Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛní, kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu Pidɑti do kùɔ Kɑdidee kɔbɛ bɛ̀ kpɛ́í nkɛ sɔ̃́ mbɛ̀ feu Kuyie nyiwũɔ̃ kɛ kù kɔ̀ù itɛì, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ kùɔ kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ ńwɛ̃nnɛ́nɛ̀ iwũɔ̃ kɔ̃mɛ.
2Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò ndɛ kó bɛnìtìbɛ̀ yɛi mpɛ̃ɛ̃tɛ́mu Kɑdidee kɔbɛ tɔbɛ̀ kɔ̃mɛ kɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛ̀ kúɑ̀?
3Bìtì, n nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú: Kɛ̀ di í cèètɛ mɛborimɛ, di yóó kú bɛ̀ ku mɛ̀ɛ̀ botí nku.
4Di yɛ̀mmɛ̀ dò nSidowee kó kuduotí do do, kɛ́yɑ̃kɛ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni kó mɛyɛi ndo pɛ̃ɛ̃tɛ́mu Sedisɑdɛmmu kɔbɛ tɔbɛ̀ kɔ̃mɑɑ̀?
5Bìtì, n nɛ́ di nɑ́ɑ́mmu kɛ tú kɛ̀ di í cèètɛ mɛborimɛ di bo kú bɛ̀ ku mɛ̀ɛ̀ botí!
6Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ́kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì kɛ dɔ̀: Onìtì mɔù weè do fìí mmutie o pɑku miɛkɛ, kɛ́kɔtɛní kɛ bo tɔ̃ũ yɛbɛ ò mɛ nyí mpɛ̀tɛ́,
7kɛ́nɑ́kɛ́ wèè bɑ̀ɑ kupɑku kɛ dɔ̀: Dibenni tɑ̃ɑ̃́nnì ndi miɛ nkɛ̀ n kɔ̀rìní kɛ bo tɔ̃ũ yɛbɛ bɑ́ n yí pɛ̀tɛ́, kɔ̃ṹ mu, mù bɑ́ɑ́ sɔ̃́ntɛ́ kɛ́ncɑɑri kɛtenkɛ̀.
8Wèè bɑ̀ɑ kupɑku kòò dɔ̀: Okótì yóu mu di mbenni kɛ̀ m mù ɑ̃nnɛ́ tikùtì,
9kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ mù yɑ̀ɑ pɛitɛ́, kɛ̀ mù mɛ nyí pɛitɛ́ ɑ nɛ́ mù kɔ̃ṹ.
10Tɛom̀pùtɛ̀ mɑtɛ̀ yiè kɛ̀ Yesu ńtiè mbɛnìtìbɛ̀ kutííntouku miɛkɛ.
11Kòo nitipòkù mɔù dɛ̀ bo, kɛ̀ dibɔɔ̀ mɑrì ò tɑ, koò pũ̀tínnɛ́ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni, bɑ́ ò í nɔ nkɛ sɛ́ìrì.
12Kɛ̀ Yesu ò yɑ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Onitipòkù n dɑ miɛkùnnɛmu ɑ mɔmmú.
13Kɛ nɔ́ɔ́ nho nɔu o ĩ́nkɛ̀, kòo pɑ̃̀nkɛɛ sɛ́ítɛ́ kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie.
14Kɛ̀ kutííntouku kóo kótì miɛkɛɛ pɛikɛ, Yesu miɛkùnnɛmɛ̀ omuɔnti tɛom̀pùtɛ̀ yiè, kòo nɑ́kɛ́ ditĩ̀nnì kɛ dɔ̀: Yɛwe bo yɛkuɔ̀ ndi mutɔ̃mmú kpɛyɛ, ńkɔrìnɛ̀ní yɛɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ di miɛkùnko kɛ yóu tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
15Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nhò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ díndi! Di ɔ̃ɔ̃ í mpìtɛ́ di wũɔ̃ tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ́kɔtɛ kɛ́ ì nììnɑɑ̀?
16Onitipòkù yie nwèè nɛ́ tú Abɑrɑhɑmmu kó kubotí kou kɛ̀ dibɔɔ̀ ò boú yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni, dɛ̀ do í dò nh ò boutɛ́ dɛ kó iwɛ̃ĩ tɛom̀pùtɛ̀ yièɑ̀?
17Yesu nɑ̀kɛ́ mɛmmɛ, kɛ̀ ifɛii pĩ́ nho kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀, kɛ̀ ditĩ̀nnì yɛ̀mmɛ̀ ńnɑɑti, ò dɔ̀ɔ̀ri tìì diɛtì kpɛ́í.
18Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dònnɛ̀ bɑ? M bo dì dònnɛnɛ̀ bɑ?

19M bo yĩ́ dì dònnɛ̀ fɛyoǹfɛ̀ dòmmɛ̀ mmɛ, kòo nìtì ɔ̃ɔ̃ fɛ̀ buɔtí kɛ̀ fɛ̀ɛ yɛ̀nní kɛ́nɑɑ́ mmutie diɛmù nɛ̀ ibɑkɛ, kɛ̀ sinɔɔ yĩɛ̃ mmu bɑkɛ ĩ́nkɛ̀.
20Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: M bo donnɛnɛ̀ bɑ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu?
21Dì dònnɛ̀ mutie mùù muuti pɛ̃́ɛ̃̀ mù dòmmɛ̀ mmɛ kòo nitipòkù ɔ̃ɔ̃ mù wɑɑ́ nsɑ́m̀pɔ́ kɛ́kɔɔrɛnɛ̀ mupɛ̃́ɛ̃̀yùo ncìróò bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ɑ̃ntɛ kɛ̀ ticootìi múútí timɔu.
22Kɛ̀ Yesu ńduɔ̀ nyitié nyɛhɛkɛ̀ nɛ̀ sihɛkɛsí kɛ kérí kɛ kɔri Sedisɑdɛmmu.
23Kòo mɔùu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì bɛnìtìbɛ̀ sɑ́m̀pɔ̀ bɛɛ̀ yóó cootɑ́ɑ̀? Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀:
24Yetɛnko kɛ́tɑ dibòrì dìì mɔpúrì, n di nɑ́ɑ́mmu kusṹkù yóó bennɛ́mu bɛ̀ bo tɑmɛ̀ kɛ́yĩɛ̃kɛ.
25Tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ mbo ítɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́kpetínnɛ́ kɛ́pɑ́ɑ́, nkɛ̀ di ḿbo ditowɑɑ̀ di bo mbie ndicɑ̀ù kɛ tú: Ti Yiɛ̀ ntí kpetɛ́. Kòò nɛ́ di nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N yí yɛ̃́ di boǹní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀.
26Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ fɔ̃́ ntíì bɑɑ do wɛ̃nnɛ́ kɛ́di, kɑ̀ɑ duɔ̀ nyitié nti cɛ̃kɑrɑ̀ɑ̀?
27Kòo wɛ̃tɛ kɛ di nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N yí yɛ̃́ di boǹní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀, fũtɛnɛ̀ m borɛ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri mɛyɛi.
28Dɛǹdɛ di yóó nkuɔ̀mmɛ̀ kɛ cɑ́ɑ́ ndi nìì, kɛ wúó Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ bo Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ̀ díndi nɛ́ bo ditowɑɑ̀.
29Bɛnìtìbɛ̀ itinímu tipíìtì timɔu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀ kɔbɛ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ kuyoú kɔbɛ kɛ bo kɑri Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ kɛ́di.
30Bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũ ndi mmɔ̀nnì bɛ̀ bo niitɛ́, bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ni di mmɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tũnnɛ.
31Dɛ kó dimɔ̀nnì kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ mɑbɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Ítɛ́ diɛ, pɛ̃ɛ̃tɛ́, Edɔti dɔ́ kɛ́ dɑ kuɔmu.
32Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́nɑ́kɛ́ dɛ kó fɛhɑ̃ɑ̃fɛ̀ kɛ dɔ̀: M bɛtìmu yɛbɔkɛ̀ yíe nnɛ̀ nɑnkɛ kɛ miɛkùnko bɛmuɔmbɛ, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kɛ yóó deè n tɔ̃mmú.
33N do nkɛ́sɔɔtɛ́mu n cɛ yíe nnɛ̀ nɑnkɛ nɛ̀ diyiè tɛrì, kɛ yɛ̃́ dɛ̀ í wenni bɛ̀ bo kuɔmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò dihɛì mɑrì kɛ̀ dɛ̀ í tú Sedisɑdɛmmu.
34Díndi Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀ù Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀, kɛ buɔti Kuyie ntɔ̃mbɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀. Kucɛ mɛdɛ ndi n dɔ́mɛ̀ kɛ́ ndi okɛ tɛkotɛ ɔ̃ nhokɛmɛ̀ tɛ bí bɑ́ di í yie?
35Di ɛì bo pɔntɛ kɛ́nɑɑ́ ntidobontì, n di nɑ́ɑ́mmu di tɛ̃́nkɛ í yó n yɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ í tú di bo yĩ́ dìì yiè: Mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ wèè kèríní nɛ̀ ti Yiɛ̀ nkó diyètìrì.