Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́deè kɛ́kɔtɛ Kɑpɛnnɑummu.
2Kòo ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì mɔù kóo tɔ̃ntì ò dɔ́ wè mɛsɑ̀ɑ̀ nkòò mmɔ nkɛ̀ dɛ̀ cɛ̃́ɛ̃̀ mɛdiɛ̀.
3Kòo keè Yesu kpɛ́í, kɛ́tɔ̃ nSifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo bɑ́ntɛ̀ Yesu kòo kɔtɛní kɛ́miɛkùnnɛ o kóo tɔ̃ntì.
4Kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛ kɛ́bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ kóo nìtì dò nhɑ ò teennɛ̀mu,
5kɛ yɛ̃́ ò dɔ́mɛ̀ ti kó kubotí, kɛ̀ weè ti mɑɑ́ kutííntouku.
6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɛinɛ̀. Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nko dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótìi tɔ̃nní o nɛ́pobɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì, ohɑ̃ɑ̃pɔ̀nkótì tu ɑ bɑ́ɑ́ fɛ̃́ũ nhɑmɑ́ɑ̀, ò í tùɔ̀kɛ ɑ bo tɑmɛ̀ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
7Dɛɛ̀ te kòo í dɑ̀ɑ́tí kɛ kɔ̀tɛní o mɔ́mmuɔ nhɑ borɛ̀. Ò tu ɑ́ bɛ́i nhɑ nùù mɑ́ɑ̀ kòo nkóo tɔ̃ntìi miɛtɛ́.
8Kɛ tú ò mɔ̀kɛmu bɛ̀ɛ̀ ò bɑkɛ́ kɛ mɔkɛ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì ò bɑkɛ́ tì kòò nɑ̀kɛ́ kù kɛ yĩ: Kɔtɛ! Kùu kɔtɛ, kòò nɑ̀kɛ́ kù kɛ yĩ: Kɔtɛní! Kùu kɔtɛní, kòo yĩ́ o kóo tɔ̃ntìi dɔɔ̀ dɛ̀, wèe dɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
9Kɛ̀ Yesu keè dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ́pɛ́nsìrì bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì, kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Bɑ́ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ m mu nyí yɑ̀ onìtì wèè n tɑ̃́ miɛ mbotí.
10Bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì do tɔ̃ mbɛ̀ wɛ̃̀too dìì mɔ̀nnì tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nsɔ̃́ nho kóo tɔ̃ntì miɛtɛ́.
11Kɛ̀ Yesu nkɔri dihɛì bɛ̀ tu dì Nɑinni kɛ nɛínɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀, kɛ̀ ditĩ̀nnì ò tũ̀.
12Bɛ̀ tɑtoo dìì mɔ̀nnì dihɛì, kòo kúpokù mɔù mɔ̀kɛ dɛnitidɑbirɛ dɛmɑ́ɑ̀ kɛ̀ dɛ̀ ku, kɛ̀ dihɛì yɛmbɛ̀ ò nɛínɛ̀ ditĩ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ kɔ̀ri kɛ bo dɛ̀ kũnnɛ́.
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu yɑ̀ dɛbirɛ yɔ̃ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ nkòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ ńkuɔ̀.
14Kɛ tɔ́ɔ́nko kɛ́kɑ́ɑ́kɛ́ kudɛ́ɛ́nkù, bɛ̀ɛ̀ tɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmú, kɛ̀ Yesu bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɛdɑpùmbirɛ ítɛ́ míì mɛ nyɛ̃!
15Kòo cíì ítɛ́ kɛ́kɑri kɛ́nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Yesu ò duɔ́ nho yɔ̃.
16Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ mbɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nkɛ tú: Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò diɛwè kɔ̀tɛní ti cuokɛ̀, Kuyie nkuù dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nku kó bɛnìtìbɛ̀.
17Kɛ̀ dɛ kó tinɑ́ɑǹtìi pitɛ́ Sudee kó kutempɛ̃ nkumɔu nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛ̀ɛ̀ dɛ̀ tɔ̀kɛ́.
18Kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ tì nhò nɑ̀kɛ́.

19Kòo dɛitɛ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ́tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ bo bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tu tí dɑ bekɛ kɛ dɔ̀:
20Fɔ̃́ɔ̃̀ tu wèè dò nkɛ́kɔtɛnɑ́ɑ̀ yɑ́ɑ̀ ò kpɑɑní?
21Kɛ sɔ̃́ nYesu miɛkùnko bɛmuɔmbɛ pɛ́u, tikɔ̃nyonkuti yɛmbɛ̀, nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ tɑ bɛ̀, kɛ wéinko tiyũ̀ɔ̃̀ntì pɛ́u.
22Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ Isɑ̃ɑ̃ di yɑ̀ dɛ̀ nɛ̀ di kèè tì, tiyũ̀ɔ̃̀ntì wéǹnì kɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ ncèntì sɛ́ì, kɛ̀ yɛkùɔ̀ mmiɛrí, kɛ̀ yɛwũ̀ɔ̃̀ nkèu, kɛ̀ bɛcíríbɛ̀ yɑ̃́nnì, kɛ̀ bɛsĩ́ntíbɛ̀ kèu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì.
23Dɛ̀ nnɑɑti n yí tú wèè kpɛ́í ndidíìntɑ̃́rì.
24Isɑ̃ɑ̃ do tɔ̃ mbɛ̀ kò ndìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu nnɑ́ɑ́ mbɛnìtìbɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ kpɛ́í kɛ tú: Di do kɔ̀tɛ kɛ́yɑ̀ bɑ dikpɑ́ɑ̀ cuokɛ̀, dipènnì kuyɑɑkù nɑmpú dɑ̀ɑ̀?
25Kɛ̀ mɛɛ̀ dɔkɛ di nɛ́ kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ bɑ? Onìtì wèè dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì yɛmbɛ̀ ɔ̃ ḿbo sikpɑ̀ɑ̀tìcɛ̃́ĩ miɛkɛ nkɛ.
26Yɑ́ɑ di kɔ̀tɛ kɛ yɑ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe? N nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú ò pɛ̃ɛ̃tɛ́mu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò.
27Isɑ̃ɑ̃ kpɛ́í nkɛ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Ntɛ mí nKuyie nkɛ duɔ́nko n kóo tɔ̃ntì wèè yóó niitɛ́ kɛ́tũntɛ ɑ cɛ.
28N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ piɛ́ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀, òmɔù mu nyí buotɛ́ wèè pɛ̃ɛ̃tɛ́ Isɑ̃ɑ̃, nɛ̀ mɛmmɛ wèè tu osɑ́m̀pɔ́ù Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ, kòo dɛu koò pɛ̃ɛ̃tɛ́.
29Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ do kèè Isɑ̃ɑ̃ nɑ̀ɑ́mmɛ̀ kɛ́tɑunnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ bɛ̀ do bɑntɛ́mu Kuyie ndɔ̀ɔ̀rimɛ̀ kù bɛ́i ntì kɛ̀ dɛɛ̀ nte kɛ̀ bɛ̀ɛ duɔ́ nkɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù.
30Bɑ́ Fɑdisiɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛmbɛ í nyie nkòo bɛ̀ ɑ̃nnɛ́ bɑ̀tɛ́mmù. Mɛmmɛ bɛ̀ yetɛmɛ̀ Kuyie ndo bɛ̀ dɔ́nɛ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀.
31Kɛ̀ Yesu dɔ̀: M bo donnɛnɛ̀ bɑ di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀?
32M bo yĩ́ bɛ̀ dònnɛ̀ ibí ìì kɑ̀ri yɑɑ́rɛ̀ kɛ nɑ́ɑ́ nyitɛì kɛ tú: Ti di eé fɛtɑ̃rifɛ bɑ́ di í ɑɑ́, kɛ̀ ti kuɔ́ ndikúdɑbònnì bɑ́ di yɛ̀mmɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
33Isɑ̃ɑ̃ kɔ̀tɛnímɛ̀ ò í yo nhò mɛ nyí yɔ̃ mmɛnɑɑ̀, kɛ̀ di tú dibɔɔ̀ bo o miɛkɛ.
34Kɛ̀ Onìtìbirɛ kɔ̀tɛní kɛ yo nkɛ yɔ̃ mmɛnɑɑ̀, kɛ̀ di yɛ̃ nho tú odiitì, kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù, kɛ dɑ́púnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ di tú bɛ̀ bɛnitiyɛibɛ.
