Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Lewi Sɛrɛxɛdubɛ

Lewi Sɛrɛxɛdubɛ 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala naxa a masen Annabi Munsa bɛ,
2«A fala Haruna bɛ nun a xa die bɛ, a nun Isirayilaka birin bɛ, Alatala yi nan yamarixi.
3Isirayilaka naxan ninge, xa na mu a ra yɛxɛɛ, xa na mu a ra si bama sɛrɛxɛ ra ɲama yonkinde kui, xa na mu a ra ɲama yonkinde fari ma,
4a mu a xaninma hɔrɔmɔlingira sode dɛ xa ra alako a xa a fi n tan Alatala ma hɔrɔmɔlingira yire, na kanyi luma nɛ alɔ faxɛti. A bara faxɛ ti, a lanma na kanyi xa keri ɲama ya ma.
5Yi yaamari wama a masenfe nɛ a Isirayilakae mu lanma e xa sɛrɛxɛ ba burunyi. E xa fa xanunteya sɛrɛxɛ ra sɛrɛxɛdubɛ nan xɔn n tan Alatala ya i n ma hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra.
6Sɛrɛxɛdubɛ xa na wuli kasan n tan Alatala xa sɛrɛxɛbade sɛɛtie ma hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra, a man xa na ture gan tɛ i, a xa findi xiri fanyi ra n tan Alatala bɛ.
7Isirayilakae naxa sikɔtɛ sɛrɛxɛ ba kuye bɛ sɔnɔn de. Na findima yanfanteya nan na n tan Alatala mabiri. Yi yaamari mu kanama abadan.»
8«A fala e bɛ, Isirayilaka, xa na mu a ra xɔɲɛ naxan sabatixi e tagi, xa a sɛrɛxɛ gan daaxi, xa na mu a ra sɛrɛxɛ gbɛtɛ ba,
9a mu a xanin hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra, alako a xa fi n tan Alatala ma, na kanyi kerima nɛ a xa ɲama tagi.»
10«Xa Isirayilaka nde, xa na mu a ra xɔɲɛ nde naxan sabatixi Isirayila bɔxi ma a naxa wuli min, n gbilenma nɛ na kanyi fɔxɔ ra, n fa a keri a xa ɲama ya ma,
11barima sube nii bara lu a wuli ya ma. N bara wuli findi wo xunsare ra, naxan bama sɛrɛxɛ ra sɛrɛxɛbade fari. Wuli nan na xunsare ra.
12Na na a ra, n bara Isirayilakae yamari e naxa wuli min. Wo xa xɔɲɛ naxee sabatixi Isirayila bɔxi ma, e fan naxa wuli min de.
13Xa Isirayilaka, xa na mu a ra xɔɲɛ nde naxan na wo tagi, sa sube nde, xa na mu a ra xɔni nde faxa naxan daxa a xa don, a xa na wuli ifili bɔxi ma, a bɛndɛ sa a fari,
14barima sube nii na a wuli nan ya ma. Na na a ra, n bara Isirayilakae yamari wo naxa sube wuli yo min, barima sube nii na a wuli nan ya ma. Naxan yo na raba, a fama keride Isirayila ɲama ya ma.»
15«Xa Isirayilaka, xa na mu a ra xɔɲɛ nde naxan na wo tagi, na sube don naxan faxaxi a yɛtɛ ma, xa na mu a ra sube gbɛtɛ naxan faxaxi ki gbɛtɛ ra, na kanyi xa a xa dugie xa ye ra, a man xa a yɛtɛ maxa. A mu sɛniyɛnma han nunmare ra.
16Xa a mu a xa dugie xa, xa a mu a yɛtɛ maxa, na sɛniyɛntareɲa luma nɛ a ma.»