Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassi Abrahaami Qaxuro geetettiya hara machchiyo ekkiis.
2A Ziimiraana, Yoqishaana, Madaana, Midiyaama, Yishibaaqanne SHuha ayyo yelaasu.
3Yoqishaani Saabanne Dadaana yeliis. Dadaani Ashooreta, Lexuushetanne Le7aamata yeliis.
4Midiyaama naati Eefa, Efeera, Hanooka, Abiidaa7anne Elddaa7a. Hageeti ubbaikka Qaxuri naata.
5Abrahaami babaa ubbaa Yisaaqa laatissiis.
6SHin i biron paxa de7iiddi, ba kaadumatatuppe yelido naatussi bau de7iyaabaappe woitiis. Woitidi ba na7aa Yisaaqappe eta shaakkidi, arshsho bagga biittau yeddiis.
7Abrahaami muleera issi xeetanne laappun tammanne ichchashu laittaa de7iis.
8Abrahaami daro wodiyaa de7idi, lo77o ceeggidi haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis.
9A naati Yisaaqinne Isimaa7eeli a Maakipheela giyo gonggolo duufuwan moogidosona; he gonggoloi Mamire matan, Hiitiyaa Xoohaara na7aa Efiroona gadiyan de7ees.
10Hegeenne Abrahaami Hiitetuppe shammido gadiyaa. Abrahaami ba keettaayyiyaa Saara moogettidosan moogettiis.
11Abrahaami haiqqidoogaappe guyyiyan, Xoossai a na7aa Yisaaqa anjjiis. He wode Yisaaqi, “Tana Be7iya De7o Xoossaa Pulttuwaa” giyo pulttuwaa matan de7ees.
12Saari ailliyaa, Gibxxeppe yiida Aggaara, Abrahaamayyo yelido na7aa Isimaa7eela yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
13Isimaa7eela naati bantta sunttaaninne bantta yeletaa maaran hageeta; hegeetinne: Nabaayoota, Qeedaara, Adibi7eela, Mibssaama,
14Mishimaa7a, Duuma, Maasa,
15Hadaada, Teema, Yixura, Naafiishanne Qeedima.
16Isimaa7eela naati hageeta; eta sunttai eta moottaaninne de7iyo man77iyan hagaa. Eti bantta yarankka tammanne naa77u halaqata.
17Isimaa7eeli muleera xeetanne hasttamanne laappun laittaa de7idi, haiqqiis; haiqqidi ba maizzan gaittiis.
18Isimaa7eela zareti Gibxxeppe awai mokkiyo baggan de7iya Hawiilappenne SHurappe gidduwan, Asoora efiya ogiyaa matan de7idosona. Eti bantta ishanttu ubbaara morkkiyan de7idosona.

19Abrahaama na7aa Yisaaqa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa. Abrahaami Yisaaqa yeliis.
20Yisaaqau laittai oitamaa gidido wode, Ribiqo ekkiis; a Masphphexoomiyan de7iya Sooriyaa Baatu7eela na7iyoonne Sooriyaa Laabaana michchiyo.
21Yisaaqi ba keettaayyiyaa maine gidido gishshau, iyyo GODAA woossiis; woossin GODAI a woosaa siyiis. Yaatin a keettaayyiyaa Ribiqa shahaaraasu.
22SHin i ulo giddon de7iya naati mentte gidi uttidi, issoi issuwaara sugettidosona; yaatin a, “Hagee tau aissi hanii?” yaagaasu. Hegaa gishshau GODAA oichchanau baasu.
23Bin GODAI iyyo, “Ne uluwan naa77u kawotettai de7ees; qassi ne giddon de7iya naa77u dere asati issoi issuwaappe shaahettana; issi dere asati hinkkootuppe minnana; qassi bairai kaaluwaayyo azazettana” yaagiis.
24A yeliyo wodee gakkin, i uluwan mentte attuma naati de7oosona.
25Koiro yelettidaagee arssa; a bollaa ubbaa ikisee maayiis; hegaa gishshau eti a Eesawa giidi sunttidosona.
26Hegaappe guyyiyan, a ishai yelettiis; yelettiiddi i ba kushiyan Eesawa ginddiyaa oiqqi uttiis; hegaa gishshau a Yaaqooba giidi sunttidosona. Ribiqa eta yelido wode, Yisaaqau usuppun tammu laitta gidiis.
27Naati diccidosona; Eesawi shankkaa hiillaa eriya bazzo asa gidiis; shin Yaaqoobi dunkkaaniyan de7iya woppa asa gidiis.
28Yisaaqi Eesawa siiqiis; aissi giikko, i shankkatidobaappe maanau dosiis; shin Ribiqa Yaaqooba siiqaasu.
29Issitoo Yaaqoobi woxiyaa kattishin, Eesawi namisai woridoogee, bazzoppe yiis.
30Eesawi Yaaqooba, “Tana ha zo7o woxiyaappe miza; tana namisai worees” yaagiis. (Hegaa gishshau qassi a sunttai Eedooma geetettiis.)
31Yaaqoobi a, “Koiro taayyo ne bairatettaa baizza” yaagiis.
32Yaagin Eesawi, “Be7a! Taani haiqqana hanais; ha bairatettan tau ai go77i de7ii?” yaagiis.
33Yaagin Yaaqoobi zaaridi, “Ane taayyo koiro neeni caaqqa” yaagiis. Yaagin i caaqqiis; ba bairatettaanne Yaaqoobau baizziis.
34Baizzin Yaaqoobi Eesawassi buddeenaanne misiraa woxiyaa immiis; immin i miisinne uyiis; hegaappe guyyiyan denddidi biis. Eesawi ba bairatettaa hagaadan kariis.