Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kiitisae

Kiitisae 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lɔxɔɛ nde Samison naxa siga Gasa. A to langoe nde to naa, a naxa so a xɔnyi.
2Gasakae naxa a kolon Samison nu na na. E naxa mɛnni mɛlɛn, alako kuye na iba e xa a faxa taa sode dɛ ra.
3Kɔɛ tagi Samison naxa keli, a taa naadɛ suxu, nun a gbakuxi wure naxee ra wurie ma, a na birin tala, a a dɔxɔ a tunki fari. A naxa a xanin geya fari naxan na Hebiron ya tagi.
4Na dangi xanbi, Samison naxa ginɛ nde kolon Soreki gulunba naxan xili Dalila. Samison naxa na ginɛ xanu.
5Filisitakae xa mangɛe naxa siga na ginɛ xɔn, e a fala a bɛ, «I xa a kolon Samison sɛnbɛ kelixi dɛnnaxɛ, alako muxu xa nɔ a ra. Xa i gɛ na kolonde, muxu a xirima nɛ, muxu keren keren ma fa kɔbiri kole wulu keren nun kɔbiri kole kɛmɛ fi i ma.»
6Na tɛmui Dalila naxa a fala Samison bɛ, «Yandi, i xa i gundo fala n bɛ, i sɛnbɛ sɔtɔma ki naxɛ. Mixi nɔma munse rabade, e xa i xiri, e nɔ i ra?»
7Samison naxa a yaabi, «Xa e n xirima luuti nɛɛnɛ ra, naxee mu nu xara sinden, n sɛnbɛ bama n yi, n luma nɛ alɔ xɛmɛ booree.»
8Filisitakae naxa luuti nɛɛnɛ xaratare solofere xanin Dalila xɔn ma. A naxa Samison xiri e ra.
9Filisitakae naxa a xa konkoe mɛlɛn. Dalila naxa a xui ramini Samison ma, «Filisitakae bara fa i suxude.» Samison naxa na luutie bolon keren na, alɔ gɛsɛ naxan ganxi. Na tɛmui e mu nɔ a sɛnbɛ gundo kolonde.
10Dalila naxa a fala Samison bɛ, «I wama n madaxufe nɛ. I bara wule fala n bɛ. Yakɔsi, yandi, i xa i gundo fala n bɛ. E nɔma i xiride munse ra?»
11Samison naxa a fala a bɛ, «Xa mixi n xirima luuti nɛɛnɛe ra, sese mu nu xiri naxee ra, n sɛnbɛ luma alɔ adamadi birin na ki naxɛ.»
12Dalila to gɛ a xiride luuti nɛɛnɛe ra, a naxa gbelegbele, «Samison, Filisitakae bara fa i suxude!» Filisitakae nu bara a xa konkoe mɛlɛn. Samison naxa luuti bolon a xirixi naxan na alɔ gɛsɛ bolonma ki naxɛ.
13Dalila naxa a fala Samison bɛ, «Han to i na n madaxufe, i wule nan tun falafe n bɛ. A fala n bɛ a lanma i xa xiri se naxan na.» Samison naxa a yaabi, «N xunsɛxɛ, naxan dɛnbɛxi solofere ra, xa i na birin dɛgɛ mabɔɛ dugi ra, wo naxa dugi sɔxɔ se fan sɔti n xunsɛxɛ kui, a sa sɔrɔn bɔxi, n sɛnbɛ luma alɔ adamadi birin na ki naxɛ.»
14Dalila to gɛ dugi sɔxɔ se sode a fanyi ra, a man naxa gbelegbele, «Samison, Filisitakae bara fa i suxude!» Samison naxa xunu, a naxa dugi sɔxɔ se birin tala.
15Dalila naxa a fala Samison bɛ, «I naxɛ a marafanyi na won tagi, kɔnɔ n ma xanunteya mu na i bɛ. A sanya saxan nan ya i n madaxuma. Han to i tondixi i gundo falade n bɛ, i sɛnbɛ kelixi dɛnnaxɛ ma.»
16Lɔxɔɛ birin Dalila nu a tɔɔrɔma yi wɔyɛnyi mɔɔli ra. A to dɔxɔ a ra,
17Samison naxa a gundo fala a bɛ, a naxɛ, «Kafi n bari tɛmui n xunyi mu bixi, barima e n fixi Ala nan ma, Ala xa Nasari nan n na. Xa n xunyi bi, n sɛnbɛ luma alɔ adamadi birin gbe na ki naxɛ.»
18Dalila to a kolon Samison bara nɔndi yati yati fala a bɛ, a naxa Filisita mangɛe xili, a fa a fala e bɛ, «Wo man xa fa, barima yi biyaasi a bara a xa gundo fala n bɛ.» Filisita mangɛ naxa siga a xɔnyi, e man kɔbiri xanin e saataxi naxan ma.

19Dalila naxa Samison raxi, a saxi a sanyi ma. A naxa xɛmɛ nde xili, a naxa Samison xunsɛxɛ dɛnbɛxi solofere maxaba. Na bara a niya Dalila xa nɔ a ra. A sɛnbɛ birin nu bara siga.
20Na tɛmui Dalila naxa gbelegbele, «Samison, Filisitakae bara fa i suxude!» Samison to xunu, a naxa a fala a yɛtɛ bɛ, «N man xa mini yi fe kui alɔ boore biyaasi.» A mu a kolon Alatala nu bara a rabɛɲin.
21Filisitakae naxa a suxu, e a yae sɔxɔ, e a xanin Gasa. Mɛnni e naxa a xiri yɔlɔnxɔnyi yɔxui daaxi ra geeli kui, a xa nu se binyee mayindigilin, naxan sansi xɔri luxutama.
22Na waxati a xunsɛxɛ, naxan nu bixi, na naxa mini fɔlɔ.
23Lɔxɔɛ nde Filisita mangɛe naxa e malan, e xa sɛrɛxɛ xungbe ba e xa kuye Dagɔn bɛ ɲɛlɛxinyi kui. E naxa a fala, «Won ma ala bara Samison sa won sagoe!»
24Ɲama to Dagɔn to, e naxa a matɔxɔ, e fa a fala, «Won ma ala bara won yaxui sa won sagoe, naxan bara won ma bɔxi kana, a man bara won ma mixie faxa.»
25Na sɛɛwɛ kui, e naxa a fala, «Won xa Samison xili, won xa a mayele.» E naxa fa a ra kelife geeli kui, e a xiri e xa salide sanyie ra. E naxa a findi mayele se ra.
26Samison naxa a fala a raɲɛrɛma bɛ, «A lu n bɛlɛxɛ xa sa salide sanyie ma, n xa n kilɔn e ra.»
27Xɛmɛ nun ginɛ gbegbe nu na salide kui. Filisita mangɛe fan nu na. Na birin findi mixi wulu saxan nan na, e birin nu fa Samison mayele.
28Samison naxa Alatala maxandi, «N Marigi Alatala, i xa ratu n ma. N bara i mayandi, Ala, sɛnbɛ fi n ma alako n xa n gbeɲɔxɔ Filisitakae ma n yae xa fe ra.»
29Samison naxa a kilɔn na salide sanyie ra, keren na a yirefanyi ma, keren na a kɔɔla ma.
30Samison naxa a fala, «N xa faxa n nun Filisitakae ra.» A naxa salide sanyie tutun a sɛnbɛ birin na. Salide naxa bira Filisitakae nun mangɛe ma, naxee nu na salide kui. Filisitaka naxee faxa na fe kui, na kɔnti dangi mixie ra Samison naxee faxa a xa duniɲɛigiri birin kui.
31A xunyae nun a baba xa denbaya birin naxa goro naa a fure tongode. E naxa a ragata Soraha nun Esetayoli tagi, a baba Manowa xa gaburi kui. Samison nu bara Isirayila yamari ɲɛ mɔxɔɲɛn beenu a xa faxa.