Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Duku

Duku 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yesu ńtiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kɛ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nTinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ Sifubɛ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní diyiè mɑrì,
2kóò bekɛ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ ɔ̃̀mmu wɛ̃rímú mmu ɑ dɔɔrimɛ̀ diɛ? We nduɔ́ nkɑ̀ɑ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri?
3Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: M múnkɛ yóó di bekɛ tìmɑtì nti.
4We ndo tɔ̃nní Isɑ̃ɑ̃ kòo nhɑ̃ɑ̃̀ bɑ̀tɛ́mmù? Kuyie nɑɑ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀?
5Kɛ̀ bɛ̀ nnɑ́ɑ́ mbɛmɑ́ɑ̀ kɛ tú: Kɛ̀ ti yĩ: Kuyie nkuù ò tɔ̃nní ò bo yĩ́: Bɑ nkpɛ́í nɛ́ te kɛ̀ ti í ò tɑ̃́.
6Kɛ̀ ti mɛ nyĩ: Bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ ò tɔ̃nní. Bɛ̀ bo ti búɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ kɛ́kuɔ, kɛ yɛ̃́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu yɛ̃́mɛ̀ Isɑ̃ɑ̃ túmɛ̀ Kuyie mpɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò nwe.
7Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti í yɛ̃́ wèè ò tɔ̃nní.
8Kɛ̀ Yesu dɔ̀: M mɛ mmúnkɛ bɑ́ɑ́ di nɑ́kɛ́ nɛ̀ mùù wɛ̃rímú mmu n dɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀mɛ̀.
9Kɛ̀ Yesu yíɛ́ bɛ̀ kɛ́ nɑ̀kɛ́ dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì mɑrì kɛ dɔ̀: Onìtì mɔù weè do fìíkú dɛtie, mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀rinɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó yɛbɛ mɛnɑɑ̀, mbɛ̀ túmɛ̀ dìfɛ̃́ɛ̃̀, kɛ́bɑnnɛ bɛtɔ̃mbɛ̀, kɛ́kɔtɛ kupɔ̀ɔ̀kù kɛ́mɔntɛ.
10Yɛtebɛ bi dìì mɔ̀nnì, kòo tɔ̃ nho tɔ̃nnì bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ kupɑku bɛ borɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ bo ò duɔ́nko o kó yɛtebɛ. Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ kupɑku kɛ̀ bɛ̀ɛ puotí otɔ̃ntì kóò bɛ̀ti o nɔu sitetìrì.
11Kòo yíɛ́ kɛ́tɔ̃ nhotɔ̃ntì tɔù, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò puotí kóò sɑ̃̀ḿmú, kóò bɛ̀ti o nɔu sitetìrì.
12Kòo yíɛ́ kɛ́tɔ̃nko otɑ̃ɑ̃́nwè kɛ̀ bɛ̀ɛ ò puotí kɛ́kɔutɛ kɔutɛ kóò bɛ̀ti.
13Kɛ̀ kupɑku yiɛ̀ ndɔ̀: N nɛ́ bo yĩ́mɛ? Kɛ yóu kɛ dɔ̀, m bo tɔ̃ m birɛ mɔ́mmɔndɛ kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ bɛ̀ bo dɛ̀ depɛ.
14Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ kupɑku bɛ̀ yɑní dìì mɔ̀nnì o birɛ kɛ nɛ́ nɑ́kɛ́ bɛmɑ́ɑ̀ kɛ dɔ̀: Ntɛnɛ̀ wèè yóó tiekɛ kupɑku, ti ò kùɔnɛ̀ kɛ́ kù tiekɛ,
15kóò pĩ nkɛ́yɛnnɛ̀ kupɑku mɑ̀nku kɛ́kuɔ. Kɛ̀ Yesu dɔ̀: Kupɑku yiɛ̀ mbo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɑ dɛ mɔ̀nnì?
16Ò bo kɔtɛní kɛ́kuɔ dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ kɛ́ɑ̃nnɛ́ bɛtɔbɛ̀ o pɑku. Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Kuyie mbɑ́ɑ́ dɛ̀ tɔní!
17Kɛ̀ Yesu bɛ̀ wèńtɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kɛ̀ tìì nɛ́ wɑ̃̀ri kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ mɑɑ̀ bɛ̀ dootóo dìì tɑ̃́rì, diì nɑɑ́ ndipũũ kó ditɑ̃́rì, tì bɛnkú bɑ?
18Wèè bo do dɛ kó ditɑ̃́rì ĩ́nkɛ̀ ò bo kéétɛ́ kéétɛ́, kɛ̀ dì do wèè ĩ́nkɛ̀ dìì ò nɑ̀ntɛ nɑntɛ.

19Kɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ nwɑnti kɛ bo pĩ́ nYesu kɛ nɛ́ yɔtɛ ditĩ̀nnì. Bɛ̀ do bɑntɛ́mu kɛ dò nYesu ɑ̃ntɛ́ bɛm̀bɛ dɛ kó dinɑ́ɑǹhɑ̃ntírì.
20Kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ndò mbɛ̀ tu bɛnitisɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ bo díí nYesu, kɛ́yɑ̀ bɛ̀ bo ò pĩ̀ńnɛ̀ o nɑ́ɑǹtì miɛkɛ kɛ́duɔ́ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀.
21Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Okótì ti yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tú wèè nɑ̀ɑ́ ntimɔ́mmɔnti kɛ tiè nweti weti, kɛ í yĩɛ̃̀kù òmɔù bɑ́ kòò tu wè kɛ bɛnkú Kuyie nkó kucɛ kɛ tũ ntimɔ́mmɔnti.
22Dɛ̀ wenni kɛ dò ntí nyietì dɑ̀ḿpóò okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè wèè bo Odommɑ̀ɑ̀, kɛ̀ ti bɑ́ nyietì?
23Kɛ̀ Yesu bɑntɛ́ bɛ̀ dɔ́mɛ̀ kóò dìí nkɛ dɔ̀: Bɛnkɛnɛ̀ fɛdífɛ̀ fɛ̀mɑ́ɑ̀ kɛ̀ n yɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò duɔ́ nkòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀:
24We nte diyuu dii nnɛ̀ diyètìrì dii ndɛ̀ɛ̀ wɑ̃̀ri fɛ ĩ́nkɛ̀? Kɛ̀ bɛ̀ɛ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Sesɑɑ, okpɑ̀ɑ̀tìdiɛwè wèè bo Odommu.
25Kɛ̀ Yesu bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Duɔ́nnɛ̀ tũnkɛ́ Sesɑɑ o kpɛrɛ, kɛ́duɔ́ nKuyie nku kpɛrɛ.
26Kɛ̀ dɛ̀ɛ bɛ̀ di bɛ̀ í nyɑ̀ bɛ̀ bo ò pĩ̀ńnɛ̀ tì bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀, kɛ́yóu kɛ dɔ̀ yúóó.
27Kɛ̀ Sɑdusĩɛ̃bɛ bɛ̀ɛ̀ í yie mmukúkɛ́yɑ̃́ntímù bomɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní Yesu borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀:
28Okótì, Mɔyiisi kó ikuɔ́ tú kòo nìtì ku kɛ yóu o pokù bɑ́ dɛbirɛ í bo, o nɑntɛ̀ɛ ò tùótɛ́ kòo pɛitɛ́ ibí kɛ̀ ìi sɔɔtɛ́ wèè ku o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
29Kɛ̀ diyɔ̃fũ̀ɔ̃̀ mɑrì kɔbɛ nɛ́ mbo bɛ̀yiekɛ̀, kòo ketiwèe puokɛ kɛ́kú bɑ́ dɛbirɛ í bo.
30Kòo nɑntɛ̀ɛ túótɛ́ dɛ kóo kúpokù kɛ múnkɛɛ kú, bɑ́ dɛbirɛ í bo.
31Kɛ̀ bɛ̀ mmɛ nhɔ̃ kɛ yɑ̀ɑ tuɔkɛnɛ̀ oyiénwè bɑ́ dɛbirɛ í bo.
32Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ dɛ kóo nitipòkùu kú.
33Mukúkɛ́yɑ̃́ntímù yiè bɛ we nyóó nte dɛ kóò nitipòkù, bɛmɔu bɛ̀ mɛ nhò puokɛmɛ̀mu.
34Kɛ̀ Yesu bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Di mmɔ̀nnì kó bɛnìtìbɛ̀ puokúmu kɛ yenkú,
35bɛ̀ɛ̀ bo mmɑ̀nnɛ̀ kɛ́tɑ mɛborimɛ mɛ̀ɛ̀ kpɑɑní, bɛ̀ɛ̀ yóó yɑ̃́ntɛ́ kɛ́tɑ mɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ í yóó mpuokú bɛ̀ mɛ nyí yóó nyenkú.
36Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yóó kú, bɛ̀ yóó ndònnɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ nyɛ, kɛ́ntú Kuyie mbí, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ kúmɛ̀mu kɛ yɑ̃̀ńtɛ́.

37Kɛ̀ tìì tu mukúkɛ́yɑ̃́ntímù kpɛti. Mɔyiisi do bɛ́immu ò yɑ̀ dìì mɔ̀nnì difɑ̃pèù kɛ̀ dì cɔ̀ú nkòo yú Kuyie nkɛ dɔ̀: Kuyie, Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu bɛ̀ tũ nkù.
38Kuyie nyí tú bɛcíríbɛ̀ kɔku kɛ yɛ̃́ kunku borɛ̀ bɛ̀ í kúmɛ̀.
39Kɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ mɑbɛ̀ɛ bɛ́i nkɛ dɔ̀: Okótì ɑ nɑ̀kɛ́ kɛ̀ dɛ̀ wenni.
40Bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí koò bekɛ tìmɑtì.
41Kɛ̀ Yesu bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ bo yĩ́mɛ kɛ dɔ̀ Kirisi tú Dɑfiti yɑɑ̀birɛ?
42Dɑfiti mɔ́mmuɔ do bɛ́immu Yɛsɑ̃ɑ̃ mpɑ́tíri miɛkɛ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́mu n Yiɛ̀ nkɛ yĩ: Ǹkɑri m bɑkù yoú.
43Kɛ̀ n yɑ̀ɑ̀ dɑ duɔ́nnɛ̀ ɑ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kɑ̀ɑ bɛ̀ cùùti.
44Kɛ̀ Dɑfiti do ò yu kɛ tú o Yiɛ̀, nho Yiɛ̀ mbo yĩ́mɛ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ntú o yɑɑ̀birɛ?
45Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nkémmú Yesu nɑ́ɑǹtì, kòo nɑ́kɛ́ o tɑncɔ́ùmbɛ̀ kɛ dɔ̀:
46Dɑɑtɛnɛ̀ ikuɔ́ wɑ̃ɑ̃̀bɛ̀ kpɛ́í bɛ̀ɛ̀ ɔ̃ ndɔ́ kɛ́nhɑ̃ yɛyɑɑ̀bòrɛ̀ diɛyɛ̀ kɛ centì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bo mbɛ̀ dɔú nkɛ bɛ̀ sɑ̃ntí yɑɑ́rɛ̀ miɛkɛ, kɛ ɔ̃ ndɔ́ yɛkɑ̀rɛ̀ dɛyììkɛ̀ kpɛyɛ titííntouti miɛkɛ nɛ̀ yɛkɑ̀rɛ̀ kètiyɛ̀ yɛbɑɑ mmiɛkɛ.
47Kɛ fekù bɛkúpobɛ̀ kpɛrɛ, kɛ ɔ̃ mbɑ́ɑ́ nKuyie nkɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ, kɛ bo ndò mbɛ̀ wenni, Kuyie mbo bɛ̀ bekɛ́nɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ ncɑ̃́ɑ̃́ nkɛ yóù mɛdiɛ̀.