Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dìmɑ́ɑ̀sì kó dikṹnweńnì sɛ̀ì kɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nkɔri kufɔ̃ti kɛ tɔ mɛkùɔ̀ mmɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́nɛ̀ tùdɑ̀ɑ̀rí bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀,
2kɛ́nsɔ̃́ nditɑ̃́rí dìì do pokɛ kufɔ̃ti dì pòòtɛ.
3Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ bɑ́ bɛ̀ í nyɑ̀ ti Yiɛ̀ nYesu.
4Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di, kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ̀ tì mìɛ̀ti.
5Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mpĩ́ mbɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nsĩ́ĩ́ nsĩ́ĩ́, kɛ̀ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ɛ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di wɑɑ̀ nwèè fòù bɛcíríbɛ̀ miɛkɛ?
6Ò í kpɑɑ́ diɛ nhò yɑ̃̀ńtɛ́mu, dentɛnɛ̀ní ò sòò di nɑ̀kɛ́ tì ò kpɑɑ́ dìì mɔ̀nnì Kɑdidee kɛ dɔ̀:
7Bɛ̀ bo pĩ́ Onìtìbirɛ kɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí ĩ́nkɛ̀ kòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè.
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ dentɛní Yesu sòò bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì,
9kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́kò nkɛ́nɑ́kɛ́ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀.
10Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ kou nɛ̀ Isɑnni, nɛ̀ Mɑɑri Isɑku yɔ̃, nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ tɔbɛ̀ bɛɛ̀ do tì nɑ̀kɛ́ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀.
11Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ndò mbɛ̀ í yɛ̃́ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì nti bɑ́ bɛ̀ í ntì tɑ̃́.
12Kɛ̀ Piɛrii cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kufɔ̃ti kɛ́síékɛ́, kɛ́yɑ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ sòò ò pɔ̃ṹ ntì mɑ́ɑ̀, kɛ́nwɛ̃tiní o kɔbɛ borɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ ò di nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ kpɛ́í.
13Dɛ kó diyiè kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ nkɔri tɛhɛitɛ̀ mɑtɛ̀ bɛ̀ tu tɛ̀ Emɑyuusi, nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ cìdòmɛ́tìrìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀,
14kɛ́nkérí kɛ nɑ́ɑntɛ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
15Bɛ̀ nɑ́ɑntɛ mɛmmɛ kɛ̀ Yesu bɛ̀ nìntɛ kɛ̀ bɛ̀ ńnɛí.
16Kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ nɛ́ nkɑ̃nkɛ́ bɛ nuɔ nkɛ̀ bɛ̀ í nnɑ kóò bɑntɛ́.
17Kɛ̀ Yesu bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Di nɑ́ɑ́ mbɑ nkpɛ́í? Kɛ̀ bɛ̀ɛ cómmɔ́ɔ kɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀.
18Bɛ̀ tu wè Kedeopɑɑsi kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nwe ɑmɑ́ɑ̀ wèè bo Sedisɑdɛmmu kɛ í yɛ̃́ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ yɛ ǹwe miɛkɛ.

19Kɛ̀ Yesu bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ ndɔ̀ɔ̀? Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: A í kèè tìì tùɔ̀kɛní Yesu Nɑnsɑrɛti kou, wèè tu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò kɛ dɔɔri tidiɛtì kɛ nɑ́ɑ́ nkòo nɑ́ɑǹtì mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú, Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ yɛ̃́ɑ̀?
20Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ò pĩ nkɛ yɛ̃ mbɛ̀ɛ ò kùɔ, kɛ duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ ò bɑɑkɛ́ kudɑpɑ̃ɑ̃tí.
21Ti yɛ̀mmɛ̀ do dò nweè yóó dɛɛtɛ́ Isidɑyɛɛribɛ! Yíe nwe diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì nɛ̀ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀.
22Kɛ̀ ti kó bɛnitipòbɛ̀ mɑbɛ̀ pìkɛ cùtɛ kɛ kɔ̀tɛ kufɔ̃ti kɛ wɛ̃̀tɛní kɛ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ ti di,
23kɛ yɛ̃ mbɛ̀ í ò yɑ̀ kɛ yɑ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ tú ò yɑ̃̀ńtɛ́.
24Kɛ̀ ti kɔbɛ mɑbɛ̀ kɔ̀tɛ kufɔ̃ti kɛ sɔ̃́ ndɛ̀ dò bɛnitipòbɛ̀ do tì nɑ̀kɛ́mɛ̀, bɛ̀ mɛ nyí ò yɑ̀.
25Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Díndi bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dóntɛ́ mɛyɛ̀mmɛ̀ kɛ í cɑ̃ɑ̃ di bo ntɑ̃́mɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tì.
26Kirisi do í dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́ mɛɛ̀ botí kɛ nɛ́ nɑ kɛ́dɛukɑɑ̀?
27Kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì tìì wɑ̃̀ri Mɔyiisi kó yɛpɑ́tɛ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kpɛyɛ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ timɔu tìì wɑ̃̀ri o kpɛ́í.
28Bɛ̀ tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ kɔ̀ri tɛ̀ɛ̀ ɛitɛ̀ kɛ̀ Yesu dɔɔ̀ kɛ́ndò nhò pɛ̃nkɛ́.
29Kɛ̀ bɛ̀ɛ yetɛ kɛ dɔ̀: Yóu kɛ̀ tí yié nkɛ̀ diyiè dèèmu, kɛ̀ kɛyènkɛ̀ bììri. Kòo yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ kɛ́bɑ́tɛ́.
30Bɛ̀ yóó di dìì mɔ̀nnì kòo túótɛ́ pɛ̃́ɛ̃̀, kɛ́sɑ̃ntɛ Kuyie, nkóò wɛ́rí kɛ́ bɛ̀ duɔ́.
31Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ wenkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bɑntɛ́ kɛ nɛ́ ò mɔ́ntóo.
32Kɛ́ n nɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Dɛ̀ do í dò muhɑ̃ɑ̃́ mmɑmù cɔ́ú nti miɛkɛ ò ti nɑ́ɑ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì kucɛ kɛ ti bɛnkú Kuyie nnɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀?
33Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́nsɔ̃́ nYesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ omɑ́ɑ̀ nɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tìkú.
34Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mɔ́mmuɔ ti Yiɛ̀ nyɑ̃̀ńtɛ́mu kɛ bɛnkɛ omɑ́ɑ̀ Simɔɔ.
35Kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́nɛ̀ tìì dɔ̀ɔ̀ bɛ̀ kèrí dìì mɔ̀nnì nɛ̀ bɛ̀ ò bɑntɛ́mɛ̀ ò wɛ́ú dìì mɔ̀nnì pɛ̃́ɛ̃̀.
36Bɛ̀ kpɑɑ́ kɛ mɛ nnɑ́ɑ́ nkɛ̀ Yesu cómmɔ́ɔ bɛ cuokɛ̀ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí ndi bonɛ̀!

37Kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ ndò ndibɔɔ̀ mɑrì ndi.
38Kɛ̀ Yesu bɛ bekɛ kɛ dɔ̀: Di kɔ̃m̀bùɔ̀tì duònɛ̀ bɑ? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di í tɑ̃́ kɛ dò mmí nwe?
39Wéntɛ́nɛ̀ n nɔu nɛ̀ n nɑɑ̀cɛ̀i, mínwe m mɔ́mmuɔ, n kɑ́ɑ́kɛ́nɛ̀ kɛ́yɑ̀, dibɔɔ̀ mɑrì í mɔkɛ tikɔ̃̀ntì di mɛ nwúó nkɛ̀ m mɔ̀kɛ tì.
40Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ o nɔu nɛ̀ o nɑɑ̀cɛ̀i.
41Kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ pĩ mbɛ̀ nɛ́ mu mbɑɑ í ntɑ̃́ kɛ dò nweǹwe, kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Di í mɔkɛ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ n diɑ́ɑ̀?
42Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ ndiyĩǹkéè dìì ɑ̃ṹ.
43Kòo di cɔutɛ́ kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ bɛ ììkɛ̀.
44Kɛ́deè kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N sòò tì ndi nɑ́ɑ́, n kpɑɑ́ di bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ tú: Tìì wɑ̃ri n kpɛ́í Mɔyiisi pɑ́tɛ miɛkɛ nɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kó yɛpɑ́tɛ miɛkɛ nɛ̀ yɛsɑ̃ɑ̃ nkpɛyɛ miɛkɛ tì dò nkɛ́dɔɔ̀mu.
45Mɛmmɛ kòo bɛ̀ duɔ́ mmɛciì nkɛ̀ bɛ̀ bo bɑntɛ́nɛ̀ tìì wɑ̃̀ri,
46kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú Kirisi dò nkɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kùɔ, kòo yɑ̃́ntɛ́ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè.
47Kɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtìi nɑ́kɛ́ kɛ́ketɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ ibotí imɔu miɛkoo. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ bɑntɛ́ bɛ yɛi nkɛ́ceetɛ kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ cĩ̀ɛ̃́.
48Di dɛ̀ yɑ̀mu kɛ dò nkɛ́nɑ́kɛ́ di yɑ̀ dɛ̀.
49Nɛ́ nkpɑɑ́nɛ̀ diɛ nSedisɑdɛmmu kɛ̀ n di duɔ́ nkɛĩ́nkɛ̀ kó muwɛ̃rímú n cicɛ yɛ̃ nhò yóó di duɔ́ mmù.
50Kɛ̀ Yesu deè kɛ́ bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ Bɛtɑnnii bíɛ́kɛ̀, kɛ́youtɛ o nɔu bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ́ bɛ̀ pɑ̃ mɛsɑ̀ɑ̀.
51Ò bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ ndìì mɔ̀nnì mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ́ítɛ́ kɛ́ndeètì kɛĩ́nkɛ̀.
52Kɛ̀ bɛ̀ɛ nínkú, kóò sɑ̃ntɛ kɛ́ítɛ́ nɛ̀ kuyɛǹnɑɑtí kɛ́wɛ̃tɛ Sedisɑdɛmmu,
53kɛ́mbo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ sɑ̃ntí Kuyie.