Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - SEKERIA

SEKERIA 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Darauese ena lohia laḡanina iharuana lalonai, hua ihataurahanina ai, Iehova ena hereva na peroveta tauna Sekaria Berekia, Ido tubuna, dekenai e kau, eto,
2Iehova ese tamamui e badu henidia dikadika.
3Taunabunai ba hamaorodia, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Lau dekegu ai ba lou mai, Iehova Sabaota e tomu, bena lau ese umui baina lou henimui. Iehova Sabaota unu e gwau tomamu:
4Tamamui heḡereḡeredia ai basiola. Peroveta gunadia ese idia e boi henidia, eto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Emui dala dikadia bona emui kara dikadia amo ba raka kerehai. Iehova na e tomu, To idia na asae kamonai, egu hereva asie abia dae.
5Tamamui na edeseni ai? Bona peroveta taudia danu, idia na e mauri hanaihanaimu a?
6A egu hereva bona egu taravatu, egu hesiai peroveta taudia na haḡanilaidia gaudia, ese tamamui e lasidia tao ani? Una dainai idia na e helalo kerehai, eto, Iehova Sabaota ese e laloa hata eda dala bona eda kara heḡereḡeredia ai baine kara henida; bena unu vada e kara henida toma.
7Darauese ena lohia laḡanina iharuana lalonai, hua ihagwauta-tana, ladana Sebata, dinana iharuahui-hanina ai, Iehova ena hereva na peroveta tauna Sekaria Berekia, Ido tubuna, enai e kau. Sekaria eto,
8Hanuaboi ai tau ta na itaia, hosi kakakakana ai e gui. Ia na koura ai e gini, keroro audia bogaragidiai; ia murinai na hosi haida, kakakakadia bona mai toutoudia bona kurokurodia.
9Bena lau nato, Egu lohia e, ini na dahaka? Bena lau ida a hereva-hereva aneruna ese e hamaorogu, eto, Baina haheitalaimu, unu na dahaka.
10Taunabunai keroro audia bogaragidiai e giniva tauna na e haere, eto, Ini be Iehova ese tanobada i'itataona totona e siaidia ḡaudia.
11Bena idia ese Iehova ena aneru, keroro audia bogaragidiai e giniva aneruna, e haere henia, eto, Tanobada vada a itaia tao; vada a itaia, tanobada idoinai e noho mainomu.
12Bena Iehova ena aneru eto, Iehova Sabaota e, Ierusalem bona Iuda hanuadia na laḡani hitu-ahui lalodiai vada o badu henidia; ma basio bogadia hisi ela bona edena nega ai?
13Bena Iehova ese lau ida a hereva-hereva aneruna na hahenamo bona hahealo herevadia e gwaurai henia.
14Taunabunai, lau ida a hereva-hereva aneruna ese e hamaorogu, eto, A boi lolo, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Ierusalem bona Siona daidiai lalogu na e hekwarahi badamu.
15Bena lau ese e noho namonamomu besedia na badu henidia dikadikamu; badina be sisina mo na badu negana ai, idia ese dika ma e habadaia.
16Taunabunai Iehova na ini e gwau tomamu: Ierusalem vada name lou henia, mai hebogahisigu ida. Iehova Sabaota na e tomu, Egu dubu na ia lalonai bae haginia, bona hahetoho varona na Ierusalem daenai baine heveri roro.
17Ma ba boi lolo, baoto, Iehova Sabaota ini e gwau tomamu: Egu hanua badadia na noho-namo ai ma bae honu honu dae, bona Iehova ese Siona ma baine hahealo henia lou, bona Ierusalem ma baine abia hidi lou.
18Bena na gaga isi, doa hani na itadia.

19Bena lau ida a hereva-hereva aneruna na nanadaia, nato, mi be dahaka? Bena ia ese e haere henigu, eto, Ini na Iuda bona Israel bona Ierusalem vada e hakaroho rohoroho doadia.
20Bena Iehova ese auri iḡaukaralaina taudia hahani na e haheitalaigu.
21Bena lau nato, Ini na dahaka ikarana totona vada e maimu? Ia ese e haere, eto, Unu na Iuda e hakarohoa rohoroho doadia, bena tau ta se gaga isi; a ini na ihagaridia totona vada ema, hari Iuda tanona iḡiḡi-rohorohona totona doadia e abidia isi besedia na ini hahaniosi ese bae tahodia dobi.