Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu ḿbo Senɛsɑrɛti kó mɛniɛ mborɛ̀ kɛ̀ ditĩ̀nnì ndɛití kɛ bo ò tɔ̀ɔ́nnɛ̀ kɛ́keè Kuyie nnɑ́ɑǹtì.
2Kɛ̀ Yesu yɑ̀ tidɑbɛɛtì tìdɛ́tì mɛniɛ nnùù kɛ̀ bɛyĩnwɑmbɛ̀ cùtɛ́ kɛ ɔu bɛ yĩndìtìrɛ̀.
3Kɛ̀ Yesu tɑ ti kó kùmɑkù, kùù tu Simɔɔ kɔku, kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ fũtɛnɛ̀ mɛniɛ nnùù sɑ́m̀pɔ́, kɛ̀ bɛ̀ɛ fũtɛ kɛ̀ Yesu nkɑri kudɑbɛkù miɛkɛ kɛ tiè nditĩ̀nnì.
4Ò tié ndìì mɔ̀nnì bɛnìtìbɛ̀ kɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ Simɔɔ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kudɑbɛkù dɛcũmpurɛ kɛ̀ dí bɔ ndi yĩndìtìrɛ̀.
5Kɛ̀ Simɔɔ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Okótì, ti yié nkɛ buɔ̀mmu bɑ́ ti í pĩ, ɑ nɛ́ mɛ̀ mbɛ́immɛ̀ m bo bɔ ndɛdìtìrɛ̀.
6Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɔ nkɛ́pĩ́ siyĩĩ pɛ́u kɛ̀ sìì píɛ nkɛ̀ bɛ dìtìrɛ̀ ńtɔ̃ũ̀.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ pɑsìrì bɛ nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo kudɑbɛkù tɛkù kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́ bɛ̀ teennɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́dɛi siyĩĩ kɛ́píɛ ntidɑbɛɛtì tìdɛ́tì kɛ̀ ti ndɔ́ kɛ́diu.
8Simɔɔ Piɛri dɛ̀ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì kɛ́nínkoo Yesu ììkɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ bɑ́ n tɔ́ɔ́nnɛ̀, n tú onitiyɛiwe nwe.
9Kɛ yɛ̃́ kufɔ̃wɑɑ́ nhò ɑutɛ́mɛ̀ nɛ̀ o nɛ́pobɛ̀ bɛ̀ pĩ nsìì yĩĩ kpɛ́í.
10Kɛ̀ Isɑku nɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ Sebedee kó ibí Simɔɔ nɛ́pobɛ̀ kpɛrɛ múnkɛ mmɛ ndò, kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ Simɔɔ kɛ dɔ̀: Bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, di mmɔ̀nnì ɑ yó ntú onitiwɑntì nwe.
11Kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛnɛ̀ bɛ dɑbɛɛtì mɛniɛ nnùù kɛ́ dɛ ntì yóu kɛ́tũnnɛ Yesu.
12Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu mbo dihɛì miɛkɛ, kɛ̀ dikɔ̀nnì mɑrìi kɔtɛní o borɛ̀, kɛ́nínkóo o ììkɛ̀ kóò bɑ́ntɛ̀ kɛ dɔ̀: Okótì kɑ̀ɑ dɔ́ ɑ bo nɑ kɛ́ m miɛkùnnɛ, kɛ́ n wénkùnnɛ.
13Kɛ̀ Yesu youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́ dì kɑ̀ɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɔ́mu, ɑ́ wenkɛ. Dɛndɛ bɑ̀mbɑ̀ kɛ̀ tikɔ̀ntìi deè kòo miɛtɛ́ kɛ́wenkɛ.
14Kɛ̀ Yesu o cɑu nweti weti kɛ dɔ̀: A bɑ́ɑ́ nɑ́kɛ́ òmɔù, ɑ nɛ́ kɔtɛ kɛ́bɛnkɛ ɑmɑ́ɑ̀ ikuɔ́ nìùtì kɛ́dɔɔ̀ Mɔyiisi kuɔ́ pɑ́tíri yɛ̃mmɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛnkɛ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu ɑ miɛtɛ́mɛ̀.
15Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu yètìrì nɛ́ dɔkɛ pitɛ́ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔrìní o borɛ̀ kɛ bo keè o nɑ́ɑǹtì kòo bɛ̀ miɛkùnnɛ.
16Kɛ̀ Yesu nɛ́ ítɛ́ kɛ́kɔtɛ omɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie.
17Diyiè mɑrì kɛ̀ Yesu ntiè mbɛnìtìbɛ̀, kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo Kɑdidee nɛ̀ Sudee nɛ̀ Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ kɔkɛ́ dɛ miɛkɛ, kɛ̀ Kuyie nkó muwɛ̃rímú ò bonɛ̀ kòo miɛkùnko bɛmuɔmbɛ.
18Kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ɛ tuɔkɛní kɛ tɔ kuhɔ̀ùkù, kɛ̀ kù duɔ́ ku dɔ́ù ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ nwɑnti bɛ̀ bo yĩ́mɛ̀ kɛ́ kù tɑnnɛ́ kɛ́dɔú nYesu ììkɛ̀.

19Bɛ̀ í nnɑ nɛ̀ ditĩ̀nnì, kɛ́yóu, kɛ́dekɛ, kɛ́duutɛ timùmmùntì Yesu berí ndɛ̀, kɛ́ kù cṹũnko bɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kɛ́dɔú nYesu ììkɛ̀.
