Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu nyɛ̀tìní kukó nSuditɛ̃ɛ̃ kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò pìɛ́kɛ́ kóò tɑnnɛ́ dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
2Kòò dɔ̀ yɛwe sipísìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ dibɔɔ̀ ò beú. Dɛ kó yɛwe miɛkɛ ò do í yo ndɛ̀mɑrɛ̀ kɛ̀ dikònnìi ò pĩ.
3Kɛ̀ dibɔɔ̀ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ tu Kuyie mBirɛ ndɛ, duɔ́ nkɛ̀ ditɑ̃́rì dii nnɑɑ́ mmudiì.
4Kɛ̀ Yesu dì tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Onìtì í fòùnɛ̀ mudiì mɑ́ɑ̀.
5Kɛ̀ dibɔɔ̀ ò dèkɛnɛ̀ ditɑ̃rì diɛrì ĩ́nkɛ̀ kóò bɛnkɛ dimɔ̀nnì dimɑ́ɑ̀ kɛtenkɛ̀ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu,
6kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yóó dɑ duɔ́mmu yɛ nkpɑ̀ɑ̀tìyɔ yɛmɔu nɛ̀ yɛ kpetì, kɛ yɛ̃́ míì dɛ̀ temɛ̀, kɛ dɛ̀ duɔ̀ n dɛ̀ dɔ́nɛ̀ wè.
7Dɛmɔu miɛ nfɔ̃́ɔ̃̀ yó ndɛ̀ te, kɛ̀ nsɑ̀ kɑ̀ɑ nìńkú n yììkɛ̀.
8Kɛ̀ Yesu dì tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Á mbɑ́ɑ́ nhɑ Yiɛ̀ nKuyie mmɑ́ɑ̀ kɛ́mpĩ́ nkuù tɔ̃mmú.
9Kɛ̀ dibɔɔ̀ ò kɔ̀tɛnɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò dèkɛnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ĩ́nkɛ̀ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ tú Kuyie mBirɛ ndɛ, puuo,
10kɛ yɛ̃́ tì wɑ̃̀rimɛ̀ kɛ tú: Kuyie mbo duɔ́ ndinùù ku tɔ̃rɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ ndɑ bɑɑ,
11kɛ́ dɑ cɔ́útɛ́ bɑ́ ɑ nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bɑ́ɑ́ bétɛ́ ditɑ̃́rì mɑrì.
12Kɛ̀ Yesu dì tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Á bɑ́ɑ́ bennɛ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie.
13Kɛ̀ dibɔɔ̀ ò bennɛ́ mɛbennímɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ mɛ̀ɛ deè kɛ̀ dìi ítɛ́ kɛ́mbɑɑ dimɔ̀nnì tɛrì.
14Kɛ̀ Yesu nwɛ̃ti Kɑdidee kó kutempɛ̃ nkɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ò pìɛ́kɛ́ nɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nho kpɛ́í ndɛ kó kutempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ.
15Kòo ntiè mbɛnìtìbɛ̀ titííntouti miɛkɛ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nhò sɑ̃ntí.
16Kɛ̀ Yesu kɔtɛ Nɑnsɑrɛti ò bìíkú dɛ̀, kɛ tó tɑ kutííntouku tɛom̀pùtɛ̀ yiè kɛ́ítɛ́ kɛ bo kɑɑ̀ ndipɑ́tíri.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ nKuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Esɑii kó dipɑ́tíri kòo pĩntɛ tì wɑ̃̀ri dìì bòrì kɛ tú:
18Ti Yiɛ̀ nKuyie nkó muyɑɑ́ mmuù bo n yĩ́nkɛ̀, kù n tɑ̃ɑ̃tɛ́mu kɛ còú n yuu mɛkùɔ̀ kɛ n tɔ̃, kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì bɛsénnìbɛ̀, kɛ́dɛɛtɛ́ tidɑɑtì, kɛ́wéi ntiyũ̀ɔ̃̀ntì, kɛ́dɛɛtɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũnko bɛ̀,

19kɛ́nɑ́kɛ́ Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ mbenni tùɔ̀kɛmɛ̀.
20Kòo deè kɛ́kpɛ́ú ndipɑ́tíri kɛ́duɔ́ nho tɔ̃ntì kɛ́kɑri kɛ̀ bɛ̀ɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bo kutííntouku miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ nhò wùó.
21N kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bo kɛ yo tìì nɑ́ɑǹtì yíe ntì dɔ̀ɔ̀mu.
22Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ nhò sɑ̃ntí Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ò nɑ̀ɑ́ ntì kpɛ́í, kɛ́mbékú bɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Dɛ̀ í dò nSosɛfu birɛ ndɛɑ̀?
23Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N yɛ̃́mu kɛ dò ndi bo n nɑ́kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì dìì tu: Otɑ̀ntì tɑɑ̀ nhɑmɑ́ɑ̀. Kɛ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kèè kɛ̀ bɛ̀ yɛ̃ nhɑ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Kɑpɛnnɑummu, dɔɔ̀ dɛ diɛ nhɑ ɛì.
24Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í mpɛ́nsìrì Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò mɔù o ɛì.
25Bɛkúpobɛ̀ do sũmu Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ, Edii kó dimɔ̀nnì, fɛtɑɑfɛ̀ do yiɛtí dìì mɔ̀nnì kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ dikéè, kɛ̀ dikònnì diɛrìi tɑnní dihɛì.
26Kuyie mɛ nyí nduɔ́ nkɛ̀ Edii kɔtɛ bɛ kóò mɔù borɛ̀, kɛ́duɔ́ nkòo kɔtɛ okúpokù mɔù borɛ̀ ndɛ kòo ɑ̃ Sɑdɛputɑɑ, Sitɔ̃ɔ̃ kó kɛtenkɛ̀ miɛkɛ.
27Yɛkùɔ̀ mmúnkɛ do sũmu Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Edisee kó dimɔ̀nnì. Ò mɛ nyí mmiɛkùnnɛ yɛ kó dìmɑrì kɛ́miɛkùnnɛ Nɑɑmɑɑ Sidii kó kɛtenkɛ̀ kou nwe omɑ́ɑ̀.
28Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kutííntouku miɛkɛɛ kɛ̀ bɛ̀ miɛkɛɛ pɛikɛ bɛmɔu.
29Kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kóò pĩ nkɛ́dekɛnɛ̀ bɛ̀ do mɑɑ́ dìì tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ bo ò tèntɛní kudúókù miɛkɛ.
30Kɛ̀ Yesu yɛ̀ bɛ cuokɛ̀ kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
31Kɛ̀ Yesu kɔtɛ Kɑpɛnnɑummu Kɑdidee kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ntiè mbɛnìtìbɛ̀ tɛom̀pùtɛ̀ yiè.
32Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di mɛdiɛ̀ nkɛ yɛ̃́ ò do bɛ̀ nɑ̀ɑ́nnɛ̀mɛ̀ muwɛ̃rímú mmu.
33Kòo nìtì mɔù bo kutííntouku miɛkɛ, kɛ̀ dibɔɔ̀ ò tɑ, kòo kuɔ́nko mɛdiɛ̀ nkɛ dɔ̀:
34Ti kpɛti dòmmɛ Yesu Nɑnsɑrɛti kou, ɑ kɔ̀tɛní kɛ bo ti kuɔmɑɑ̀? N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tú Kuyie ntɔ̃nní wè, wèè kpɑ mɛyɛi.
35Kɛ̀ Yesu pɛ́i ndibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: Cĩ́ɛ̃́kɛ́ kɛ́yɛ̀ onìtì yie mmiɛkɛ! Kɛ̀ dìì ò bɔ mbɛnìtìbɛ̀ cuokɛ̀, kɛ́yɛ̀, bɑ́ dì í ò dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀.
36Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ mbékú bɛtɔbɛ̀ kɛ tú: Ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú bo onìtì yie nnɑ́ɑǹtì miɛkɛ, kòo pɛ́inko yɛbɔkɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ yìɛ̀?

37Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ nYesu kpɛ́í dɛ kó kɛtenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
38Kɛ̀ Yesu yɛ̀ kutííntouku miɛkɛ kɛ́kɔtɛ Simɔɔ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ sɔ̃́ nho pokù yɔ̃ mɔ nkòo kɔ̃̀ntì tònnì mɛdiɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́ntɛ̀ Yesu kɛ dɔ̀ wèe ò miɛkùnnɛ.
39Kòo sĩ́nnɛ́ o ĩ́nkɛ̀ kɛ́pɛ́i mmumɔmmú kɛ̀ mùu deè, kòo pɑ̃̀nkɛɛ ítɛ́ kɛ́wɑɑ́ mbɛ̀ bo di mù.
40Diyiè tɑ dìì mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ kó bɛnìtìbɛ̀ do mɔ mmumɔmmú mubotí mubotí, kɛ̀ bɛ̀ mbɛ̀ kɔ̀rìnní Yesu borɛ̀ kòo bɛ̀ nɔnku o nɔu kɛ bɛ̀ miɛkùnko.
41Kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ ńyìɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u kɛ wékíí kɛ tú: Kuyie mBirɛ ndɛ! Kɛ̀ Yesu nyɛ̀ kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú yɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑ́ nkɛ yɛ̃́ yɛ̀ yɛ̃́mɛ̀mu kɛ dò nhò tú Kirisi.
42Dɛ̀ wentɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ̀ Yesu yɛ̀ dihɛì kɛ́kɔtɛ omɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u nhò wɑnti, kóò yɑ̀ kɛ́ndɔ́ ò nkpɑɑ́ bɛ borɛ̀ kɛ̀ bɑ́ɑ́ ítɛ́.
43Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N dò nkɛ́nɑ́kɛ́mu Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛti yɛhɛkɛ̀ tɛyɛ̀ kɛ yɛ̃́ Kuyie nni ntɔ̃nnímɛ̀ dɛɛ̀ kpɛ́í.
44Kòo kɔtɛ kɛ́nnɑ́ɑntɛ Kuyie nnɑ́ɑǹtì Kɑdidee kó titííntouti miɛkɛ.