Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ bɛmɔu kɛ́kɔtɛnɛ̀ Yesu Pidɑti borɛ̀,
2kɛ́ nhò wɑ́tìrì kɛ tú ò sukii bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkɛ tú bɛ̀ bɑ́ nyietì dɑ̀ḿpóò okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè Sesɑɑ, kɛ yu omɑ́ɑ̀ kɛ tú Kirisi okpɑ̀ɑ̀tì.
3Kɛ̀ Pidɑtii ò bekɛ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ tu Sifubɛ kóò kpɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀? Kòo tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: A ti m̀bɛ́i.
4Kɛ̀ Pidɑtii nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì nɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ dɔ̀: N yí yɑ̀ onìtì yie nkó mɛyɛi.
5Kɛ̀ bɛ̀ nyetíróo kɛ tú: Ò sukii bɛnìtìbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì. Ò dɛ̀ ketɛ́ Kɑdidee nwe kɛ tɑ Sudee omɔu kɛ tùɔkɛnɛ̀ní diɛ.
6Pidɑti kèè dìì mɔ̀nnì Kɑdidee kó diyètìrì kɛ́bekɛ kɛ dɔ̀: A tú Kɑdidee kou nweɑ̀?
7Ò kèè dìì mɔ̀nnì Yesu túmɛ̀ Kɑdidee kou kóò duɔ́nko Edɔti, kɛ sɔ̃́ nhEdɔti bo Sedisɑdɛmmu dɛ kó yɛwe.
8Kɛ̀ Edɔtii yɑ̀ Yesu kɛ̀ dɛ̀ɛ ò nɑrikɛ mɛdiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ò do yomɛ̀ o kɔ̃mɛ, kɛ́ndɔ́ wèe dɔɔ̀ tidiɛtì kòo yɑ̀.
9Kòo bíékɛ́ Yesu tinɑ́ɑǹtì pɛ́u ò mɛ nyí nhò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì.
10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ ncómmú kɛ wɑ́tìrì Yesu mɛdiɛ̀.
11Edɔti nɛ̀ o kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú, koò sɑ̃̀ɑ̃́, kóò dɑ̀tínnɛ́ diyɑɑ̀bòrì sɑ̀ɑ̀rì, kɛ́wɛ̃tɛ kóò duɔ́nko Pidɑti.
12Dɛ kó diyiè Edɔti nɛ̀ Pidɑti kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑrikɛ kɛ do sĩ.
13Kɛ̀ Pidɑtii tíí nyikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
14Di kɔ̀tɛnní onìtì yie m borɛ̀ kɛ tú ò sukii bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti, kɛ̀ nh ò bìékɛ́ di ììkɛ̀ m mɛ nyí yɑ̀ ò cɑ̀kɛ mù.
15Edɔti mɛ mmúnkɛ í yɑ̀ o yɛi mmɑmɛ̀ kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ wè nni nduɔnní, ò tũ nyí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo nte kɛ̀ ti ò kùɔ.
16M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò puotí kɛ̀ nh ò fĩ́ĩ.
17Bɑ́ dìì yentɛ́bɑnni Pidɑti do ɔ̃ ndò nkɛ́ bɛ̀ fĩ́ĩ nkukpetínkù kùmɑ́ɑ̀ ndi.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ pĩɛ̃kɛ́ bɛmɔu kɛ dɔ̀: Kuɔ onìtì yie nkɛ́fĩ́ĩ Bɑrɑbɑɑsi.

19(Bɛ̀ do yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti nti kɛ̀ dikpɑ̀nnìi ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ Bɑrɑbɑɑsi kuɔ onìtì kɛ̀ bɛ̀ nhò kpetí.)
20Kɛ̀ Pidɑti ndɔ́ kɛ́fĩ́ĩ nYesu, kɛ yíɛ́ kɛ́bɛ́innɛ̀ ditĩ̀nnì.
21Kɛ̀ ditĩ̀nnì dɔ̀kɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí!
22Kɛ̀ Pidɑtii wɛ̃tɛ kɛ́bɛ́i nkucɛ mɛtɑ̃ɑ̃́mmɛ̀ kɛ dɔ̀: Ò dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ yɛi? N yí yɑ̀ ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu mùù bo nte kɛ̀ ti ò kùɔ. M bo duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò puotí kɛ̀ nh ò fĩ́ĩ.
23Kɛ̀ bɛ̀ nyetíróo kɛ pĩɛ̃kù kɛ tú: Bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí, bɑɑkɛ́ we kudɑpɑ̃ɑ̃tí! Kɛ̀ bɛ toweku dɔkɛ dɛ́ukú kóò nɑ.
24Kɛ̀ Pidɑtii yóu kɛ́yie mbɛ kpɛti,
25kɛ́fĩ́ĩ mbɛ̀ do yetɛ okpɑ̀ɑ̀tì kpɛti kɛ̀ dikpɑ̀nnìi ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ wèe kuɔ onìtì kɛ̀ bɛ̀ nhò kpetí, kɛ́ bɛ̀ duɔ́ nYesu kɛ̀ bɛ̀ bo ò dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ ò dɔ́nɛ̀mɛ̀.
26Kɛ̀ bɛ̀ ńkɔrinɛ̀ Yesu kɛ bo bɑɑkɛ́, kɛ́conɛ̀ Simɔɔ Sidɛnni ɛì kóò nìtì mɔù kòò kũntiní kupɑku, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò pĩ nkóò tou nkudɑpɑ̃ɑ̃tí, kòo nkù tɔ kɛ tũ nYesu.
27Kɛ̀ ditĩ̀nnì ò urí, kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ mɛí mɛí kɛ kuɔ̀ nho kpɛ́í.
28Kɛ̀ Yesu wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sedisɑdɛmmu kó bɛnitipòbɛ̀ bɑ́ nkuɔ̀nnɛ̀ n kpɛ́í, pètìnkɛ ńkuɔ̀nnɛ̀ dimɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ nɛ̀ di bí kpɛ́í.
29Kɛ yɛ̃́ yɛwe kpɑɑnímɛ̀mu kɛ̀ bɛ̀ bo yĩ́ dɛ̀ ńnɑɑti sihɑ̃ũnsi, bɛ̀ɛ̀ í piɛ́, bɛ̀ɛ̀ í yɑ̃ɑ̃́ nyibí.
30Dɛ mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nyɛtɑ̃rɛ̀ kɛ tú: Duónɛ̀ní kɛ́ ti yɑ̃kɛ! Kɛ nɑ́ɑ́ nsitɑ̃ɑ̃́ kɛ tú: Tí kɑ̃ɑ̃́nnɛ̀.
31Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri miɛ nkudɔú kusũ̀ũ̀kù, kukperíkù kpɛrɛ bo ndòmmɛ̀?
32Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ní bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, bɛ̀ yóó wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ Yesu kɛ́kuɔ.
33Bɛ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì dibòrì mɑrì bɛ̀ tu dì Kodikotɑɑ (dɛ̀ɛ̀ tu kuyukɔ̃́ṹ) kɛ́ dɛ mbɑɑkɛ́ Yesu nɛ̀ bɛnitikɔ̀ùbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀, yie nho bɑkù yoú, otɔù kucɑ̃̀nku.
34Kɛ̀ Yesu bɛ́i nkɛ dɔ̀: N cicɛ cĩ́ɛ̃́ mbɛ bɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀. Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntìi tɑ̃ɑ̃́ tɛ́tɛ́ kɛ́totɛ́ o yɑ̀ɑ̀tì.
35Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ńcómmú dɛborɛ̀ koò wùó nkɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀ nhò dɑú kɛ tú: Wenwe wèè dɛɛtɛ́ bɛtɔbɛ̀, kòò mɛ̀nkɛ tú Kirisi nwe, Kuyie ntɑ̃ɑ̃tɛ́ wè wèe dɛɛtɛ́ omɑ́ɑ̀.
36Kɛ̀ tihɑ̃ɑ̃pɔ̀ntì múnkɛ nhò dɑú, kɛ tɔ́ɔ́nko kóò duɔ́ mmɛnɛ́yɑ̃ɑ̃́ nkɛ dɔ̀:

37Kɑ̀ɑ mɛ̀nkɛ tú Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nwe, dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀!
38Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɑ̃ri tɛdɑbɛɛtɛ̀ kɛ dɔ̀: Yie nweè tu Sifubɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì. Kɛ́dɑnnɛ kudɑpɑ̃ɑ̃tí yómmɛ̀.
39Bɛɛ̀ nitikɔ̀ùbɛ̀ bɛ̀ ò wɛ̃nnɛ́nɛ̀ bɛ̀ kɛ bɑɑkɛ́ kɛ̀ bɛ kóò mɔù nhò dɑú kɛ tú: Fɔ̃́ɔ̃̀ bɑɑ tú Kirisɑ̀ɑ̀? Dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀ kɛ nɛ́ ti dɛɛtɛ́.
40Kòo tɔùu ò kpɑnnɛ̀ kɛ dɔ̀: A bɑɑ dé Kuyie nɑɑ? Fɔ̃́ nnɛ̀ we di bo difɔ̃̀tìrì dimɑ́ɑ̀ ndi.
41Tínti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ yɛi mmɑ̀nnɛ̀ bɛ̀ ti kuɔmu, wenwe mɛ nyí dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀,
42kɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ wɛ̃tɛní dìì mɔ̀nnì ɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ ɑ nyɛ̃́ n kpɛ́í.
43Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, ɑ bo nni mbonɛ̀ yíe ndiwɛ̀ìhɛì miɛkɛ.
44Diyiè dɔ́ kɛ́cómmú dìì mɔ̀nnì yɛyɔ kɛ̀ dɛ̀ɛ biitoo kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kɛ́mbi, kɛ́tuɔkɛnɛ̀ tɛwebiètɛ̀ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
45Bɑ́ diyiè tɛ̃́nkɛ í nnɑ́ kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó kuyɑ̀ɑ̀kùu kɛ̃tɛ́ ku cuokɛ̀.
46Kɛ̀ Yesu pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: N cicɛ nh ɑ̃nnɛ́ m mɑ́ɑ̀ ɑ nɔu miɛkɛ nkɛ. Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́deè kɛ́tɔ̃tɛ.
47Kɛ̀ Odommu kɔbɛ kó kuhɑ̃ɑ̃pɔ̀nkùu yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ dɔ̀: Onìtì yiè mmɛ̀nkɛ í dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
48Bɛ̀ɛ̀ do kɔ̀tɛní muwéìmù, bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ncíɛ̀rì kɛ pĩ́ mpĩ́ mbɛ cĩ̀ncĩ̀rɛ̀ nɛ̀ mɛyɛncɑɑ̀rìmɛ̀.
49Bɛ̀ɛ̀ yɛ̃́ Yesu nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ do ò nɛitinɛ̀ nɛ̀ Kɑdideení kɛ̀ bɛ̀ ncómmú mɛkɛntímɛ̀ kɛ wúó ndɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.
50Onìtì mɔù weè do bo dibeéntĩ̀nnì miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ ò tu Sosɛfu, kòo tú onitisɑ̀ù kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́ dɛ̀.
51Wenwe do í yie nho kɔbɛ kpɛti, ò mɛ nyí nkɔkɛ́ bɛ̀ tì dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀, ò do tú Adimɑtee ɛì kou nwe, kɛ bɑɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu.
52Kòo kɔtɛ kɛ́mɔɔ Pidɑti dinùù kɛ bo kũnnɛ́ Yesu,
53kóò cṹũnní kudɑpɑ̃ɑ̃tí, kóò pɔ̃ṹ nkuyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀kù, kɛ́dɔú nkufɔ̃ti miɛkɛ bɛ̀ do keú kù dipèrì ĩ́nkɛ̀, bɑ́ bɛ̀ mu nyí nkù kũnnɛ́ òmɔù.
54Dɛ̀ do tú Sifubɛ kó tɛom̀pùtɛ̀ ketírí kùù yuoku nku, kɛ̀ dɛ̀ nɛ́ bo wentɛ́ kɛ̀ tɛ̀ ḿbo.

55Bɛ̀ɛ̀ nitipòbɛ̀ do nɛinɛ̀ní Yesu Kɑdidee, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛinɛ̀ Sosɛfu kɛ́yɑ̀ kufɔ̃ti nɛ̀ bɛ̀ ò dɔú mmɛ̀ɛ̀ botí,
56kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kò nkɛ́dɔɔ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí, kɛ́nhompu tɛom̀pùtɛ̀ yiè ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀.