Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sesɑɑ Okusiti do tú dìì mɔ̀nnì okpɑ̀ɑ̀tì, kɛ́ɑ̃nnɛ́ mukɑ̀mmù ketimù o kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
2Dɛ kó mukɑ̀mmù ketimù do ɑ̃nnɛ́ Kiriniisi tú dìì mɔ̀nnì ndi kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ Sidii kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
3Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nkɔrì bɑ́ wè o yɛmbɛ̀ ɛì kɛ̀ bɛ̀ wɑ̃̀ũ bɛ yètɛ̀.
4Kɛ̀ Sosɛfuu ítɛ́ Nɑnsɑrɛti Kɑdidee tempɛ̃, kɛ́kɔtɛ Dɑfiti kó dihɛì bɛ̀ tú dì Bɛtideɛmmu Sudee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ, kɛ yɛ̃́ ò tumɛ̀ Dɑfiti kó kunɑɑ̀mùnkù kou nwe,
5kɛ bo wɑ̃ri o yètìrì kɛ nɛínɛ̀ Mɑɑri o pokù kòò pùó.
6Kɛ̀ bɛ̀ mbo Bɛtideɛmmu kɛ̀ dɛ̀ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ Mɑɑri bo pɛitɛ́mɛ̀.
7Kòo pɛitɛ́ o kóò po, kóò pɔ̃ũ nkuyɑ̀ɑ̀kù kɛ dɔú nyiwũɔ̃ yonnɛ̀ kùù nɛnkù miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ bɛmbɛ do í pɛ̀tɛ́mɛ̀ mɛfíè ntɛpɔ̀ɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.
8Kɛ sɔ̃́ mbɛpecɛ̃mbɛ mɑbɛ̀ bo Bɛtideɛmmu kó dɛpɑɑ nkɛyènkɛ̀, kɛ bɑɑ bɛ pe.
9Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi kɔtoo bɛ borɛ̀, kɛ̀ Kuyie nkó kuwennikuu bɛ̀ fitɛ́ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́.
10Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́, n di tɔní Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì nti tìì yó ntú kubotí kumɔu kó kuyɛǹnɑɑtí.
11Bɛ̀ di pɛitɛ́mu yíe Kirisi Odɛɛtíwè, ti Yiɛ̀ nDɑfiti kó dihɛì miɛkɛ.
12Ntɛnɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yó nte kɛ̀ dí ò bɑntɛ́nɛ̀, di bo yɑ̀ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ pũɔ̃́ kuyɑ̀ɑ̀kù kɛ́duɔ́ iwũɔ̃ yonnɛ̀ kùù nɛnkù miɛkɛ.
13Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ nkɛ̀ Kuyie nkó yɛtɔ̃rɛ̀ tɛyɛ̀ɛ cútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀ pɛ́u kɛ́wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì kɛ̀ yɛ̀ nsɑ̃ntí Kuyie nkɛ tú:
14Kuyie nyètìrì ndɛu kɛĩ́nkɛ̀ miɛkɛ, kɛ̀ ku kó mɛsɑ̀ɑ̀ nní mbonɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ku dɔ́ bɛ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀!
15Kuyie ntɔ̃rɛ̀ wɛ̃̀tɛ dìì mɔ̀nnì kɛĩ́nkɛ̀ kɛ̀ bɛpecɛ̃mbɛɛ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ti kɔtɛnɛ̀ Bɛtideɛmmu kɛ́yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, ti Yiɛ̀ ntì nɑ̀kɛ́ dɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
16Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ nkɛ́kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Mɑɑri nɛ̀ Sosɛfu nɛ̀ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ duɔ́ iwũɔ̃ yonnɛ̀ kùù nɛnkù miɛkɛ.
17Bɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛbirɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie ntɔ̃nnì do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì dɛ kó dɛbirɛ ĩ́nkɛ̀.
18Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ kèè bɛpecɛ̃mbɛ nɑ́ɑ́ ntì.

19Kɛ̀ Mɑɑri tì ɑ̃ɑ̃̀ o yɛ̀mmɛ̀ kɛ toti o yɛ̀mmɛ̀ ti ĩ́nkɛ̀.
20Kɛ̀ bɛpecɛ̃mbɛ nwɛ̃ti kɛ sɑ̃ntí Kuyie nkɛ dɛ́úkùnko ku yètìrì bɛ̀ kèè tì kɛ tì yɑ̀ ti kpɛ́í, nkɛ yɛ̃́ dɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì bɛ̀ nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí nku.
21Kɛ̀ dɛ̀ɛ tuɔkɛ diyiè niínnì bɛ̀ yóó cɑ̃ntɛ́ dì dɛbirɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ yú kɛ dɔ̀ Yesu, Kuyie ntɔ̃nnì do ò yu dì bɑ́ bɛ̀ mu nyí ò pùó.
22Mɔyiisi do dɔú nyìì kuɔ́ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì, Sosɛfu nɛ̀ Mɑɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ dɛbirɛ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ bo dɛ̀ bɛnkɛ Kuyie kɛ́dɔɔ̀ ikuɔ́ mɛwénkùmɛ̀ kpɛyi,
23tì wɑ̃̀rimɛ̀ ikuɔ́ miɛkɛ kɛ tú bɛ̀ níí duɔ́ bɛ̀ɛ̀ tu Mpo bɛ kó dimɑ̀ɑ̀ Kuyie.
24Sosɛfu nɛ̀ Mɑɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ ikuɔ́ yɛ̃mmɛ̀, kɛ́kuɔ yɛkpɛtìnɔ́nkperɛ yɛ̀dɛ́ɛ̀ yoo sinɔ́nkpeé mɔ́mmɔnsi sìdɛ́sì.
25Dɛ̀ do sɔ̃́ nhonìtì mɔù weè bo Sedisɑdɛmmu kòo yètìrì tú Simmɛɔ̃ɔ̃, kòo dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́ dɛ̀ kɛ dé Kuyie kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò pìɛ́kɛ́, kòo bɑ̀ɑ Isidɑyɛɛribɛ kóo dɛɛtíwè.
26Kɛ yɛ̃́ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù do ò nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀ ò bo yɑ̀ Kirisi Odɛɛtíwè, Kuyie ntɔ̃nní wè, kɛ nɛ́ nɑ kɛ́kú.
27Kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu niitɛ́ Simmɛɔ̃ɔ̃ kòo tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ Yesu yɛmbɛ̀ ò kɔ̀rinní dìì mɔ̀nnì kɛ bo dɔɔ̀ ikuɔ́.
28Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ cɔutɛ́ dɛbirɛ kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ dɔ̀:
29N Yiɛ̀ nhɑ do nɑ̀kɛ́ tì dɔ̀ɔ̀mu, di mmɔ̀nnì yóu mí ɑ kóo tɔ̃ntì kɛ̀ n kú nɛ̀ diwɛ̀ì.
30Kɛ yɛ̃́ n yɑ̀mɛ̀ nɛ̀ n nuɔ ɑ duɔnní wèè dɛɛtíwè,
31ibotí imɔu kpɛ́í nkɛ ɑ ò duɔnnímɛ̀,
32weè tú kuwenniku kùù yóó míítɛ́ yɛbotɛ̀, kɛ́duɔ́ nyIsidɑyɛɛribɛ disɑ̃nni.
33Kɛ̀ dɛ̀ɛ di dɛbirɛ cicɛ nɛ̀ dɛ yɔ̃ Simmɛɔ̃ɔ̃ nɑ̀ɑ́ tì dɛbirɛ kpɛ́í.
34Kɛ̀ Simmɛɔ̃ɔ̃ mɔɔ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ kpɛ́í nkɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ Mɑɑri kɛ dɔ̀: Dɛbirɛ diɛ nkpɛ́í nkɛ Isidɑyɛɛribɛ pɛ́u yóó duómɛ̀ kɛ̀ pɛ́uu ítɛ́. Dɛ̀ yó ntú Kuyie nkó dibɛnkɛ̀rì ndi kɛ cé ntinɛìtì bɛsṹkùbɛ̀ cuokɛ̀.
35Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ do sɔrì kɛ̀ mɛ̀ɛ feitɛ́. Kɛ̀ fɔ̃́ mMɑɑri, dɛmɔu mɛmmɛ dɛ̀ bo ndò ndisiè kɛ́kɔutɛ ɑ yɛ̀mmɛ̀.
36Kɛ sɔ̃́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ ò tu Anni, Fɑnniyɛɛri kóo sɑpɑ̀ɑ̀, Asɛɛ kó kubotí kou kɛ kòtɛ́ mɛdiɛ̀, ò do yóó yenkɛ kɛ mu nyí yɛ̃́ onitidɔ̀ù kɛ̀ bɛ̀ mmɔkɛ yɛbie nyɛ̀yiekɛ̀ kòo dɔùu kú.

37Kòo ntú okúpokù kɛ́tuɔkɛnɛ̀ yɛbie nsipísìni nɛ̀ yɛ̀nɑ̀ɑ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie, Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ bou dinùù.
38Kòo múnkɛɛ tuɔkɛní dɛ mɔ̀nnì kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ́nɑ́kɛ́ Yesu kpɛ́í Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bɑɑ Odɛɛtíwè.
39Mɑɑri nɛ̀ Sosɛfu bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkó ikuɔ́ kɛ́deè kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kònnɛ̀ dɛbirɛ Nɑnsɑrɛti Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
40Kɛ̀ dɛbirɛ nkótírí kɛ kpénkú kɛ mɔkɛ mɛciì nkɛ̀ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ ndɛ̀ bonɛ̀.
41Yesu yɔ̃ nɛ̀ o cicɛ bɛ̀ do ɔ̃ɔ̃ kɔtɛmu bɑ́ dìì benni Sedisɑdɛmmu diyentɛ́bɑnni.
42Yesu mɔkɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ́nɛinɛ̀ o yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ, kɛ yɛ̃́ ò tùɔ̀kɛmɛ̀ o mɔ̀nnì.
43Dibɑnni kó yɛwe dèè dìì mɔ̀nnì Mɑɑri nɛ̀ Sosɛfu kɛ̀ bɛ̀ nkũnti bɑ́ bɛ̀ í ndɑ̀ɑ̀tɛ kɛ dò nYesu í bɛ̀ nɛínɛ̀, kɛ̀ Yesu nkpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu.
44Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ kucɛ diyiè dìmɑ́ɑ̀ kɛ yɛ̃́ kɛ tú Yesu nɛínɛ̀ bɛtɔbɛ̀, kóò mɔ̀ńtɛ́ kɛ́ketɛ́ o wɑmmù bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ nɛ̀ bɛ nɛ́pobɛ̀ borɛ̀.
45Bɑ́ bɛ̀ í nhò yɑ̀ kɛ́wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu koò wɑnti,
46kóò yɑ̀ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kòo sokɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nkòò kèḿmú kɛ bɛ̀ bèkú tinɑ́ɑǹtì.
47Kɛ̀ dɛ̀ɛ di bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo mɛciì nhò mɔ̀kɛ mɛ̀ nɛ̀ ò bɛ̀ tɛ̃́nnìnko mɛ̀ɛ̀ botí.
48O cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ bɛ̀ ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkòo yɔ̃ ò bekɛ kɛ dɔ̀: M birɛ, dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ ti dɔ̀ɔ̀ mɛmmɛ? Mí nnɛ̀ ɑ cicɛ ti dɑ wɑmmúmu kɛ̀ ti yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
49Kòo bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di n wɑnti kɛ yɛ̃ mbɑ? Di í yɛ̃́ kɛ dɔ̀ n dò nkɛ́pĩ́ n cicɛ tɔ̃mmɑ́ɑ̀?
50Bɛ̀ mɛ nyí mbɑntɛ́ ò dɔ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
51Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɛinɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́kò nNɑnsɑrɛti, kòò nyíé mbɛ kpɛti kòo yɔ̃ nhɑ̃ɑ̃̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɔ̀ɔ̀ri o yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ.
52Kɛ̀ Yesu nkótírí kòo ciì ndɛ̀úkú kòo dɔɔrìmɛ̀ nwenni Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀.