Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu ndɔ́ kɛ́ bɛ̀ bɛnkɛ bɛ dòmmɛ̀ kɛ́mbɑ́ɑ́ nKuyie nsɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ bɛ kɔ̃̀ntì bɑ́ɑ́ yɑ̃rikɛ, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì kɛ dɔ̀:
2Obeéntì mɔù weè do bo dihɛì mɑrì, bɑ́ ò í ndé Kuyie, nhò mɛ nyí mbɔti òmɔù kpɛti.
3Kòo kúpokù mɔù bo dɛ kó dihɛì kɛ́nkɔri weè beéntì borɛ̀ koò bɑ́ɑ́ nkɛ tú: Ti pútɛ́ mí nnɛ̀ n kpɑntídɛ̀ntɔù,
4kɛ́nyetíróo kɛ̀ dɛ̀ mboní kòo beéntì dɔ̀: Bɑ́ n yí mɛ ndémɛ̀ Kuyie kɛ í bɔti òmɔù kpɛti,
5m bo teennɛ̀ we nkúpokù kòo cɔutɛ́ o kpɛrɛ kɛ bɑ́ nkɔrìní sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ n kɔɔ́nnɛ̀.
6Kɛ̀ ti Yiɛ̀ mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Keènɛ̀ dɛ kóò beéntì yɛiwe yĩ́ mù.
7Di yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ do nKuyie mbɑ́ɑ́ teenɛ̀ ku kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kuɔ̀ nkɛyènkɛ̀ nɛ̀ kuyienɑɑ̀? Kù bɑ́ɑ́ ɔɔtɛ kù bo bɛ̀ teennɛ̀mɛ̀.
8N di nɑ́ɑ́mmu kù bo bɛ̀ teennɛ̀ bɑ̀mbɑ̀. Onìtìbirɛ nɛ́ bo nwɛ̃tiní dìì mɔ̀nnì dɛ̀ bo nsɔ̃́ mbɛnìtìbɛ̀ kpɑɑ́ kɛ dɛ̀ tɑ̃́ɑ̃̀?
9Kɛ̀ Yesu nɑ́kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì tɛrì bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ do mbɛ̀ wenni, kɛ senku bɛtɔbɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ dɔ̀:
10Bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ bɛɛ̀ do tɑ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ bo bɑ́ntɛ̀ Kuyie. Kòò mɔù tu Fɑdisĩɛ̃, kòo tɔù tu odɑ̀mpóòcɔutíwè.
11Kɛ̀ Fɑdisĩɛ̃ ncómmú kɛ bɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ tú: Kuyie n dɑ sɑ̃ntí n yí dònnɛ̀mɛ̀ bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tú bɛyóóbɛ̀, bɛ̀ɛ̀ í dɔɔri ɑ dɔ́mɛ̀, bɛ̀ɛ̀ dɔuti dɔutinɛ̀ bɛtɔbɛ̀, n dɑ sɑ̃ntí n yí dònnɛ̀mɛ̀ odɑ̀mpóòcɔutíwè yie.
12Nh ɔ̃ɔ̃ boú dinùù kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ ndi semɛ́nnì miɛkɛ, kɛ duɔ̀ n kpɛrɛ dɛmɔu kó mɛyɑɑtimɛ̀ tɛpíítɛ̀.
13Kòo dɑ̀mpóòcɔutíwè ncómmú mɛkpɛ̃ɛ̃́mmɛ̀ kɛ sĩ́ĩ́ kɛ pĩ́ nho cĩ̀ncĩ̀nnì kɛ tú: Kuyie, nhɑ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀ mí nhonitiyɛiwe!
14Kɛ̀ Yesu dɔ̀: N di nɑ́ɑ́mmu dɛ kóo nìtì do kũnti kɛ̀ Kuyie nhò wénkùnnɛmu, kù mɛ nyí nwénkùnnɛ Fɑdisĩɛ̃, kɛ yɛ̃́ wèè bo ndɛ́úkùnko omɑ́ɑ̀, Kuyie mbo ò kɛ̃́kùnnɛ, kɛ̀ wèe kɛ̃́kùnnɛ omɑ́ɑ̀ kùu ò dɛ́úkùnnɛ.
15Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ nkɔrìnɛ̀ ibí Yesu borɛ̀ kòò bo ì kɑ̀ɑ́kɛ́, kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ nyì bɛ̀tì.
16Kɛ̀ Yesu ì yúní kɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Yóunɛ̀ kɛ̀ ibí nkɔrìní m borɛ̀ bɑ́ nyì bɛ̀tìnɛ̀ kɛ yɛ̃́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu bomɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ì dònnɛ̀ bɛ kpɛ́í nkɛ.
17N di nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe kòo nìtì í cɔutɛ́ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu dɛbirɛ kɔ̃mɛ o bɑ́ɑ́ dì tɑ.
18Kɛ̀ Sifubɛ kóò nìùtì mɔùu bekɛ Yesu kɛ dɔ̀: Okótì sɑ̀ɑ̀wè, n dò nkɛ́dɔɔ̀ bɑ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀.

19Kɛ̀ Yesu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Bɑ nte kɑ̀ɑ n tú osɑ̀ɑ̀wè? Òmɔù í wenni kɛ̀ dɛ̀ í tú Kuyie mmɑ́ɑ̀.
20A yɛ̃́mu ikuɔ́ ìì tu ɑ bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ ɑ pokù yoo ɑ dɔù í tú wè ɑ bɑ́ɑ́ kuɔ onìtì, ɑ bɑ́ɑ́ yúúkú, ɑ bɑ́ɑ́ soutɛ́ kɛ́cɑɑ̀rɛ̀ ɑ kou tɔù yètìrì, ndé ɑ cicɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃.
21Kɛ̀ weè nìtìi ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: N dɛ̀ dɔ̀ɔ̀mu dɛmɔu nɛ̀ m bíkɛ́mbɛ́ntì miɛkɛ.
22Kɛ̀ Yesu ti kèè kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀mɑrɛ̀ kpɑɑ́ kɛ dɑ dónnìmu, kɔtɛ kɛ́fítɛ́ ɑ mɔkɛ dɛ̀ dɛmɔu, kɛ́pɑ̃mmú bɛcĩ̀rìbɛ̀ idíítí, ɑ bo pɛ́tɛ́ kɛĩ́nkɛ̀ kó tikpɑ̀tì, kɛ́kɔtɛní kɛ́ n tũnnɛ!
23Ò kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ kɛ yɛ̃́ ò do mɔkɛmɛ̀ tikpɑ̀tì mɛdiɛ̀.
24Kɛ̀ Yesu yɑ̀ o yɛ̀mmɛ̀ cɑ̀ɑ̀rɛ̀mɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yóumu tikpɑ̀tì yɛmbɛ̀ bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu miɛkɛ.
25Dɛ̀ yóunɛ̀mu tikpɑ̀tì yiɛ̀ nhò bo tɑmɛ̀ Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ yòyó bo tɑmɛ̀ fɛyɑ́rifɛ kó mɛfíè.
26Bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Kɛ̀ dɛ̀ dò mmɛmmɛ we mbo nɑ kɛ́cootɛ́?
27Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ɛ̀ yóunɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ dɛ̀ í yóùnɛ̀ Kuyie.
28Kɛ̀ Piɛrii ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ntɛ ti yóumɛ̀ dɛmɔu kɛ dɑ tũ̀nnɛ.
29Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: N di nɑ́ɑ mmɔ́mmuɔ nwe, kòò mɔù yóu o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o pokù nɛ̀ o yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kɔbɛ nɛ̀ o yɛmbɛ̀ nɛ̀ o bí Kuyie nkpɑ̀ɑ̀tìyuu kpɛ́í
30ò yóó pɛ́tɛ́mu mɛborimɛ miɛ mmiɛkɛ kɛ̀ dɛ̀ nsũ, kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ mɛborimɛ mɛ̀ɛ̀ kpɑɑní mɛ miɛkɛ.
31Kɛ̀ Yesu yú o tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛdɛ́bɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔri Sedisɑdɛmmu kɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ do wɑ̃̀ri tì Onìtìbirɛ kpɛ́í nkɛ̀ tiì bo dɔɔ̀.
32Bɛ̀ bo ò pĩ́ nkɛ́duɔ́ mbɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie, kɛ̀ bɛ̀ nhò dɑú, koò sɑ̃̀ɑ̃́, koò sùu tinɔ́ntɔ̃ũtì,
33kóò puotí yɛdɑ́, kɛ́deè kóò kùɔ, diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè kòo yɑ̃́ntɛ́.
34O tɑncɔ́ùmbɛ̀ mɛ nyí mbɑntɛ́ ò bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì kɛ̀ tì mbɛ̀ sɔ̀ù, bɛ̀ í mbɑntɛ́ ò tú mù.
35Yesu tɔ̀ɔ́nnɛ̀ dìì mɔ̀nnì Sedikoo kɛ̀ kuyũ̀ɔ̃̀nkù mɑkù kɑ̀ri kucɛ nùù kɛ mɔ́ú,
36kɛ́keè ditĩ̀nnì pɛ̃nkɛ́mɛ̀ kɛ́bekɛ mùù dɔ̀ɔ̀ri.

37Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀ Yesu Nɑnsɑrɛti kou weè pɛ̃nkɛ́.
38Kɛ̀ kùu pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Yesu Dɑfiti kó dɛbirɛ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀!
39Bɛ̀ɛ̀ ni dɛyììkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkù kpɑ̀nnɛ̀ kɛ tú kùu cĩ́ɛ̃́kɛ́, kɛ̀ kù nɛ́ dɔkɛ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Dɑfiti kó dɛbirɛ n kuɔ́ mmɛsémmɛ̀!
40Kɛ̀ Yesu cómmɔ́ɔ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kù yúní, kòo kù bekɛ kɛ dɔ̀:
41A dɔ́ n dɑ dɔɔ̀ bɑ? Kɛ̀ kù dɔ̀: Okótì, n dɔ́ kɛ́wéntɛ́mu.
42Kɛ̀ Yesu kù nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Wéntɛ́, ɑ tɑ̃́kùmɛ̀ dɑ dɛɛtɛ́mu.
43Kɛ̀ kù pɑ̃̀nkɛɛ wéntɛ́ kɛ́tũnnɛ Yesu kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie, kɛ̀ ditĩ̀nnìi ò yɑ̀ kɛ́nsɑ̃ntí Kuyie.