35Bɛ̀ɛ̀ yie nKuyie bɛmbɛ bɑntɛ́mu Kuyie nciìmɛ̀ kɛ dɔɔri kù bɛ́i ntì.
36Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃ mɔùu yú Yesu kɛ̀ bɛ̀ bo di o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ Yesu kɔtɛ kɛ̀ bɛ̀ nkɑri kɛ yo.

37Kɛ̀ dɛ kó dihɛì kóo nitipòkù mɔù wèè dɔuti dɔutinɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ɛ keè Fɑdisĩɛ̃ mɔu yumɛ̀ Yesu kɛ̀ bɛ̀ yo, nkɛ́túótɛ́ dimɑ́tìdénnì pɛ́írì kɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀ri píɛ́kɛ́ di miɛkɛ,
38kɛ́kɔtɛ kɛ́ncómmú Yesu fɔ̃ǹkúò kɛ kuɔ̀ nkɛ̀ tinɔnniɛtii dúókɛ́ Yesu nɑɑ̀cɛ̀i, kòo nínkú kɛ́ sì ũtɛ́ nɛ̀ o yùtì, kɛ́ sì yɔɔrɛ tùdɑ̀ɑ̀rí kɛ́ sì wɑɑrɛ.
39Fɑdisĩɛ̃ wèè yu Yesu ò dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì, nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ we nnìtì mɛ̀nkɛ do ntú Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe, ò nɑ nyɛ̃́mu wèè nitipòkù mɛ̀ nhò kɑ̀ɑ́ nhò tu wè.
40Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Simɔɔ m mɔkɛ tìmɑtì nti kɛ bo dɑ nɑ́kɛ́. Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ́i nhokótì.
41Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛɛ̀ do mɔkɛnɛ̀ òmɔù dibɑ̀nnì, kɛ̀ yiè nní ndò kóò yietí mɛdítíbii nsikɔusìnùmmù (500), otɔù sipísìnùmmù.
42Bɛ mɔù í nnɑ kóò yietí kòo bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nkɛ́ bɛ̀ pɑ̃ dɛ kó idíítí, bɛdɛ́ mɛmmɛ, bɛ we ndò nkɛ́ nhò dɔ́ mɛdiɛ̀?
43Kɛ̀ Simɔɔ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ pɑ̃ wè idíítí diɛyì. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: A tɛ̃́nnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ wenni.
44Kɛ́bɛnkɛ onitipòkù kɛ dɔ̀: A wúó nwe nnitipòkɑ̀ɑ̀? N tɑ ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɑ́ ɑ í n duɔ́ mmɛniɛ nkɛ̀ m bo ɔ́útɛ́ n nɑɑ̀cɛ̀i kɛ̀ wenwe mɛ nsì ɔ̀útɛ́ nɛ̀ o nɔnniɛti kɛ sì ũtɛ́nɛ̀ o yùtì.
45A í n co kɛ nh ɔrí, nɛ̀ n tɑnnímɛ̀ wenwe bɑɑ wɑ́ɑ̀rìmu n nɑɑ̀cɛ̀i.
46A í còú mmɛkùɔ̀ n yuu ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ wenwe còú ntùdɑ̀ɑ̀rí n nɑɑ̀cɛ̀i.
47Dɛɛ̀ kpɛ́í nte kɛ̀ n dɑ nɑ́ɑ nkɛ tú: Nh ò cĩ̀ɛ̃́mmu o yɛi ndiɛmɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò n dɔ́mɛ̀ mɛdiɛ̀, bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́ nwè sɑ́m̀pɔ́ ò ɔ̃ɔ̃ bɛnkɛ sɑ́m̀pɔ́ nwe ò dɔ́mɛ̀ wèè ò cĩ̀ɛ̃́.
48Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: N dɑ cĩ̀ɛ̃́mmu ɑ yɛi.
49Nɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ kɑ̀ri kɛ yo nkɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Wennìnwe yie nwèè dɑ̀ɑ́tí kɛ cĩ̀ɛ̃́ mmɛyɛi?
50Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ onitipòkù kɛ dɔ̀: A tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ dɛɛtɛ́mu, kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti.