ia sihari henia neganai, ia ese iena tamana ia hahemaraia vadaeni. Unai dainai unai tau bona hahine ruaosi be do idia alaia mase, bona edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
12“Bema tau ta ese iena ravana hahine, iena natuna tau ena adavana, do ia sihari henia neganai, idia ruaosi be do umui alaia mase. Idia ese kara mirona momokani idia karaia vadaeni, bona idia edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
13“Bema tau ta ese ma tau ta dekenai do ia sihari henia, tau bona hahine idia karaia bamona, unai be kara mirona momokani. Unai tau ruaosi be do umui hamasea, bona edia mase be idia sibona edia kerere dainai.
14“Bema tau ta ese hahine ta, bona unai hahine ena sinana danu ia adavaia nega tamona neganai, idia toiosi be do umui gabua mase. Badina unai be kara dika herea. Unai bamona kara umui emui huana dekena amo do umui hadokoa.
15“Bema tau ta ese ubua gauna ta ia sihari henia neganai, unai tau bona ubua gauna be do umui alaia mase.
16“Bema hahine ta ese ubua gauna ta danu idia hekure, do idia sihari totona, unai hahine bona ubua gauna be do umui alaia mase. Idia sibona edia kerere dainai do idia mase.
17“Bema tau ta ese iena taihuna ta, iena tamana ena natuna, o iena sinana ena natuna do ia abia, ia dekenai ia sihari henia neganai, unai be hemarai kara. Edia bese dekena amo ruaosi do umui lulua lao, badina unai tau ese iena taihuna ia hahemaraia vadaeni, bona unai dainai ia ese unai kerere ena davana do ia davaria.
18“Bema tau ta ese hahine ta hua rara gorere ia davaria neganai unai hahine do ia sihari henia, idia ruaosi be egu bese dekena amo do umui negea siri. Badina be idia ese kara mirodia hagoevaia totona taravatu idia utua vadaeni.

19“Bema tau ta ese iena tamana ena taihuna dekenai o iena sinana ena tadikaka hahine dekenai ia sihari henia, idia ruaosi be varavara korikori dainai, edia kerere davana do idia davaria.
20“Bema tau ta ese iena tamana o sinana edia tadikaka edia adavana dekenai ia sihari henia, ia ese iena tamana maragi o iena vavana ia matauraia lasi unai. Bona unai dainai unai tau bona unai hahine ese edia kerere davana do idia abia, idia ruaosi ese natuna ta do idia abia lasi.
21Bema tau ta ese iena tadikaka ena adavana do ia sihari henia, unai be kara mirona, bona ia ese iena tadikakana ia hahemaraia vadaeni. Unai tau bona hahine ese natuna ta do idia abia lasi.”
22Lohiabada ese ma ia gwau, “Lauegu taravatu bona oda ibounai do umui kamonai henia, vadaeni umui dekenai do lau henia tano dekenai noho Kanana taudia ese umui do idia lulua lao lasi.
23Kanana dekenai idia noho taudia edia kara bamona do umui karaia lasi. Lau ese inai bese taudia umui emui vairana dekenai lau luludia noho, umui ese edia tano do umui raka vareai totona. Idia edia kerere bona edia kara lau ura lasi momokani.
24“To lau ese umui dekenai lau gwauhamata vadaeni, unai taudia edia tano be umui dekenai do lau henia, emui tano korikori. Inai tano be namo herea, rata bona hani dekenai ia honu tanona. Lau be Lohiabada, emui Dirava, bona lau ese bese idauidau edia huanai umui lau abia hidi vadaeni.
25Unai dainai umui ese mauri gaudia goevadia bona mirodia edia idau do umui laloa namonamo. Mauri gaudia mirodia bona manu mirodia do umui ania lasi. Lau ese lau gwauraidia miro vadaeni. Bema idia umui ania neganai, umui danu be miro.
26“Do umui helaga, bona lau sibona egu bese taudia do umui lao. Badina be, lau be Lohiabada, bona lau be helaga. Lau ese bese idauidau edia huanai dekena amo umui lau abia hidi vadaeni, egu bese korikori do umui lao totona.
27“Bema tau ta o hahine ta ese mase taudia edia lauma dekenai ia hereva henia, umui ese ia do umui alaia mase. Nadi dekenai do umui hodoa mase, bona iena mase be ia sibona ena kerere.”