Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ o tɑ́ncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ɛ̀ bo nte kòo nìtìi dɔɔ̀ mɛyɛi ndɛ̀ í yóó pɑɑ̀, wèè nɛ́ bo nte kòo tɔù dɔɔ̀ mɛyɛi ndɛ yiɛ̀ mbo yɑ̀.
2Kɛ̀ bɛ̀ ò dùú nditɑ̃́rì diɛrì kɛ dootóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ dɛ̀ ńtɔ̃ũnɛ̀ ò bo bɔmmɛ̀ bɛsɑ́m̀pɔ́bɛ̀ biɛ nkóò mɔù mɛyɛi mmiɛkɛ.
3Ndɑkɛnɛ̀! Kɑ̀ɑ kou cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kɛ bɑntɛ́ o cɑɑ̀rìmɛ̀ ɑ ò cĩ̀ɛ̃́.
4Kòo dɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀ kucɛ mɛ̀yiekɛ̀ diyiè dimɑ́ɑ̀ miɛkɛ, kɛ kɔrìní kɛ dɑ mɔ́ú mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀, ńcĩ́ɛ̃nko we.
5Kɛ̀ Yesu tɔ̃rɛ̀ɛ ò mɔɔ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nhɑ ti yíɛ́ mɛtɑ̃́kùmɛ̀.
6Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di do n tɑ̃́ bɑ́ kɛ̀ dɛ̀ mmɑnnɛ̀ fɛyoǹfɛ̀ di bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́ mutie muu nkɛ dɔ̀: Uutɛ́ ɑ mɛ̀ mborɛ̀ kɛ́do dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ kɛ̀ mùu yie ndi yɛ̃ mmù.
7Di miɛkɛ kòò mɔù mɔ̀kɛ otɔ̃ntì kòò kùútí yoo ò cɛ̃mmù o wũɔ̃ kɛ konní kupɑku ò bo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Yɑ̀ɑ kɑri kɛ́diɑ̀?
8Ò bɑ́ɑ́ ò nɑ́kɛ́ kɛ yĩ́: Bénnɛ́ kɛ́deè kɛ́ceetɛ ɑ yɑ̀ɑ̀tì kɛ́tɔnní kɛ́ n duɔ́ nkɛ̀ n di kɛ́deè kɑ̀ɑ nɛ́ nɑ kɛ́diɑ̀?
9Ò bo sɑ̃ntɛ otɔ̃ntì wenwe ò pĩ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í mmutɔ̃mmú ò yɛ̃ nwèe pĩ́mmɑ̀ɑ̀? Ɔ́ɔ̀!
10Di kpɛrɛ mɛ ndò nkɛ̀ di pĩ mbɛ̀ di duɔ́ mmùù tɔ̃mmú kɛ dèè di dɔ̀: Ti tú bɛtɔ̃mbɛ̀ mbɛ cɛ̃́nkɛ kɛ pĩ́ mmutɔ̃mmú ti do dò nkɛ́pĩ́ mmù.
11Kɛ̀ Yesu nkɔri Sedisɑdɛmmu, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ Sɑmmɑrii nɛ̀ Kɑdidee dɛ tenkɛ̀ mɑ̀nku,
12kɛ́ntɑti dihɛì mɑrì kɛ̀ yɛkùɔ̀ ntɛpíítɛ̀ɛ kétɛ́ní kɛ́mɑɑ nkɛ́cómmú, kɛ́pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀:
13Okótì Yesu, ti kuɔ́ mmɛsémmɛ̀!
14Kɛ̀ Yesu nyɛ̀ wùó, kɛ́ yɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́bɛnkɛ dimɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀. Kɛ̀ yɛ̀ nkérí kɛ́miɛtɛ́.
15Bɛ miɛkɛ kòo mɔù yɑ ò miɛtɛ́mɛ̀ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́poo nho nɑcɛ̀fɔ̃̀tɛ̀ kɛ́nwɛ̃tiní Yesu borɛ̀ kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie,
16kɛ yɑ̀ɑ̀ nínkóo Yesu ììkɛ̀, kóò dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú. Sɑmmɑrii kó dihɛì kou do nwe.
17Kɛ̀ Yesu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Dimɔu di í miɛtɑ́ɑ̀? Bɛtɔbɛ̀ bɛwɛi nɛ́ borɛ?
18Bɛ kóò mɔù í wɛ̃̀tɛní, fɔ̃́ nhopɔ̀ɔ̀, kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ mɑ́ɑ̀ wɛ̃̀tɛnɑ́ɑ̀?

19Kɛ́deè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ítɛ́ kɛ́kò, ɑ tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ dɛɛtɛ́mu.
20Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛɛ bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu yóó buotɛ́ ɔ̃mmɔ̀nnì? Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu í yó nkéríní kɛ feí kɛ̀ bɛ̀ dì wúó.
21Bɛ̀ í yóó yĩ́ di bo diɛ nyoo ciɛ, Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomu di cuokɛ̀.
22Ò dèè mɛmmɛ kɛ́nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Yɛwe kèrínímu di yóó wɑmmú yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ di bo yɑ̀mɛ̀ Onìtìbirɛ bɑ́ diyiè dimɑ́ɑ̀ di mɛ mbɑ́ɑ́ dɛ̀ yɑ̀.
23Kɛ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ò bo diɛ nyoo ciɛ. Di bɑ́ɑ́ kɛ̀ kɔ̀tɛ, di bɑ́ ndɛití dɛ bíɛ́kɛ̀.
24Fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míítɛ́mɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ɛ wenkoo ku nwɛtimɑ̀nku nɛ̀ kutɛkù Onìtìbirɛ kó diyiè dɛ̀ yó mmɛ ndò.
25Onìtìbirɛ nɛ́ dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́fɛ̃́ṹtɛ́mu mɛdiɛ̀ nkɛ̀ di mmɔ̀nnì kɔbɛɛ ò yetɛ.
26Dɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí Nɔwee kó dimɔ̀nnì, dɛ̀ yóó mɛ ndɔɔ̀ Onìtìbirɛ bo nwɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì.
27Bɛnìtìbɛ̀ do yommu kɛ yɔ̃ nkɛ puokú, kɛ yenkú, kɛ̀ Nɔwee yɑ̀ɑ tɑnnɛ̀ bɑ̀tóò, kɛ̀ fɛtɑdiɛfɛ̀ɛ kɔtɛní, kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu.
28Dɛ̀ do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Dɔti kó dimɔ̀nnì dɛ̀ yóó mɛ ndɔɔ̀. Bɛnìtìbɛ̀ do yommu kɛ yɔ̃, nkɛ do nkɛ fiiti, kɛ buɔtì, kɛ mɑɑ̀.
29Dɔti nɛ́ yɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sodɔmmu, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ nnɛ̀ muhɑ̃pòpùo kɛ̀ dɛ̀ɛ cútɛ́ní kɛĩ́nkɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kùɔ bɛmɔu.
30Dɛ̀ yóó mɛ ndɔɔ̀ Onìtìbirɛ bo nkéríní dìì yiè nɛ̀ dɛ kpetì.
31Dɛ yiè kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nwèè bo kudɑ̀nkù ò bɑ́ɑ́ yĩ́ ò bo cútɛ́ní kudieku kɛ túótɛ́ o kpɛrɛ. Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ nwèè bo kupɑku ò bɑ́ɑ́ kò ntɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
32Di bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ ntìì do tùɔ̀kɛní Dɔti pokù.
33Wèè bo ndɔ́ kɛ́dɛɛtɛ́ o fòmmu ò bo mù fétìnnɛ, kɛ̀ wèè mù fétìnnɛ n kpɛ́í kòo mù dɛɛtɛ́.
34N di nɑ́ɑ́mmu dɛ kó kɛyènkɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo nduɔ́ didɔ́ù dimɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ yóu otɔù.
35Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo nwɛ̃ nkɛ nɑɑ̀ nkɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ yóu otɔù.
36Bɛnitidɑɑbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bo nwɛ̃ nkɛ kúútí kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ omɑ́ɑ̀ kɛ yóu otɔù.

37Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ o bekɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ ndɛ̀ yóó dɔɔ̀ ɔ̃̀ndɛ? Kòo bɛ̀ tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛcírɛ̀ duɔ́ dɛ̀, timɑncòntì yóó dɛ ntíí.