Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma ɛa wɛzù ma gugwà lↄ, ↄ̃ ma zĩkasↄ̃goↄ è mɛ̀n síiↄ̃, aalɛ bↄ gbɛ̀sĩsĩ mɛ̀n plaↄ zãnguo. Gbɛ̀sĩsĩpiↄá mↄgotɛ̃ɛ.
2Gó sɛ̃́ia dↄa sↄ̃sↄↄbaↄnɛ. A plaade dↄa sↄ̃́sinaↄnɛ.
3A àaↄ̃de dↄa sↄ̃kaaↄnɛ. A síiↄ̃de dↄa sↄ̃dãnaↄnɛ. Sↄ̃́ gbãaↄnɛ píi.
4Ɔ̃ ma malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ là: Baa, beeↄ dɛa ni?
5A wèa à mɛ̀: Sↄ̃́go mɛ̀n síiↄ̃piↄá ĩ́ana mɛ̀n síiↄ̃ pↄ́ aaìↄ zɛa dṹnia bṹu Dii aɛↄnɛ. Aa bↄ̀lɛ lɛ́ gɛ́.
6Sↄ̃́sinaↄ gó lɛ́ gɛ́ gugbãntoo oi bùsuu. Sↄ̃kaaↄ gó tɛ́ ń kpɛ. Sↄ̃dãnaↄ gó lɛ́ gɛ́ gɛↄmidↄkĩi oi bùsuu.
7Kɛ́ sↄ̃́ gbãapiↄ bↄ̀lɛ, an mɛ lɛ́ kɛ fèfe ń sia dṹniauo. Ɔ̃ malaika mɛ̀: À gɛ si dṹniau. Ɔ̃ aa sìu.
8Ɔ̃ à lɛzù a òmɛɛ à mɛ̀: Sↄ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ́ gugbãntoo oiↄ tò ma pↄ wèe bùsupiwa.
9Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
10Gba si Ɛlɛdai ń Tobiao ń Yedaia pↄ́ aa bↄ̀ Babɛli aa sùↄwa, ní gɛò gↄↄ doũ zĩ́ gↄ̃̀ↄ Zefania nɛ́ Yosia bɛ.
11Ãnusu ń vua pↄ́ aa gbadàòpi sɛ ǹ kíafua kɛò, ní kpá sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́ɛ.
12Oɛ̀ Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀: Gↄ̃ɛ pↄ́ wì mɛ Vlãpaan we. A vlãpa a kúkĩi, i ma kpɛ́ dↄ.
13Ɔ̃mɛ a kpɛdↄmɛɛ, i ɛa zↄ̃lɛ a báawa we, iↄ kpalable ń gawio. A zↄ̃lɛ a báawa kía ũ sa'ona ũ. Lɛdama pↄ́ ì mↄ́ ń aafiao a bↄ apii guu.
14Wa kíafuapi kpa Ɛlɛdai ń Tobiao ń Yedaiao ń Zefania nɛ́ Yosiaowa, i gↄ̃ yã́pi dↄngubↄ ũ ma kpɛ́u.
15Gbɛ̃́ pↄ́ kú zã̀ↄ mↄ ma kpɛ́ dↄ, íↄ dↄ̃ kɛ́ Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ma zĩwá. Tó a Dii á Lua yã'onɛ mà maamaa, yã́pi a kɛ.