Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́tɑ̃ɑ̃tɛ́ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ sipísìyiekɛ̀ kɛ́ bɛ̀ tɔ̃ mbɛ̀dɛ́bɛ̀ dɛ́bɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu miɛkɛ nɛ̀ tipíìtì timɔu o mɔ́mmuɔ nhò do dò nkɛ́kɔtɛ kɛ̀,
2kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Tidiitì bimu mɛdiɛ̀ kɛ̀ ti dɛ̀ìbɛ̀ nɛ́ kɛ̃ńnì, bɑ́ntɛ̀nɛ̀ kupɑku yiɛ̀ nkòo duɔnní bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛi o diitì.
3Kɔtɛnɛ̀, di dò nyipe nyi kɛ̀ n di tũɔ̃̀ nyɛkpɑmɑɑ̀ mmiɛkɛ.
4Di bɑ́ ntɔ idíítí, di bɑ́ ntɔ kudɔukù, di bɑ́ nniɛ tinɛùtì, di bɑ́ɑ́ cómmú kucɛ kɛ́dɔu nhòmɔù.
5Kɛ̀ di tɑti tɛ̀ɛ̀ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, di dɔ̀: Kunɑɑtí ndi bonɛ̀!
6Kòò mɔù bo dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ tú kunɑɑtí yiɛ̀, kù nhò bonɛ̀, kòò mɔù mɛ nyí bo, kùu wɛ̃tɛní di ĩ́nkɛ̀.
7Dí mbo dɛ kó tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ yo nkɛ yɔ̃ mbɛ̀ di duɔ́ ndɛ̀, otɔ̃ntì nɛ̀ o tɔ̃ndiitì nti, di bɑ́ nsɔɔti sɔɔti sicɛ̃́ĩ.
8Kɛ̀ di tɑ dìì ɛì kɛ̀ bɛ̀ di cɔutɛ́ kɛ di duɔ̀ ndɛ̀ dí ńyo,
9kɛ́mmiɛkùnko bɛmuɔmbɛ kɛ nɑ́ɑ́ ndɛ kó dihɛì yɛmbɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tɔ̀ɔ́nnímɛ̀.
10Kɛ̀ di tɑ dihɛì mɑrì kɛ̀ bɛ̀ í di cɔutɛ́, di yɛ̀ kɛ́cómmú dɛ kó dihɛì icɛ,
11kɛ́kpɑ̃́ɑ̃́tɛ́ dɛ kó dihɛì kó mutɑ̃́ɑ̃́ mmùù dɑ̀ri di nɑɑ̀cɛ̀i, kɛ nɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Di nyɛ̃́ kɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu tɔ̀ɔ́nnímu.
12N di nɑ́ɑ́mmu Kuyie mbeéntì yiè, Sodɔmmu ɛì kɔbɛ kó tiyɛ̃ĩti bo nkɛ̃ńnìnɛ̀ dɛ kó dihɛì kɔbɛ kpɛti.
13Di bo yɑ̀ díndi Korɑsɛ̃ɛ̃ kɔbɛ nɛ̀ Bɛtisɑidɑɑ kɔbɛ, kɛ yɛ̃́ tidiɛtì n dɔ̀ɔ̀ di di ciɛ, kɛ̀ n do ntì dɔ̀ɔ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ miɛkɛ nkɛ bɛ̀ nɑ ndɑ̀ɑ́tí tifɔ̀ɔ̀tɔ̃̀ntì, kɛ pe mmutɑ́pɛí nnɛ̀ dimɔ̀nnì kɛ bɛnkɛ bɛ̀ cèètɛmɛ̀.
14Dɛɛ̀ kpɛ́í nte Kuyie mbeéntì yiè, Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ ɛkɛ̀ kɔkɛ kó tiyɛ̃ĩti bo nkɛ̃ńnìnɛ̀ di kpɛti.
15Díndi Kɑpɛnnɑummu kɔbɛ di yɛ̀mmɛ̀ do nKuyie mbo ndi dee nkɛĩ́nkɑ̀ɑ? Bìtì. Kù bo di cṹũnní kɛ́ di tɑnnɛ́ kudɔnkù miɛkɛ.
16Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ o tɔ̃mbɛ̀ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè yie ndi kpɛti ò yie mmíì kpɛti, kɛ̀ wèè di yetɛ ò yetɛ mínwe, wèè n yetɛ kòò yetɛ wèè n tɔ̃nní.
17Kɛ̀ Yesu tɔ̃mbɛ̀ɛ wɛ̃tɛní nɛ̀ diwɛ̀ì kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀, ti ɔ̃ɔ̃ pɛɛ nyɛbɔkɛ̀ nɛ̀ ɑ yètìrì kɛ̀ yɛ̀ɛ cokɛ́mu.
18Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N do wúómmu dibɔɔ̀ dotinímɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ tɛwɑ̃̀tɛ̀ tɛ̃mɛ̀.

19N di duɔ́mmu muwɛ̃rímú kɛ̀ di bo nnɑù iwɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ inɑɑ́ nkɛ́pɔntɛ dibɔɔ̀ wɛ̃rímú mumɔu, bɑ́ dɛ̀mɑrɛ̀ bɑ́ɑ́ di dɔɔ̀ mɛyɛi.
20Dɛ̀ bɑ́ ndi nɑɑti yɛbɔkɛ̀ di cokùmɛ̀, dɛ̀ pètìnkɛ ndi nɑɑti di yètɛ̀ wɑ̃̀ri mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛĩ́nkɛ̀.
21Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mùu píɛ nYesu kòo sɑ̃ntɛ Kuyie nkɛ dɔ̀: N dɑ sɑ̃ntí n cicɛ Kuyie nfɔ̃́ nwèè bɑkɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ kɛtenkɛ̀, ɑ sɔ̀nnɛ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntimɔ́mmɔnti mɛciì nyɛmbɛ̀, nɛ̀ mɛyĩ́ɛ̃́tímɛ̀ yɛmbɛ̀, kɛ ti bɛnkɛ bɛ̀ɛ̀ í tú bɛ̀mɑbɛ̀. N cicɛ fɔ̃́ɔ̃̀ mɛ̀ dɔ́ kɛ mɛ̀ tɑ̃ɑ̃tɛ́.
22Ò dèè mɛmmɛ kɛ dɔ̀: N Cicɛ n duɔ́mmu dɛmɔu, òmɔù í yɛ̃́ dɛbirɛ kɛ̀ dɛ̀ í tú dɛ Cicɛ, òmɔù mɛ nyí yɛ̃́ dɛbirɛ Cicɛ kɛ̀ dɛ̀ í tú dɛbirɛ nɛ̀ dɛbirɛ dɔ́ kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ dɛ Cicɛ.
23Kòo deè kɛ́wéntɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ ndi nɑɑti, dínni bɛ̀ɛ̀ yɑ̀ di mɛ̀ nwùó ndɛ̀.
24N di nɑ́ɑ́mmu Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ pɛ́u nɛ̀ bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ pɛ́u do dɔ́mu kɛ́yɑ̀ di mɛ̀ nwùó ndɛ̀ bɑ́ bɛ̀ í dɛ̀ yɑ̀, bɛ̀ do dɔ́mu kɛ́keè di mɛ nyo tì bɑ́ bɛ̀ í tì kèè.
25Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kóò kótì mɔù ndɔ́ kɛ́díí nYesu kɛ́ítɛ́ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì n dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀?
26Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀ri ikuɔ́ miɛkɛ kɛ yɛ̃ mbɑ? A ti kɑ̀ɑ nkɛ̀ tì tú bɑ?
27Kɛ̀ dɛ kóo nìtìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Tì wɑ̃̀ri kɛ tú: Ndɔ́ ɑ Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu nɛ̀ ɑ wɛ̃ǹnì dimɔu, nɛ̀ ɑ wɛ̃rímú mumɔu nɛ̀ ɑ ciì mmɛmɔu kɛ́ndɔ́ ɑ kou tɔù ɑ dɔ́ mɛ̀ɛ̀ botí ɑmɑ́ɑ̀.
28Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ̀ dɛ̀ wenni, ńdɔɔri mɛmmɛ ɑ yó nfòùmu.
29Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kóò kótì ndɔ́ kɛ́bɛnkɛ ò dɔ̀ɔ̀rimɛ̀ Kuyie ndɔ́ dɛ̀, kɛ́bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: We ntú n kou tɔù?
30Kɛ̀ Yesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì mɔù weè do yɛ̀nní Sedisɑdɛmmu kɛ́nkɔri Sedikoo, kɛ̀ bɛyóóbɛ̀ɛ ò dintɛ́ kɛ́dukú kòò ndò nhò kú, kɛ̀ bɛ̀ɛ fietɛ o kpɛrɛ kóò dɔunko kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
31Kɛ̀ dɛ̀ mmɑ̀nnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì mɔù dɛ̀ kèrínímɛ̀ kóò yɑ̀ kɛ́pɛɛ́ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
32Kɛ̀ Defii botí kou mɔù nkéríní kɛ́tuɔkɛní o borɛ̀ kóò yɑ̀ kɛ́pɛɛ́ nkɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́.
33Kɛ̀ Sɑmmɑrii ɛì kou mɔù weè nɛ́ nkɔri kupɔ̀ɔ̀kù kɛ́nkéríní kóò yɑ̀ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ mmɛdiɛ̀.
34Kòo kɔtoo o borɛ̀, kɛ́ɔ́ú o muɔ nkɛ́wɑɑrɛ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ mbɛ̀ tu mɛ̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀ nkɛ́boú kɛ́deè kóò kɑ̀nnɛ o sɑ̃mmɑrímú ĩ́nkɛ̀, kóò kɔ̀tɛnɛ̀ tɛpɔ̀ɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́nyié nkoò tɑ̀ɑ̀.
35Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòo dɛitɛ mɛdítíbii mmɛ̀dɛ́mɛ̀ kɛ́duɔ́ nwèè bɑ̀ɑ tɛpɔ̀ɔ̀cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ dɔ̀: Ntɑɑ̀nnɛ̀ we, kɛ̀ ì dòńtɛ́, kɑ̀ɑ yìɛ́, m bo nwɛ̃tiní kɛ dɑ yietí.
36Kɛ̀ Yesu deè kóò bekɛ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛyóóbɛ̀ mɛ mpuotí wè kou tú we bɛtɑ̃ɑ̃ti mɛmmɛ?

37Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kóò kótìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Wèè mɛ nhò dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀. Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ́dɔɔ̀ mɛ botí.
38Yesu nɛ̀ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkérí kɛ́tuɔkɛ dihɛì mɑrì, kòo nitipòkù mɔù ò cɔutɛ́ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kòo yètìrì tu Mɑriti,
39kòo nɑntɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ tɛ̀ tu Mɑɑri, kɛ̀ tɛ̀ɛ kɔtoo kɛ́nkɑri ti Yiɛ̀ nYesu borɛ̀ kɛ kémmú o nɑ́ɑǹtì.
40Kɛ̀ Mɑriti nhɑrìnɛ̀ mudibénnímù kɛ́nyitiní kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì dɛ̀ wenni m bo mpĩ́mmɛ̀ mutɔ̃mmú m mɑ́ɑ̀ kɛ̀ n nɑntɛ̀ kɑ̀ri ɑ borɑ̀ɑ̀? Duɔ́ nkòò ítɛ́ní kɛ́ n teennɛ̀.
41Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Mɑriti ɑ yĩɛ̃̀kùmu kɛ ɑrì dɛ̀mɑrɛ̀ pɛ́u kpɛ́í.
42Dɛ̀mɑrɛ̀ mɑ́ɑ̀ dɛɛ̀ tu dɛsɑ̀ɑ̀rɛ̀, Mɑɑri weè tɑ̃ɑ̃tɛ́ dɛ̀ɛ̀ wenni, bɛ̀ í yóó fietɛ dɛ̀.