Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu mbo Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ tikpɑ̀tì yɛmbɛ̀ pɑ̃ɑ̃mmɛ̀ Kuyie nyidíítí kɛ ɑ̃ɑ̃̀ ndibuu miɛkɛ,
2kɛ́yɑ̀ okúpocĩ̀rì mɔù pɑ̃mɛ̀ mɛdítíbii mɛ̀dɛ́mɛ̀ mɛ̀ɛ̀ í tùɔ̀kɛ dɛ̀mɑrɛ̀.
3Kɛ̀ Yesu bɛ́i nkɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe okúpocĩ̀rì yie nweè ɑ̃nnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛtɔbɛ̀ bɛmɔu.
4Kɛ yɛ̃́ bɛtɔbɛ̀ ɑ̃ɑ̃̀mɛ̀ kɛ suɔmmu mɛdiɛ̀, wenwe nɛ̀ o cĩ̀tì miɛkɛ kòò ɑ̃nnɛ́ ò do mɔkɛ ì kɛ bo dinɛ̀.
5Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ mɑbɛ̀ nnɑ́ɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ botí nɛ̀ yɛtɑ̃́rɛ̀ wenniyɛ nɛ̀ bɛ̀ pɑ̃mmú tìì sɑ̃tì tɛ kpɛ́í.
6Kɛ̀ Yesu bɛ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ kó yɛwe kpɑɑnímu, kɛ̀ di mɛ̀ nwùó ndɛ̀, ditɑ̃́rì mɑrì í yó nkpɑɑ́ nɔ́nkɛ́ ditɛrì ĩ́nkɛ̀ dɛ mɔu dɛ̀ bo duó.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì dɛ̀ yóó tuɔkɛní ɔ̃̀mmɔ̀nnì? Ti yóó yɑ̀ bɑ kɛ́bɑntɛ́ kɛ dò ndɛ̀ ɑutɛ́ní?
8Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nyɛ̃́nɛ̀ kòò mɔù bɑ́ɑ́ di soutɛ́ kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɔrinímɛ̀ kɛ yóó nsoú nkɛ tú bɛ̀ tu Kirisi, dɛ̀ tùɔ̀kɛnímu kɛ dèè, di bɑ́ɑ́ bɛ̀ tũ̀nnɛ.
9Kɛ̀ di kèè dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ mmudoò kpɛ́í nnɛ̀ tikpɑ̀tì kó mufèè, kufɔ̃wɑɑ́ mbɑ́ɑ́ di pĩ́, dɛɛ̀ dò nkɛ́ketɛ́ kɛ́tuɔkɛní, dɛ̀ nɛ́ mu nyí yó ntú kumɑ̀nku.
10Ku m̀botí bo ítɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ kutɛkù, kɛ̀ di ǹkpɑ̀ɑ̀tìyuu ítɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ ditɛrì.
11Kɛ̀ kɛtenkɛ̀ nsɑ̃nti mɛdiɛ̀ nkɛ̀ mumɔmmú yɛimuu tɑnní tipíìtì timɔu nɛ̀ yɛkòbɛ̀ kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ yɛirɛ ndɔɔri kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ yɛbɛnkùyɛ̀ cɑ̀nyɛ̀.
12Bɛ̀ yóó ketɛ́ kɛ di pĩ́mmúmu, kɛ di fɛ̃́ũ, nkɛ di kɔtɛnɛ̀ titííntouti, kɛ di kpetínnɛ́, kɛ di duɔ́ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ nɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ di tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kɔbɛ.
13Nɛ̀ mɛɛ̀ miɛkɛ nkɛ di yóó nɑmɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ n kpɛ́í.
14Nyɛ̃́nɛ̀ kɛ níí bɑ́ɑ́ niitɛ́ kɛ́nwɑɑ̀ ndi bii yóó nɑ́kɛ́ tì kɛ́yɛ̀.
15Kɛ yɛ̃́ míì yóó di duɔ́mmɛ̀ tinɑ́ɑǹtì nɛ̀ mɛciì, bɑ́ di kpɑntídɛ̀ntɔù mɔù bɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ di bɑɑ̀ní, yoo wèe tì yetɛ.
16Di yɛmbɛ̀ nɛ̀ diyɔ̃fɔ̃̀ kɔbɛ nɛ̀ di cɛ̃pɛɛtitɔbɛ̀ nɛ̀ di nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ bo di fíítí kɛ́kuɔ bɛsṹkùbɛ̀.
17Bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo ndi níí ndi tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í n kɔbɛ.
18Di yɔ kó kuyùrìkù kùmɑ́ɑ̀ mɛ mbɑ́ɑ́ feti.

19Ǹtɛ̃ĩ́nɛ̀, mɛm̀mɛ di bo nɑmɛ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ di fòmmu.
20Kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ cɛ̃̀ɛ̃̀tɛ Sedisɑdɛmmu, di bɑntɛ́ kɛ dò nho pɔntimù muù duunní.
21Kɛ̀ dɛ̀ sɔ̃́ mbɛ̀ɛ̀ bo Sudee bɛ̀ɛ cokɛ́ kɛ́dekɛ yɛtɑ̃rɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bo Sedisɑdɛmmu miɛkɛ bɛ̀ɛ yɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo dɛpɑɑ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ konní dihɛì.
22Kuyie nkó tiyɛ̃ĩti kó yɛwe nyɛ, kɛ̀ dɛ̀ bo dɔɔ̀ tì wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃mmɛ̀.
23Dɛ̀ bo nyóùnɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo mpúó nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔ ibí, kɛ yɛ̃́ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ diɛmɛ̀ yóó mbomɛ̀ dɛ kó dihɛì miɛkɛ kɛ̀ Kuyie mmiɛkɛ ncɔ́ú ndɛ kó kubotí.
24Bɛ̀ bo kuɔ bɛ̀mɑbɛ̀ nɛ̀ disiè, kɛ́pĩ́mmú bɛtɔbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑɑ́ nyibotí imɔu kó tidɑɑtì, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ pɔntɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́dɛ́ítɛ́, kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò nkɛ kémmúnɛ̀ dɛ kó mɛfíè mbo deèmɛ̀.
25Dɛ mɔ̀nnì dɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀ bo ndɔɔri, diyiè nɛ̀ otɑ̃̀nkù nɛ̀ siwɑ̃̀ɑ̃ dɛ ĩ́nkɛ̀, dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó kunɑmpoo nɛ̀ o kó kutoweku bo nte kɛ̀ yɛbotɛ̀ yɛmɔu yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀.
26Kufɔ̃wɑɑ́ ndiɛkù bo pĩ́ mbɛnìtìbɛ̀ nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ kpɛ́í, nkɛ yɛ̃́ siwɑ̃̀ɑ̃ diɛsì yóó sɑ̃ntɛ̀mɛ̀.
27Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ bɛ̀ɛ yɑ̀ Onìtìbirɛ, kɛ̀ dɛ̀ cutiní yɛwɛtɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ muwɛ̃rímú diɛmù nɛ̀ tikpetì.
28Kɛ̀ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì di tɛ̃́nkɛ bɑ́ nsĩ́ĩ́, cɑ́tìnnɛ di yɛ̀mmɛ̀ kɛ yɛ̃́ Kuyie nyóó di dɛɛtɛ́mɛ̀ bɑ̀mbɑ̀.
29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́nɛ̀ fìkíè kó dɛtie nnɛ̀ dɛtie ntɛrɛ̀ dɛ kó mɛdonnimɛ̀.
30Kɛ̀ dɛ̀ bitɛ́ dìì mɔ̀nnì di ɔ̃ɔ̃ bɑntɛ́mu kɛ dò ndiyɔ̃ɔ̃̀ tɔ̀ɔ́nní.
31Mɛɛ̀ botí nku kɛ̀ di yɑ̀ dìì mɔ̀nnì dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tɔ̀ɔ́nní.
32N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fòù di mmɔ̀nnì bɛ̀ í yóó kú bɛmɔu, kɛ̀ dɛ̀ mu nyí tuɔ̀kɛní.
33Kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀ dɛ̀ bo pɛ̃ɛ̃tɛ́, n nɑ́ɑǹtì mɛ mbɑ́ɑ́ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bìtì.
34Ǹdɑkɛnɛ̀ kɛ̀ dɛ kó diyiè bɑ́ nyóó tuɔkɛní kɛ sɔ̃́ ndi bo yɛbɑɑ mmiɛkɛ kɛ yɑ̃̀ kɛ muɔ́, nkɛ̀ kutenkù kuu nkó iyɛntotí di nɑ, kɛ̀ dì di dɛ́ɛ́tɛ́,
35ticùɔ̀tì ɔ̃ɔ̃ pĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí sinɔɔ dɛ kó diyiè yóó mɛ ndɛ́ɛ́tɛ́ kutenkù kumɔu kɔbɛ.
36Nwúónnɛ̀ kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ́mmɔkɛ muwɛ̃rímú kɛ́nɑ kɛ́yentɛ́nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ yóó tuɔkɛní, kɛ́nɑ kɛ́cómmú Onìtìbirɛ ììkɛ̀.

37Kɛ̀ Yesu níí ntṹṹ nkɛ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ yɑ̀ɑ kɔtɛ kɛ́yié Odìfíè tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀.
38Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ níí pikɛ cutɛ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ bo keè o tié.