Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Sakalaia

Sakalaia 6

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻaku tafoki, ʻo hanga hake hoku mata, pea u sio, pea vakai, naʻe hā ʻae saliote ʻe fā ʻoku haʻu mei he vahaʻa ʻoe ongo moʻunga ʻe ua; pea ko e ongo moʻunga, ko e moʻunga palasa.
2Naʻe ʻi he ʻuluaki saliote ʻae fanga hoosi kulokula; pea ko e fanga hoosi ʻuliʻuli ʻi hono ua ʻoe saliote;
3Pea naʻe ʻi hono tolu ʻoe saliote ʻae fanga hoosi hinehina, pea ko e fanga hoosi pulepule mo kulokula naʻe ʻi hono fā ʻoe saliote.
4Ko ia naʻaku pehē ai ki he ʻāngelo ʻaia naʻa ma talanoa mo au, “ʻE hoku ʻeiki ko e hā ʻena?”
5Pea naʻe tali ʻo pehē mai ʻe he ʻāngelo, “Ko e laumālie ia ʻe fā ʻoe ngaahi langi, ʻaia ʻoku ʻalu atu mei heʻenau tutuʻu ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻo māmani kotoa pē.”
6‌ʻOku ʻalu ʻae fanga hoosi ʻuliʻuli ʻoku ʻi ai ki he ngaahi potu fakatokelau, pea ʻoku muimui ki ai ʻaia ʻoku hinehina; ka ʻe ʻalu ʻae pulepule ki he fonua ki he potu tonga.
7Pea naʻe ʻalu atu ʻae kulokula ʻo ʻahiʻahi ia ke feʻaluʻaki fano ʻi māmani: pea naʻa ne pehē, “ʻAlu atu koe mo ʻeveʻeva fano ʻi māmani.” Pea ko ia naʻa nau feʻaluʻaki fano ʻi māmani.
8Hili ia naʻa ne ui kiate au mo ne lea kiate au, ʻo pehē, “Vakai, ko kinautolu na kuo ʻalu ki he potu fakatokelau, kuo nau fakafiemālieʻi hoku laumālie ki he fonua ʻi he tokelau.”

9Pea naʻe hoko mai ʻae folofola ʻa Sihova kiate au, ʻo pehē,
10“Lau mai ha niʻihi mei he kau pōpula, ʻio, mei he faʻahinga ʻo Hilitai mo Topisa, pea mo Sitaia, ʻakinautolu kuo haʻu mei Papilone, pea ke haʻu koe ʻi he ʻaho pe ko ia, pea ke hū atu ki he fale ʻo Siosaia ko e foha ʻo Sefanaia;
11Pea ke toʻo ha siliva mo ha koula, pea ngaohi ha ngaahi tatā fakatuʻi, pea ʻai ia ki he ʻulu ʻo Siosiua ko e foha ʻo Sosataki, ko e taulaʻeiki lahi;
12Pea lea kiate ia ʻo pehē, ‘ʻOku pehē mai ʻae folofola ʻa Sihova ʻoe ngaahi kautau, Vakai, ki he tangata ʻaia ʻoku hingoa ko e VAA; ʻe tupu hake ia ʻi hono potu; pea ko ia ia te ne langa ʻae fale tapu ʻo Sihova:
13‌ʻIo, ko ia ia te ne langa ʻae fale tapu ʻo Sihova; pea ko ia ia ʻe fua ʻa hono nāunau, pea te ne nofo mo pule ʻi hono nofoʻa fakatuʻi, pea ʻe taulaʻeiki ia ʻi hono nofoʻanga fakatuʻi: pea ʻe ʻiate kinaua fakatouʻosi ʻae alea fakamelino.’
14Pea ko e ngaahi tatā fakatuʻi ʻe tuku kia Helemi, pea mo Topisa, mo Sitaia, pea kia Heni, ko e foha ʻo Sefanaia, ko e meʻa fakamanatu ʻi he fale tapu ʻo Sihova.”
15Pea ʻe haʻu ʻakinautolu ʻoku mei he mamaʻo, ke nau langa ʻae fale tapu ʻo Sihova, pea te mou ʻilo kuo fekau au kiate kimoutolu, ʻe Sihova ʻoe ngaahi kautau. Pea ʻe hoko eni, ʻo kapau te mou tokanga fakamātoato ki he leʻo ʻo Sihova, ko homou ʻOtua.