Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu ńcentì yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí kɛ nɑ́ɑntɛ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti, kɛ nɛínɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀,
2nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ yɛbɔkɛ̀ do tɑ bɛ̀ kòo yɛ̀ bɛ̀ti, kɛ́ bɛ̀ miɛkùnnɛ bɛ mɔmmú, bɛɛ̀ kóò mɔù tu Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kou, yɛbɔkɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ do tɑ wè kɛ̀ Yesu yɛ̀ bɛ̀ti.
3Nɛ̀ Isɑnni Susɑɑ wèè do bɑɑ Edɔti kpɑ̀tì o pokù nɛ̀ Susɑnni nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ pɛ́u, bɛ̀ɛ̀ do pɑ̃ɑ̃ mbɛ kpɛrɛ kɛ teénnɛ̀ Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀.
4Diyiè mɑrì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yɛ̀nní yɛhɛkɛ̀ yɛhɛkɛ̀ kɛ tíì nYesu borɛ̀ ditĩ̀nnì kòo mbɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ kɛ tú:
5Onìtì mɔù weè do yɛ̀ kɛ bo yɑɑ́ o diitì, kɛ́nyɑù kɛ̀ mɛdibii mmɑmɛ̀ɛ do kucɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ mmɛ̀ nɑ̀ù kɛ̀ sinɔɔ kɔtɛní kɛ́ mɛ̀ di.
6Kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ do fɛkũũfɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́yɛ̀nní kɛ́kpeío kɛ yɛ̃́ mɛ̀ í pɛ̀tɛ́mɛ̀ kubooku.
7Kɛ̀ mɛdibii ntɛ̃mɛ̀ɛ do ipo miɛkɛ kɛ́yɛ̀nní kɛ̀ ipoo mɛ̀ ɛ̃́ṹtɛ́.
8Kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ɛ do kɛtenkɛ̀ wenni dɛ̀ kɛ́kótɛ́ kɛ́pɛitɛ́ mɛbii ntɛkɔ̀ùtɛ̀ kɔ̀ùtɛ̀. Kɛ̀ Yesu deè kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè.
9Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò bekɛ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì tu mù.
10Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Díndi Kuyie ndi duɔ́mmu mɛciì nkɛ̀ di bo yĩ́ɛ̃́tɛ́ ku kpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti tìì sɔ̀ri, bɛmbɛ biɛ m bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀ yɛnɑ́ɑǹhɑ̃ntíyɛ̀ nyɛ: Kɛ̀ bɛ̀ bo nwúó nkɛ bɑ́ɑ́ yɑ̀, kɛ́nyo kɛ bɑ́ɑ́ bɑntɛ́.
11Ntɛnɛ̀ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì bɛnkú mù: Mɛdibii ntú Kuyie nnɑ́ɑǹtì nti,
12kɛ̀ kucɛ ĩ́nkɛ̀ mɛdibii ndo dɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ mbɛ, bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ kèè Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ̀ dibɔɔ̀ kɔtɛní, kɛ́ tì dɛ̀itɛ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo ti yie mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ Kuyie mbɛ̀ dɛɛtɛ́.
13Fɛkũũfɛ mɛdibii ndo fɛ̀ɛ̀ ĩ́nkɛ̀ tu bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ keè bɛ̀mbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ pɑ̃̀nkɛɛ tì cɔutɛ́ nɛ̀ diwɛ̀ì, bɛ̀ nɛ́ í nyóu kɛ̀ tì bo fííkú bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ́mɔntɛ. Kɛ̀ mɛhɑ́ɑ́rìmɛ̀ tùɔ̀kɛní bɛ̀ pɑ̃̀nkɛɛ bútínnɛ́ Kuyie.
14Tipotì mɛdibii ndo tìì miɛkɛ tú bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ keè bɛ̀mbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ nɛ́ yóu kɛ̀ mɛborimɛ kó iyɛǹtotí nɛ̀ tikpɑ̀tì kóò kɛ́ndɔ́, kɛ̀ dɛ̀ɛ tɑ bɛ yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ, kɛ́ tì ɛ̃̀ṹtɛ́, bɑ́ tì í nnɑ kɛ́pɛitɛ́ yɛbɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ bi.
15Kɛtenkɛ̀ wennikɛ mɛdibii ndo kɛ̀ tú bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ɔ̃ keè bɛ̀mbɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì, kɛ́ tì cɔutɛ́ nɛ̀ mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀mɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ borimɛ ńwenni kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃́ɛ̃́rì kɛ́pɛitɛ́ yɛbɛ.
16Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncɔ́u nfìtírɛ̀ kɛ́ dɛ̀ tɑ̀ɑ ntɛcètɛ̀ miɛkɛ yoo bɛ̀ɛ dɛ̀ ĩ̀ńnɛ́ mutɛ̃ĩ̀ fũ̀ɔ̃̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ dɛ̀ nùńnɛ́ fɛbɑɑfɛ nfɛ, bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tɑɑ̀ní kɛ̀ bɛ̀ nwúó nkuwenniku.
17Kɛ yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀ í bo dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri kɛ í yóó feitɛ́, dɛ̀ɛ̀ sɔ̀ri dɛ̀ yóó yɛ̀nnímu kuwenniku.
18Dɑɑtɛnɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ ndi yo tìì nɑ́ɑǹtì kpɛ́í, kɛ yɛ̃́ wèè mɔ̀kɛ bɛ̀ yóó we nyíɛ́ kòo dɔ̀kɛ mɔɔtɛ, kɛ̀ wèè kpɑ bɛ̀ɛ fietɛ dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ dò nhò mɔ̀kɛ dɛ̀.

19Yesu yɔ̃ nɛ̀ o nɛí kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́ndɔ́ kóò yɑ̀, bɛ̀ í nnɑ nɛ̀ ditĩ̀nnì koò yɑ̀.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: A yɔ̃ nɛ̀ ɑ nɛí bɛ̀ bo ditowɑɑ̀ kɛ dɔ́ kɛ dɑ yɑ̀.
21Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ɛ̀ kèḿmú Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ dɔɔri tì yɛ̃mmɛ̀ bɛɛ̀ tu n yɔ̃ nɛ̀ n nɛí.
22Diyiè mɑrì Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kudɑbɛkù mɑkù kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti séntɛ́nɛ̀ mɛniɛ nyɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́
23kɛ́nsenti kɛ̀ Yesu yɛ̃̀ nkɛ́duɔ́, kɛ̀ kuyɑɑkù kperíkù mɑkùu ítɛ́ní kɛ́nfuuti, kɛ̀ mɛniɛ ntɑɑ̀ kudɑbɛkù kɛ̀ kù ndɔ́ kɛ́dìu.
24Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ ò èntɛ kɛ dɔ̀: Okótì, ti yóó dìumu! Kɛ̀ Yesu entɛ kɛ́pɛ́i nkuyɑɑkù nɛ̀ yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ bɛ́u.
25Kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di í tɑ̃́? Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ, kɛ̀ dɛ̀ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Wenni nwe yie nkòo pɛ́inko kuyɑɑkù nɛ̀ mɛniɛ nkɛ̀ dɛ̀ yìé nhò yɛ̃ mmù?
26Kɛ̀ bɛ̀ɛ séntɛ́ Sedɑsɑɑ kɔbɛ kó dihɛì dìì wetí Kɑdidee.
27Yesu cùtɛ́ní dìì mɔ̀nnì kudɑbɛkù kɛ̀ dihɛì kóò nìtì mɔùu kétɛ́ní kɛ́ nhò wetí kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ pɛ́u ò tɑ, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í dɑɑti tiyɑ̀ɑ̀tì, ò í tɑɑ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ ɑ̃ ifɔ̃ti miɛkɛ.
28Kòo yɑ̀ Yesu kɛ́kuɔ́nko mɛdiɛ̀ nkɛ nínkú o ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti kpɛti dòmmɛ mí nnɛ̀ fɔ̃́ nKuyie nkùù bɑkɛ́ kɛtenkɛ̀ nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ ku birɛ? N dɑ bɑ́ɑmmu, ɑ bɑ́ n fɛ̃́ũ.
29Kɛ yɛ̃́ Yesu do dì pɛ́ìmmɛ̀ kɛ dɔ̀: Yɛ̀ onìtì yie mmiɛkɛ fɔ̃́ ndibɔɔ̀! Dɛ kó dibɔɔ̀ do ò tɑ nɛ̀ dimɔ̀nnì ndi, kɛ̀ bɛ̀ níí boú o nɔu mɛfĩmmɛ o nɑɑ̀cɛ̀i timɑ́tì, kòo dɛ̀ tɔ̃̀ũ, kɛ̀ dìi ò tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀.
30Kɛ̀ Yesu ò bekɛ kɛ dɔ̀: A yètìrì tú bɑ? Kòo dɔ̀: N yètìrì tu: Kusṹkù. Yɛbɔkɛ̀ kusṹkù kuù do ò tɑ.
31Kɛ̀ yɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ ti tɑnnɛ́ difɔ̃̀tìrì cũmpuri.
32Kɛ sɔ̃́ nkufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku mɑkù bo ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ diiti kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe yóu kɛ̀ yɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́tɑ dɛ kó kufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku. Kɛ̀ Yesu dɔ̀ yɛ̀ɛ kɔtɛ.
33Kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ɛ yɛ̀ dɛ kóo nìtì miɛkɛ, kɛ́tɑ kufɔ̃̀nkɛ̀cɛ̃nku kɛ̀ kùu cokɛ́ kɛ́cútɛ́ní ditɑ̃rì kɛ́diu mɛniɛ.
34Bɛ̀ɛ̀ do yɛ̀ cɛ̃mmú kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ dihɛì kɔbɛ nɛ̀ dɛpɑɑ nkɔbɛ.
35Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ bo yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀. Bɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì kɛ́yɑ̀ onìtì yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ wèè miɛkɛ, kòò kɑ̀ri Yesu borɛ̀, kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì, kòo yɛ̀mmɛ̀ wenkɛ pɑ́íí kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ.
36Bɛ̀ɛ̀ do dɛ̀ bo, kɛ yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀tɛní, dɛ̀ wũɔ̃kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kòo nìtì yɛbɔkɛ̀ tɑ wè miɛtɛ́.

37Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Sedɑsɑɑ kó kɛtenkɛ̀ kɔbɛ bɛmɔuu wɛ̃nnɛ́ ditĩ̀nnì kɛ́bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe yɛ̀ bɛ tenkɛ̀, kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ̀ḿmɛ̀ mɛdiɛ̀. Kɛ̀ Yesu tɑ kudɑbɛkù kɛ́nyiti,
38kòo nìtì yɛbɔkɛ̀ yɛ̀ wèe ò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀ ò bo ò nɛinɛ̀, kɛ̀ Yesu yetɛ, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
39Kò nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀. Kɛ̀ weè nìtìi kɔtɛ kɛ́nnɑ́ɑntoo dihɛì dimɔu Yesu ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀.
40Kɛ̀ Yesu nwɛ̃tiní Kɑdidee kɛ sɔ̃́ nditĩ̀nnì ò bɑ̀ɑ, kóò cɔutɛ́.
41Kɛ̀ kutííntouku kóo kótì mɔùu bɛ̀ tu wè Sɑiduusi tuɔkɛní, kɛ nínkóo Yesu ììkɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɔtɛní n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
42Kɛ yɛ̃́ ò do mɔkɛmɛ̀ dɛsɑpùmbirɛ dɛ̀mɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ mɔ nkɛ̀ dɛ̀ cɛ̃́ɛ̃̀, kɛ̀ dɛ̀ duúnnɛ̀ mukṹṹ. Kɛ̀ Yesu nkɔri, kɛ ditĩ̀nnì ò murí koò ɛ̃́ṹ tipíìtì timɔu.
43Kòo nitipòkù mɔù dɛ̀ bo, kɛ mɔ ntiyɔ́ntì yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, bɑ́ tì í commu, kòò kɔ̀rì bɛdòòtórìbɛ̀ borɛ̀ kɛ cɑ̀kɛ o díítí imɔu, bɛ mɔù mɛ nyí nɑ koò miɛkùnnɛ.
44Kòo kétɛ́ní Yesu fɔ̃nkúò bíɛ́kɛ̀ kɛ kɑ́ɑ́kɛ́ o yɑɑ̀bòrì mɑ̀nku, kòo yɔ́ntìi pɑ̃̀nkɛɛ cómmú.
45Kɛ̀ Yesu bekɛ kɛ dɔ̀: We nni nkɑ̀ɑ́kɛ́? Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nyetírí kɛ tú bɛ í yɛ̃́, kɛ̀ Piɛri dɔ̀: Okótì, ditĩ̀nnì diì dɑ murí kɛ dɑ ɛ̃́ṹ.
46Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Onìtì n kɑ̀ɑ́kɛ́mu, muwɛ̃rímú mɑmù muù yɛ̀ m miɛkɛ.
47Kòo nitipòkù nsɔ̃́ nYesu bɑntɛ́, kòo kɔtɛní, kòo kɔ̃̀ntì ɑu, kòo nínkóo o tɑkɛ́, kɛ́bɛ́i mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ììkɛ̀ mùù kpɛ́í nte kòo ò kɑ̀ɑ́kɛ́ nɛ̀ ò pɑ̃̀nkɛ miɛtɛ́mɛ̀.
48Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ɑ tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ dɛɛtɛ́mu, kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti.
49Yesu kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ nkòo nìtì mɔù boní Sɑiduusi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ tuɔkɛní, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A sɑpùmbirɛ kumu, tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkɔɔ́nnɛ̀ Okótì.
50Kɛ̀ Yesu keè, kɛ nɑ́kɛ́ Sɑiduusi kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù n tɑ̃́ mɑ́ɑ̀ ò yóó miɛtɛ́mu.
51Ò tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ í nyie nkòo mɔù bo ò nɛinnɛ̀ kɛ́tɑ kɛ̀ dɛ̀ í tú Piɛri nɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ nɛ̀ dɛbirɛ cicɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ bɛ sɑ̃́ɑ̃̀.
52Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do kuɔ̀mmu dɛbirɛ kṹṹ, nkɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nkuɔ̀nnɛ̀ dɛbirɛ í kú, dɛ̀ yɛ̃̀ nkɛ duɔ́mu.
53Kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò ndɛbirɛ ku.
54Kɛ̀ Yesu pĩ́ ndɛbirɛ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́pɛ́i nkɛ dɔ̀: M birɛ ítɛ́!

55Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ dɛbirɛɛ foutɛ kɛ́ítɛ́, kɛ̀ Yesu dɔ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ duɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ di.
56Kɛ̀ dɛ̀ɛ di dɛbirɛ yɛmbɛ̀, kɛ̀ Yesu bɛ̀ cɑu nkɛ̀ dɔ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀.