Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tɛom̀pùtɛ̀ mɑtɛ̀ yiè kɛ̀ Yesu kɔtɛ Fɑdisĩɛ̃bɛ kóo kótì mɔù cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo di, kòo nìtì mɔù dɛ̀ bo kɛ mɔ nkɛ mùútí,
2kɛ̀ bɛ̀ nwéí Yesu mɛyɔɔ̀mmɛ̀ kɛ bo yɑ̀ ò bo ò miɛkùnnɛ tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
3Kɛ̀ Yesu bekɛ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɛ dɔ̀: Ikuɔ́ yienɑɑ̀, kɛ í yetɛ ɑ bo miɛkùnnɛmɛ̀ onìtì tɛom̀pùtɛ̀ yiè?
4Kɛ̀ bɛ̀ ndò nyúóó. Kɛ̀ Yesu nɔ́ɔ́ nho nɔ̀ùtɛ̀ omuɔnti ĩ́nkɛ̀ kóò miɛkùnnɛ, kɛ́duɔ́ nkòo pɛ̃ɛ̃tɛ́.
5Dɛ mɔ̀nnì kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di miɛkɛ kòò mɔù mɔ̀kɛ o birɛ yoo o nɑ̀ɑ̀fɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ do dɔ̀kɛ̀ miɛkɛ tɛom̀pùtɛ̀ yiè, ò bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́ dɛ̀ dènnɛnɑ́ɑ̀?
6Bɑ́ bɛ̀ í nnɑ kóò tɛ̃̀ńnɛ́ tìmɑtì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì ĩ́nkɛ̀.
7Kɛ̀ Yesu yɑ̀ bɛ̀ dɔ́mɛ̀ yɛkɑ̀rɛ̀ ketiyɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì kɛ dɔ̀:
8Kɛ̀ bɛ̀ dɑ yu mupotúòmù kó dibɑnni, bɑ́ɑ́ niitɛ́ kɛ́kɑri dikɑ̀rì dɛyììkɛ̀ kpɛri, kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ bɛ̀ yu òmɔù kòò dɑ pɛ̃ɛ̃tɛ́.
9Wèè di yu kòo dɑ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́feí nyie ndikɑ̀rì. Dɛ mɔ̀nnì kɑ̀ɑ ítɛ́ nɛ̀ ifɛi, kɛ́kɔtɛ kɛ́kɑri dɛfɔ̃nkúò kpɛri.
10Kɛ̀ bɛ̀ dɑ yu dibɑnni, kɔtɛ kɛ́kɑri dɛfɔ̃nkúò, wèè dɑ yu kòò tùɔ̀kɛní kɛ dɑ yɑ̀ kɛ yĩ: N nɛ́poo, kɔtɛní kɛ́kɑri dɛyììkɛ̀. Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀ bo dɑ dɛ́úkùnnɛ bɛtɔbɛ̀ yììkɛ̀.
11Wèè dɛ́úkùnnɛ omɑ́ɑ̀ bɛ̀ bo ò kɛ̃́kùnnɛ, wèè kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ ò dɛ́úkùnnɛ.
12Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ wèè ò yu kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ yóó yú bɛnìtìbɛ̀ mudiì ɑ bɑ́ɑ́ yú ɑ nɛ́pobɛ̀ ɑ mɛ mbɑ́ɑ́ yú ɑ tebìí, ɑ bɑ́ɑ́ yú ɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ, ɑ bɑ́ɑ́ yú ɑ cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ bɛ kpɛrɛ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yóó nɑmɛ̀mu kɛ múnkɛɛ dɑ yú kɛ́ dɛ̀ ndɑ fɔ́ɔ́.
13Kɑ̀ɑ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni, yú bɛcĩ̀rìbɛ̀, nɛ̀ tihɔ̀ùtì nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀ nnɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì kɛ̀ dɛ̀ɛ di.
14Dɛ̀ bo ndɑ nɑɑti kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yóó nɑmɛ̀ kɛ́ dɛ̀ ndɑ fɔ́ɔ́, Kuyie nkuù yóó dɛ̀ ndɑ yietí bɛ̀ɛ̀ wetí bɛ̀ bo yɑ̃́ntɛ́ dìì yiè.
15Bɛ̀ɛ̀ kɑ̀ri kɛ yo nkɛ̀ bɛ kóò mɔùu nɑ́kɛ́ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ nnɑɑti wèè bo di Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ.
16Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì mɔù weè do ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kɛ́yú bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ bo di.
17Mudiì bi dìì mɔ̀nnì kòo tɔ̃ nho kóo tɔ̃ntì kòò bo bɛ̀ yúní.
18Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ peri. Kòo ketiwè dɔ̀: N dontɛ́ m pɑku nku kɛ dɔ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ kù yɑ̀, n dɑ bɑ́ɑ́mmu n yí yóó nɑ kɛ́kɔtoo.

19Kòo tɔù dɔ̀: N dontɛ́ inɑ̀ɑ̀kɛ nyi tɛpíítɛ̀ kɛ dɔ́ kɛ́ ì yɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀ mutɔ̃mmú, n dɑ bɑ́ɑ́mmu n yí yóó nɑ kɛ́kɔtoo.
20Kòo tɔù dɔ̀: N tùótɛ́ m pokù nwe bɑ̀mbɑ̀ ndɛɛ̀ te kɛ̀ n yí yóó nɑ kɛ́kɔtoo.
21Kòo tɔ̃ntìi wɛ̃tɛní kɛ́nɑ́kɛ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ mbɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì. Kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ mmiɛkɛɛ pɛikɛ kòo nɑ́kɛ́ otɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Kɔtɛ mɛcɑ̃ɑ̃ nyɑɑ́rɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó icɛ kɛ́yúní bɛcĩ̀rìbɛ̀ nɛ̀ tihɔ̀ùtì nɛ̀ tiyũ̀ɔ̃̀ntì nɛ̀ yɛkpĩɛ̃̀.
22Kɛ̀ dɛ̀ɛ yíɛ́ sɑ́m̀pɔ́ kòo tɔ̃ntìi wɛ̃tɛ kóò nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì ti dɔ̀ɔ̀mu ɑ yɛ̃ nti dɔɔ̀mɛ̀ kɛ̀ mɛfíè nkpɑɑ́.
23Kɛ̀ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ yiɛ̀ nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ otɔ̃ntì kɛ dɔ̀: Kɔtɛ icɛ miɛkɛ nɛ̀ yɛteyɔ, kɑ̀ɑ yɑ̀ bɛ̀, ɑ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ píɛ.
24N dɑ nɑ́ɑ́mmu n do ketɛ́ kɛ́yú bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ kóò mɔù bɑ́ɑ́ di n diitì.
25Kɛ̀ ditĩ̀nnì diɛrì ntũ nYesu, kòo wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́ dì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀:
26Kòò mɔù dɔ́ kɛ́ n tũnnɛ, kɛ í n dɔ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o cicɛ nɛ̀ o yɔ̃ nɛ̀ o pokù nɛ̀ o bí nɛ̀ o nɛí nɛ̀ o kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ o tɑ̃bɛ̀ nɛ̀ o mɔ́mmuɔ, ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú n kou.
27Kɛ̀ wèè í tɔ o dɑpɑ̃ɑ̃tí kɛ n tũ nhò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú n kou.
28Di miɛkɛ we mbo nyóó mɑɑ́ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ í nketɛ́ kɛ kɑ̀ri kɛ bɑ̀tɛ o díítí kɛ yɑ̀ kòo bo nɑ kɛ́ tɛ̀ ketɛ́ kɛ́ tɛ̀ dèè.
29Ò yɑ̀ɑ̀ bo pṹṹtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í kɛ í nnɑ kɛ tɛ̀ dèè kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú kɛ tú:
30We ǹnìtì pũ̀ṹtɛ́ kɛ yĩɛ̃kɛ ò bo deèmɛ̀.
31Yɑ́ɑ̀ we ǹkpɑ̀ɑ̀tì bo nkɔri kɛ bo dokɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tìtɔù kɛ bɑ́ɑ́ ketɛ́ kɛ́kɑri kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ kòo bo nɑnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ́dokɛ́nɛ̀ otɔù wèè mɔ̀kɛ bɛnìtìbɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (2000)?
32Kòò wèńtɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ nɑ, ò ɔ̃ɔ̃ tɔ̃ nyɛtɔ̃rɛ̀ nyɛ, kòo kpɑ̀ɑ̀tì tɔù kpɑɑ́ díɛ́tìrì, kòo ò wɑmmúnɛ̀ kunɑɑtí.
33Mɛɛ̀ botí nku di miɛkɛ kɛ̀ wèè í yóu ò mɔ̀kɛ dɛ̀ dɛmɔu, ò bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ntú n kou.
34Mukɔ́kúɔ́ ntú dɛ̀mɑrɛ̀ sɑ̀ɑ̀rɛ̀ ndɛ, kɛ̀ mù nɛ́ fétìnnɛ mu nɑɑtí, bɛ̀ bo mù nɑ́ríkùnnɛ bɑ?
35Mukɔ́kúɔ́ mmùù tɛ̃́nkɛ í nɑɑti bɛ̀ í mù dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ mùmɑmù, mù ketɛ́ kɛ bɑ́ɑ́ yie nkɛ́dɔɔ̀ tikùtì, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ mù ùtóo ditowɑɑ̀ ndi. Kɛ̀ wèè mɔ̀kɛ yɛto kɛ bo keè wèe keè!