Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asai sa7aa bollan darido wode, etau macca naati yelettidosona;
2“Xoossaa naata” geetettiya meretati ha asaa macca naati puulanchcha gidiyoogaa be7idosona; be7idi etappe bantta dooridoogeeta machchidosona.
3GODAI, “Ta Ayyaanai asan merinau de7enna; aissi giikko, asi haiqqiyaagaa; a laittaikka issi xeetanne laatama gidana” yaagiis.
4He wodenne hegaappe guyyiyan Xoossaa naati asaa macca naata ekkin, naati yelettido wode, wogga adussa asati sa7aa bollan de7idosona. Etinne beni wode olau minonne erettida asa.
5GODAI he wode sa7aa bollan de7iya asaa iitatettai daridoogaanne eti wozanan qoppiyoobai ubbai ubba wodekka iita xalaala gididoogaa be7iis;
6be7idi GODAI asaa ha sa7aa bollan medhdhidoogau azzaniis; ba wozanan keehippe seelettiis.
7Hegaa gishshau GODAI, “Taani medhdhido asaa ha sa7aa bollappe muleera quccana; asaa, mehiyaa, do7aa, biittaara gooshettiya meretatanne saluwaa kafota xaissana; aissi giikko, taani eta medhdhidoogau azzanaas” yaagiis.
8SHin Nohee GODAA sinttan nashettiis.
9Nohee hanidobai hagaappe kaallidi xaafettiis. Nohee xillo asa; i ba wodiyan de7ida asaa giddon suure asa; Nohee Xoossaara hemettiis.
10Nohee Seema, Kaamanne Yaafeeta giyo heezzu attuma naata yeliis.
11He wode biittai sa7ai Xoossaa sinttan tuniis; sa7ai ubbai makkalan kumiis.
12Xoossai ha sa7aa xeelliis; xeellidi sa7ai tunidoogaa be7iis; aissi giikko, sa7an de7iya asai ubbai ba ogiyaa tunissi wottiis.
13Hegaa gishshau, Xoossai Noha hagaadan yaagidi azaziis; “Taani asa ubbaa xaissana hanais; eta gaasuwan sa7ai makkalan kumido gishshau, taani tumuppe asaakka sa7aakka xaissana.
14Hegaa gishshau, mino mittaappe neeyyo markkabiyaa keexxa; he markkabiyaa giddon cora qol77ota kessa; yaatada sooranne kareera shidan meesha.
15Markkabiyaa hagaadan yaatada keexxa; zananaa heezzu xeetu wara, gomppaa ishatamu wara, geesaa hasttamu wara ootta;
16markkabiyaassi kaaraa medhdha; kaaraappenne godaappe gidduwan issi wara gidiyaasaa kallo agga baya; penggiyaa markkabiyaassi miyyessaara kessa; markkabiyaa heezzu pooqe kessada keexxa.
17“Taani saloppe garssan de7o shemppoora de7iya mereta ubbaa xaissanau, ha sa7aa bollan bashshaa haattaa yeddana; yeddin ha sa7an de7iyaabai ubbai xayana.
18SHin taani ta maachchaa nenaara maacettana. Neeni ne keettaayyiyo, ne attuma naatanne ne attuma naatu maccaasata nenaara ekkada markkabiyaa giddo gelana.

19Eti nenaara paxa attana mala, paxa de7iya mereta ubbaappe qommuwan qommuwan attumaagaanne maccaagaa naa77aa naa77aa oottada, markkabiyaa giddo gelissaasa.
20Dumma dumma qommo kafuwaappe, dumma dumma qommo mehiyaappenne biittaara gooshettiya dumma dumma qommo meretatuppe ubbaappe naa77aa naa77aa gididi, paxa attana mala neekko yaana.
21Qassi neeninne nenaara de7iyaageeti maanau, dumma dumma qommo miyo kattaa efaada, markkabiyaa giddon qola” yaagiis.
22Yaagin Nohee ubbabaakka Xoossai azazidoogaadan oottiis.