Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 35

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xoossai hegaappe guyyiyan Yaaqooba, “Dendda! Denddada pude Beeteele ba; baada yan de7a. Neeni ne ishaa Eesawappe baqatiyo wode neeyyo qonccida Xoossaayyo yan yarshshiyoosaa keexxa” yaagiis.
2Yaagin Yaaqoobi ba so asaanne banaara de7iyaageeta ubbaa, “Intte gidduwan de7iya allaga xoossatu misileta diggite; intte bollaa geeshshite; intte maayuwaanne laammite.
3Ane denddidi, pude Beeteele boos; ta metuwaa gallassi taayyo siyida, taani biidosan ubban tanaara gidida Xoossau, taani yan yarshshiyoosaa keexxana” yaagiis.
4Hegaa gishshau eti banttayyo de7iya allaga xoossatu misileta ubbaanne bantta haittan de7iya gutuchchaa ubbaa Yaaqoobau immidosona; immin Yaaqoobi hegeeta Sekeeman de7iya wolaa garssan moogiis.
5Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobinne a attuma naati denddidi biishin, issi urainne eta oiqqanau kaallibeenna; aissi giikko, eti biishin, eta yuushuwan de7iya katamaa asaa ubbaa bolli Xoossaa dagamai wodhdhiis.
6Yaaqoobinne aara de7iya asai ubbai Kanaane biittan de7iya (Beeteele giyo) Looza gakkidosona.
7Gakkin yan i yarshshiyoosaa keexxiis; i he sohuwaa El-Beeteele giidi sunttiis; aissi giikko, i ba ishaappe baqatidi biyo wode, Xoossai ayyo qonccido sohoi hegaa.
8Ribiqo dichchiya Deboora yan haiqqaasu; Beeteeleppe hirkkiira de7iya wolaa garssan a moogettaasu; hegaa gishshau he mittaa sunttai Yeehuwaa Wolaa geetettiis.
9Yaaqoobi Masphphexoomiyaappe simmidoogaappe guyyiyan, Xoossai ayyo zaaretti qonccidi, a anjjiis;
10Xoossai a, “Ne sunttai Yaaqooba; shin hagaappe sinttanau neeni mulekka Yaaqooba geetettakka; ne sunttai Israa7eela gidana” yaagidi i a Israa7eela sunttiis.
11Qassi Xoossai Yaaqooba, “Taani Ubbaa Danddayiya Xoossaa; neeni yeletta; coratta; kawotettatinne kawotettaa asai neeppe kiyana; kawotikka ne gulbbataappe kiyana.
12Taani Abrahaamaunne Yisaaqau immido biittaa, qassi neeyyo immais; neeppe guyyiyankka taani ha biittaa ne zerettaayyo immana” yaagiis.
13Hegaappe guyyiyan, Xoossai aara haasayido sohuwaappe pude kiyiis.
14Yaaqoobi Xoossai banaara haasayido sohuwan shuchchaa essidi, a bolli ushshaa yarshshuwaa tigiis; zaitiyaakka a bolli tigiis.
15Yaaqoobi Xoossai banaara haasayido sohuwaa “Beeteele” giidi sunttiis.
16Eti hegaappe guyyiyan, Beeteeleppe denddidosona. Eti Efiraataa gakkanau guuttaa ashshidaashin, Raaheelo maaretai oiqqiis; maaretan a keehi waayettaasu.
17Maaretai o waayissido wode o yelissiyaara, “Yayyoppa; hageekka attuma na7aa” yaagaasu.
18SHin a haiqqaidda, shemppoi kiyishin, ba na7aa Ben77ona sunttaasu; shin a aawai a Biniyaama sunttiis.

19Hegaappe guyyiyan, Raaheela haiqqa bayaasu; haiqqada Beetaliheeme giyo Efiraata efiya ogiyaa doonan moogettaasu.
20Yaaqoobi i duufuwan hawulttiyaa shuchchaa essiis; he hawulttee hachchi gakkanaassikka Raaheeli duufuwaa erissees.
21Israa7eeli hegaappe denddidi, Edera gimbbiyaappe hefinttan ba dunkkaaniyaa tokkiis.
22Israa7eeli he biittan de7ishin, Roobeeli biidi, ba aawaassi yelida kaadumatee Baaliira zin77iis. Israa7eelinne ha yohuwaa siyiis. Yaaqooba attuma naati tammanne naa77a.
23Liyi naati Yaaqooba baira na7aa Roobeela, Simoona, Leewa, Yihudaa, Yisaakooranne Zaabiloona.
24Raaheeli attuma naati Yooseefanne Biniyaama.
25Raaheeli danggiriixee Baali attuma naati Daananne Nifttaaleema.
26Liyi danggiriixee Zilppi attuma naati Gaadanne Aseera. Hageeti Masphphexoomiyan Yaaqoobayyo yelettida a attuma naata.
27Yaaqoobi (Kebroona giyo) Qiriyaati-Arbba7a matan Mamiren de7iya, ba aawaa Yisaaqa soo yiis; he sohoi kase Abrahaaminne Yisaaqi de7ido soho.
28Yisaaqi xeetanne hosppun tammu laittaa de7iis;
29i daro wodiyaa de7idi, lo77o ceeggidi haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis. A naati Eesawinne Yaaqoobi a moogidosona.