Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu tɑ Sedikoo hɛì kɛ́mpɛ̃nkɛ́.
2Kɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ kóo kótì mɔù dɛ̀ bo, kòo yètìrì tu Sɑsee, kòò mɔ̀kɛ o kpɛrɛ mɛdiɛ̀.
3Kòo ndɔ́ kɛ́yɑ̀ bɛ̀ tu wè Yesu, ò mɛ nyí nnɑ nɛ̀ ditĩ̀nnì, kɛ yɛ̃́ ò tumɛ̀ onitikũpúwe.
4Kòo cokɛ́ kɛ́niitɛ́, kɛ́dekɛ mutie mɑmù kɛ bo nɑ, kɛ̀ Yesu mpɛ̃nkɛ́ kòo ò yɑ̀.
5Kɛ̀ Yesu tuɔkoo dɛborɛ̀ kɛ́bɔ́útɛ́ kɛ dɔ̀: Sɑsee cútɛ́ní mɛcɑ̃ɑ̃! N dò nkɛ́bɑ́tɛ́ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ntɛ yíe.
6Kɛ̀ Sɑsee cútɛ́ní mɛcɑ̃ɑ̃ nkóo cɔutɛ́nɛ̀ diwɛ̀ì.
7Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ò kɔ̀tɛ kɛ bɑ̀tɛ́ onitiyɛiwe cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
8Kɛ̀ Sɑsee ncómmú ti Yiɛ̀ nyììkɛ̀ koò nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: N Yiɛ̀ m bo duɔ́ n kpɑ̀tì kó dikéè bɛcĩ̀rìbɛ̀. Kɛ̀ n do soutɛ́ òmɔù kɛ di o kpɛrɛ, m bo dɛ̀ nhò yietí kɛ́nɔ́ɔ́ nkucɛ mɛ̀nɑ̀ɑ̀.
9Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie ndɛɛtɛ́mu tɛ ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ yíe, kɛ yɛ̃́ Sɑsee túmɛ̀ Abɑrɑhɑmmu yɑɑ̀birɛ.
10Onìtìbirɛ kɔ̀tɛní kɛ wɑnti bɛ̀ɛ̀ feti bɛ̀mbɛ kɛ bo bɛ̀ dɛɛtɛ́.
11Kɛ̀ Yesu tɔ́ɔ́nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ndò Kuyie kpɑ̀ɑ̀tìyuu ɑutɛ́ kɛ bo tuɔkɛní, kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì mɑrì kɛ dɔ̀:
12Tɛkpɑ̀ɑ̀tìbitɛ mɑtɛ̀ tɛɛ̀ do iti kɛ́nkɔri dihɛì dɛ́tírì, kɛ̀ bɛ̀ bo ò pĩ́ ntikpɑ̀tì kòo wɛ̃tɛní.
13Ò iti dìì mɔ̀nnì kɛ́yú o tɔ̃mbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ duɔ́ mbɑ́ wè idíítí mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀: Ḿpɛinkonɛ̀ i kɛ̀ nní nwɛ̃tiní.
14O ɛì kɔbɛ mɛ nyí nhò dɔ́, kòo ítɛ́ kɛ́deè kɛ̀ bɛ̀ɛ tɔ̃nko bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ dɛ kó dihɛì kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀: Ti í dɔ́ onìtì yie nni ntú ti kóo kpɑ̀ɑ̀tì.
15Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ́ ntikpɑ̀tì kòo konní kɛ́yú bɛtɔ̃mbɛ̀ ò sòò duɔ́ mbɛ̀ idíítí kɛ bo yɑ̀ bɛ̀ ì pɛi mmɛ̀ɛ̀ botí.
16Kòo ketiwèe kɔtɛní kɛ dɔ̀: Okótì, ntɛ ɑ sòò n duɔ́ nyìì díítí, nɛ́ ntɛ m pɛi nyì kucɛ tɛpíítɛ̀.
17Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ pɛ́nsìrì ɑ tú otɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè nwe, wèè pĩ́ ndɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ wenni, nɛ̀ dɛ kpɛ́í m bo dɑ duɔ́ nyɛhɛkɛ̀ tɛpíítɛ̀ kɑ̀ɑ nyɛ̀ bɑkɛ́.
18Kòo dɛ́rìi kɔtɛní kɛ dɔ̀: Okótì, ǹtɛ ɑ sòò n duɔ́ nyìì díítí, nɛ́ ntɛ m pɛi nyì kucɛ mɛ̀nùmmù.

19Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑɑtɛ́ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀nùmmù.
20Kòo tɔùu kɔtɛní kɛ dɔ̀: Okótì ntɛ ɑ díítí, n yì pɔ̃ũmmú kɛsɔ̀nnɛ.
21Kufɔ̃wɑɑ́ nkuù sòò m pĩ kɛ yɛ̃́ ɑ túmɛ̀ onitiyonkuwe, kɛ tóú ɑ í dɔú ndɛ̀, kɛ kɔ̃ũ ɑ í buɔtí dɛ̀.
22Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Otɔ̃ntì yɛiwe n yóó dɑ bekɛnɛ̀ ɑ bɛ́i ntì ĩ́nkɛ̀ nkɛ, ɑ do yɛ̃́ kɛ do n tú onitiyonkuwe kɛ tóú n yí dɔú ndɛ̀, kɛ kɔ̃ũ n yí buɔtí dɛ̀.
23A tũ nnɛ́ nɑ ndɔú n díítí tɛdítícĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ n nɑ nwɛ̃tiní kɛ sɔ̃́ nyì pɛitɛ́ kɛ̀ n túótɛ́, kɛ́túótɛ́nɛ̀ ìì pɛitɛ́.
