Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO

LEVITIKO 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
2“Arona mai ena natuna tau bona Israela taudia ibounai do oi hamaoroa Lohiabada ena oda be inai:
3Bema Israela tauna ta ese Lohiabada henia totona boromakau tau, o mamoe natuna o nanigosi do ia alaia mase kamepa ena murimurinai,
4to Palai Dubu ena iduara dekenai ia mailaia lasi, bona Lohiabada ena vairana dekenai unai boubou ia henia lasi, unai tau ese taravatu ia utua vadaeni. Ia ese rara ia habubua kava dainai, iena bese taudia dekena amo unai tau do lau atoa siri.
5“Inai taravatu ena anina be inai: Guna Israela taudia ese edia boubou gaudia be kamepa ena murimurinai idia alaia mase. To hari lau oda inai, idia ese unai boubou gaudia mai mauri danu Lohiabada henia totona, hahelagaia tauna dekenai do idia mailaia, Palai Dubu ena iduara dekenai. Unuseni edia boubou gaudia, Lohiabada danu maino karaia bouboudia do idia alaia mase.
6Hahelagaia tauna ese boubou gauna ena rarana do ia abia, Lohiabada ena boubou patana dekenai unai rara do ia negea, Palai Dubu ena iduara kahirakahira, bona boubou ena digara do ia gabua ore, bona unai bonana do ia namo herea lau Lohiabada dekenai.
7“Unai dainai Israela taudia ese dirava koikoi gaudia dekenai boubou do idia henia lou lasi. Idia ese unai bamona lau do idia rakatania lou lasi. Inai taravatu be noho hanaihanai taravatuna, idia, bona idia edia natuna, tubuna taudia ibounai edia latanai.
8“Do oi hamaorodia danu: Israela tauna ta, o idau bese tauna ta, bema gabua ore boubouna o idau boubouna ta be idau gabuna dekenai do ia alaia mase,
9to Palai Dubu ena iduara dekenai ia mailaia lasi, Lohiabada ena boubou gauna totona, unai tau be iena bese dekena amo do lau atoa siri.
10“Bema Israela tauna ta o idau bese tauna, Israela dekenai ia noho, ese vamu mai ena rara danu do ia ania, lau ese unai tau do lau badu henia, ia be iena bese dekena amo do lau atoa siri.
11Badina be mauri gaudia ibounai edia mauri be rara dainai. Unai dainai lau Lohiabada ese lau oda henia vadaeni rara ibounai be boubou patana dekenai do idia bubua, taunimanima edia kara dika davana do ia karaia totona. Rara be mauri, bona rara ese kara dika ia kokia noho.
12“Unai dainai lau Lohiabada ese taravatu badana lau gwauraia inai: Israela taudia, bona edia huanai idia noho idau bese taudia danu ese vamu mai rarana danu do idia ania lasi.
13“Bema Israela tauna ta o Israela taudia edia huanai ia noho idau bese tauna ta do ia labana, vadaeni uda gauna ta o roho manuna ta, aniani gauna do ia alaia mase, ia ese rarana do ia habubua tano dekenai, bona tano kahu dekena amo unai rara do ia koua.
14Badina be mauri gaudia ibounai edia mauri be rara dainai. Unai dainai lau Lohiabada ese lau oda henia vadaeni, vamu mai rarana danu do umui ania lasi. Bona bema umui ta ese unai bamona ia karaia, ia be iena bese dekena amo do lau atoa siri.
15“Tau ta, Israela tauna o Israela taudia edia huanai ia noho idau bese tauna, bema ia ese mase kava gauna ta o uda ena dagedage gauna ese ia alaia gauna ta do ia ania neganai, unai tau ese iena dabua do ia huria, bona do ia digu, bona do ia miro noho ela bona dina do ia diho. Unai murinai unai tau do ia goeva.
16To bema ia ese iena dabua do ia huria lasi, o do ia digu lasi, ia be do ia kerere.”