20Kɛ̀ Yesu nwúó mbɛ̀ tɑ̃́mɛ̀ kɛ dò nhò bo kù miɛkùnnɛ, kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dɑ cĩ̀ɛ̃́mmu ɑ yɛi.
21Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ntoti bɛ yɛ̀mmɛ̀ kɛ tú: Wenni nwe yie nkòo nɑ̀ɑ́ mmiɛ nkɛ cɑɑ̀ri Kuyie nyètìrì? We mbo nɑ kɛ́cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi nkɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie mmɑ́ɑ̀.
22Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ́ bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di toti di yɛ̀mmɛ̀ miɛ mbotí?
23Ɔ̃ndɛ í yóù nɛ̀ dɛtɛrɛ̀, m bo yĩ́mɛ̀ n dɑ cĩ̀ɛ̃́ nhɑ yɛinɑɑ, kɛ̀ m bo yĩ́mɛ̀ ítɛ́ kɛ́kétɛ́?
24Dɛ̀ nɛ́ bo yiemmɛ̀ kɛ̀ di bɑntɛ́ kɛ dò Onìtìbirɛ mɔkɛ muwɛ̃rímú kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kɛ bo nɑ kɛ́cĩ́ɛ̃́ mmɛyɛi m bo yĩ́: Ítɛ́ kɛ́túótɛ́ ɑ dɔ́ù kɛ́kò!
25Kɛ̀ kù pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀, kɛ́túótɛ́ ku dɔ́ù, kɛ́nkũnti kɛ sɑ̃ntí Kuyie.
26Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu, kɛ̀ bɛ̀ɛ depɛ Kuyie nkɛ́ nkù sɑ̃ntí, kɛ nɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti yɑ̀ yíe ndɛ̀mɑrɛ̀ cɑ̀nnɛ̀.
27Kɛ̀ Yesu ítɛ́ dɛborɛ̀ kɛ́mpɛ̃nkɛ́ kɛ́yɑ̀ odɑ̀mpóòcɔutíwè mɔù kòo yètìrì tú Defii kòo kɑ̀ri bɛ̀ yietì tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dɑ̀mpóò kòo ò yu kɛ dɔ̀:
28N tũnnɛ! Kɛ̀ Defii yóu dɛmɔu kɛ́ítɛ́ kóò tũ̀nnɛ.
29Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Defii bénnɛ́ tidiitì kɛ́yú Yesu kɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ tɔbɛ̀ pɛ́u kɛ̀ bɛ̀ nwɛ̃ nkɛ yo.
30Kɛ̀ dɛ̀ɛ yonkɛ Fɑdisĩɛ̃bɛ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bekɛ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di wɛ̃ńnɛ̀ bɛdɑ̀mpóòcɔutíbɛ̀ nɛ̀ mufòmmu yɛimu yɛmbɛ̀ kɛ̀ di yo nkɛ yɔ̃?
31Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ kɔ̃̀ntì nɑɑti bɛɛ̀ wɑɑ̀ nhotɑ̀ntì, bɛmuɔmbɛ bɛɛ̀ ò wɑɑ̀.
32N yí kɔ̀tɛní kɛ bo yú bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ wenni, n kɔ̀tɛní kɛ bo yú bɛnitiyɛibɛ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ceetɛ bɛ fòmmu.
33Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ Isɑ̃ɑ̃-Bɑtiisi tɑncɔ́ùmbɛ̀ nɛ̀ Fɑdisĩɛ̃bɛ kɔbɛ bou dinùù kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ kɑ̀ɑ kɔbɛ biɛ yo nkɛ yɔ̃̀?
34Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì tòú dìì mɔ̀nnì o pokù o nɛ́pobɛ̀ bo nɑ kɛ́boú dinùù o bɛ̀ bonɛ̀ dìì mɔ̀nnɑ̀ɑ̀?
35Dɛ kó diyiè kpɑɑnímu kɛ̀ bɛ̀ bo dɛitɛ wèè tòú o pokù, dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo boú dinùù.
36Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ nɛ̀ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì kɛ dɔ̀: Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í nkèétɛ́ kuyɑɑ̀pɑ̀nkù kɛ́yɑ́ nkukótíkù ĩ́nkɛ̀, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, ɑ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu kuyɑɑ̀pɑ̀nkù, dɛ kó dikéè mɛ mbɑ́ɑ́ yie nkɛ́tɑunnɛ̀ kukótíkù.

37Bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncũɔ̃́ mɛnɑɑ̀ mbɛ́mmɛ̀ tidɔutì kótì miɛkɛ, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ tidɔutì bo potɛ kɛ̀ mɛnɑɑ̀ ncɑkɛ nɛ̀ tidɔutì dɛmɔu.
38Mɛnɑɑ̀ mbɛ́mmɛ̀ dò nkɛ́ncũɔ̃̀ tidɔutì pɑ̀ntì miɛkɛ nkɛ.
39Òmɔù ɔ̃ɔ̃ í ndɔ́ mɛnɑɑ̀ mbɛ́mmɛ̀ ò yɑ̃̀ dìì mɔ̀nnì mɛ̀ɛ̀ bi, ò ɔ̃ɔ̃ yĩ́ mɛ̀ɛ̀ bi mɛɛ̀ nɑɑti.