24Kɛ̀ Yesu deè kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ dɔ̀: Fietɛnɛ̀ idíítí n sòò ò duɔ́ nyì kɛ́duɔ́ nwèè kpɛyi pɛitɛ́ kucɛ tɛpíítɛ̀.
25Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, ò diɛ nkɛ mɔkɛmu idíítí kucɛ tɛpíítɛ̀.
26Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́mmu wèè mɔ̀kɛ bɛ̀ yóó we nyíɛ́, kɛ̀ wèè kpɑ bɛ̀ɛ fietɛ dɛsɑ́m̀pɔ́rɛ̀ ò mɔ̀kɛ dɛ̀.
27Kɛ̀ n kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do í dɔ́ n di tikpɑ̀tì pĩ́mmúnní bɛ, kɛ́ bɛ̀ kuɔ diɛ n yììkɛ̀.
28Yesu nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ kɛ́deè, kɛ́kétɛ́, kɛ̀ ditĩ̀nnì nhò tũ̀ nkòò kɔ̀ri Sedisɑdɛmmu.
29Ò tɔ́ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Bɛtifɑsee nɛ̀ Bɛtɑnnii Odìfíè tɑ̃rì tɑkɛ́, kɛ́tɔ̃ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ dɔ̀:
30Kɔtɛnɛ̀ dihɛì, dìì mɛ mbo ti ììkɛ̀, di bo yɑ̀ disɑ̃mmɑrímbii, òmɔù mu nyí dèkɛ dì, kɛ̀ dì pìítí, kɛ̀ di dì pìtɛ́ kɛ́kɔtɛnɛ̀ní.
31Kòo mɔù di bekɛ kɛ yĩ: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di dì pìtírí? Di ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nweè dì dɔ́.
32Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́nsɔ̃́ ndɛ̀ mɛ̀nkɛ do nhò do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃mmɛ̀.
33Kɛ̀ bɛ̀ ndì pìtírí, kɛ̀ di yɛmbɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di pítírí disɑ̃mmɑrímbii?
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nweè dì dɔ́.
35Kɛ̀ bɛ̀ɛ dì kɔ̀tɛnɛ̀ní Yesu borɛ̀ kɛ́dɑ́tínnɛ́ bɛ yɑ̀ɑ̀tì di ĩ́nkɛ̀ kòo dekɛ.
36Kɛ̀ bɛ̀ nnɛnkù bɛ yɑ̀ɑ̀tì kucɛ ĩ́nkɛ̀ kòò kèrí.

37Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu kɛ́ncuti Odìfíè tɑ̃rì, kɛ̀ diwɛ̀ìi pĩ́ nho tɑncɔ́ùmbɛ̀ kó ditĩ̀nnì dimɔu kɛ̀ bɛ̀ ńdiè nkɛ pĩɛ̃kù kɛ sɑ̃ntí Kuyie mbɛ̀ yɑ̀ tìì diɛtì kpɛ́í nkɛ tú:
38Ti dɑ sɑ̃ntí, mɛsɑ̀ɑ̀ ní mbonɛ̀ fɔ̃́ nwèè kéríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì, kunɑɑtí ḿbo kɛĩ́nkɛ̀, kɛ̀ Kuyie nyètìrì ńdɛu nɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ miɛkoo.
39Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ bo ditĩ̀nnì miɛkɛ kɛ nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì duɔ́ nkɑ̀ɑ tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ cĩ́ɛ̃́kɛ́.
40Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́mmu kɛ̀ bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́kɛ́ yɛtɑ̃́rɛ̀ bo pĩɛ̃kɛ́ kɛ́ n sɑ̃ntɛ.
41Ò tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sedisɑdɛmmu ɛì kɛ́ dì yɑ̀ kɛ́kuɔ́ nkɛ dɔ̀:
42Sedisɑdɛmmu kɑ̀ɑ do mbɑntɛ́ Kuyie ndɑ dɔ́nɛ̀ kùù nɑɑtí, ɑ mɛ nyí bɑntɛ́, dɛ̀ kpɑɑ́ kɛ dɑ sɔrinɛ̀mu yíe.
43Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu kɑ̀ɑ dootitɔbɛ̀ bo dɑ cɛ̃tinnɛ kɛ dɑ pénnɛ́ kudookɔti kɛ dɑ ɛ̃́ṹtɛ́ tipíìtì timɔu,
44kɛ́pɔntɛ ɑ ɛì bɑ́ bɛ̀ bɑ́ɑ́ súɔ́ nditɑ̃́rì mɑrì kɛ̀ dì nnɔ́nkɛ ditɛrì ĩ́nkɛ̀, kɛ́kuɔ ɑ nìtìbɛ̀ bɛmɔu, kɛ yɛ̃́ ɑ í bɑntɛ́mɛ̀ Kuyie nkɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì kɛ bo dɑ dɛɛtɛ́.
45Kɛ̀ Yesu tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́mbɛtì bɛpotɑmbɛ̀,
46kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú: Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Bɛ̀ bo nyu n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú mubɑ́ɑmmu kpɛtɛ. Kɛ̀ díndi nɛ́ tɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛyóóbɛ̀ kó disɔ̀rì.
47Kɛ̀ Yesu mbɛ tiè nyɛwe yɛmɔu Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti kɛ bo ò kùɔ.
48Bɛ̀ mɛ nyí nyɑ̀ bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu do kémmúmɛ̀ ò tié nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu.