Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Eranchchaa Maxaafaa

Eranchchaa Maxaafaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xoossaa keettaa geliyo wode, ne tohuwaa akeekada tangga. Siyanau mataa shiiqiyoogee, eeyyati yarshshuwaa shiishshiyoogaappe aadhdhees; aissi giikko, eti iita oosuwaa oottiiddi de7iyoogaa erokkona.
2Ne doonan haasayanau, Xoossaa sinttankka biddanau eesotoppa. Qassi issibaa Xoossassi immana gaada ne wozanan eesotada geppaichchoppa; aissi giikko, Xoossai saluwan de7ees, neeni qassi hagan sa7an de7aasa; hegaa gishshau, ne haasayiyo qaalai guutta gido bayin.
3Hirggai dariyo wode, qamman aimoikka darees; hegaadankka, biddaa daroi eeyyatettaa qaalaa kessees.
4Xoossaassi neeni geppidobaa polanau gam77oppa; aissi giikko, gam77iya eeyyatun Xoossai ufaittenna. Hegaa gishshau, neeni geppidobaa ubbaa pola.
5Issibaa Xoossassi geppidi, polennan aggiyoogaappe koiro geppennan aggiyoogee lo77o.
6Nena ne doonai nagaran yeggennaadan, ne doonaa zawaappe aadhdhida yeda oottoppa; qassi Xoossaassi oottiyaagau, “Kasekka hagaa taani akeekennan geppaas” gooppa. Aissi giikko, hegaa Xoossai keehi hanqqettiyo gishshau, neeni daafurada demmidobaa, ne kushiyaa oosuwaa ubbaa i ba hanqquwan quccidi xaissanau danddayees.
7Daro aimuwaa aimottikkonne woikko qassi darobaa haasayikkonne he ubbaikka hada; hegaa gishshau, neeni hegaa aggaagada Xoossaassi yayya.
8Issi kawotettai ba biittan de7iya hiyyeesata naaqqishiininne pirddaa geellayishin neeni be7ikko, darin maalaalettoppa. Issi issi halaqau appe bollaara sunttettidi, a xeelliya hara halaqai de7ees. Qassi eta naa77aappekka bollaara sunttettidi, eta xeelliya hara halaqatikka de7oosona.
9Harai attin, kawuwaa gidikkonne, goshshaappe beettiya aifeti xayikko, woppan de7anau danddayenna.
10Bira dosiya uraassi biri gidi erenna; duretanau siiqiya uraikka miishshaa kalli erenna. SHin ha ubbaikka hada.
11Duretettai dariyo wode, miyaabaikka hegaa keenaa darees. Yaatin, ba aquwaa coo aifiyan xeellidi, “Taani dure” gaanaappe attin, harabaa au ai maaddii!
12Oosuwaa oottiya asi guutta min, daro min, saro xiskkuwaa xiskkidi aqees; shin duree ba duretettaassi ubba wode un77ettidi qoppiyo gishshau, xiskkuwaa xayidi de7ees.
13Salo gufantton keehi azzanissiyaabaa harabaakka taani be7aas; iita wodiyan bana maaddo giidi, asi bau de7idabaappe guyye wottidi dagayees.
14Qassi he duretettai issi iitabai gaittin xayiichchees. I na7a yelidabaa gidikkokka, na7a laatissiyoobaara xayidi, mela attees.
15Asi ubbi koiro kallo yelettidoogaadan, mela kushiyaara simmidi baana. Ai keenaa i daafuridi oottikkonne, ba daafuridobaappe ekkidi biyoobi aibinne baawa.
16Asi kallo yelettidi, kallo guyye simmiyoogeekka qassi keehi azzanissiya iitabaa. A daafuri ubbi carkkuwaa kuucciyoogaadan hada gidaappe sinttan, i hegan ai maadettii?
17I ba laittaa ubbaa xuma de7uwan, azzanuwan, yiillotiyoogan, harggiyaaninne hanqquwan wurssees.
18Hegee hegaa gidikkonne, taani akeekido issi lo77obai de7ees; hegeekka salo gufantton Xoossi asi de7anaadan immido qantta laittaa giddon, asi daafuraappe miyoogee, uyiyoogeenne ufaittiyoogee lo77onne bessiyaabaa. Aissi giikko, a qaadai hegaa.

19Xoossai asassi duretettaanne aquwaa immiyoogee, ba daafuraa waagaa demmidi, miidinne uyidi ufaittanaassa. Hegeekka qassi Xoossaappe au imettida imota.
20Xoossai a wozanan ubba wode ufaissaa kuntti wottiyo gishshau, i ba de7uwaa laittaabaa daro qoppenna.