Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1He biittan kase Abrahaama wodiyan de7iya koshaa bolli hara koshai denddiis; yaatin Yisaaqi Pilisxxeema kawuwaa Abimelekakko Garaari biis.
2GODAI Yisaaqayyo qonccidi hagaadan yaagiis; “Gibxxe biitti duge booppa; taani neeyyo yootido biittan de7a.
3Ha biittan amaridaagaa takkashsha; taani nenaara gidana; nena anjjana; aissi giikko, ha biittaa ubbaa taani neeyyoonne ne zerettaayyo immana; taani ne aawaa Abrahaamayyo caaqqido caaquwaa minttana.
4Ne zerettaa saluwaa xoolinttiyaadan darissana; ha biittaa ubbaa taani etayyo immana; sa7aa kawotetta ubbai ne zerettaa baggaara anjjettana.
5Aissi giikko, Abrahaami ta qaalaa siyiis; ta pirddatanne ta azazota, ta awaajotanne ta higgeta naagiis” yaagiis.
6Hegaa gishshau Yisaaqi Garaaran uttiis.
7He biittaa asai Ribiqibaa denttidi Yisaaqa, “Hanna neeyyo aibee?” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “Hanna taayyo michchiyo” yaagiis. Aissi giikko, i Ribiqa daro meranchcha gidiyo gishshau, “Taani, ‘A ta keettaayyiyo’ giikko, ha sohuwaa asai i gaasuwan tana woranaakkonne” yaagi qoppidi yayyiis.
8Yisaaqi hegan daro wodiyaa de7idoogaappe guyyiyan, Pilisxxeema Kawoi Abimeleki maskkootiyaara duge xeellidi, Yisaaqi ba keettaayee Ribiqiira gaittishin be7iis.
9Hegaa gishshau Abimeleki Yisaaqa xeesidi, “Hekko a tumu ne machchiyo! Neeni aissi, ‘A ta michchiyo’ gaadii?” yaagidi oichchiis. Oichchin Yisaaqi, “‘A ta keettaayyiyo’ giikko, i gaasuwan asai tana worana gaada gaas” yaagiis.
10Yaagin Abimeleki, “Hagee neeni nu bollan oottidobi aibee? Ta asaappe issi asi ne keettaayeera aqi haliis shin; neeni nu bollan gomiyaa eha haladasa” yaagiis.
11Hegaa gishshau Abimeleki ba asaa ubbaa, “Ha bitaniyaa woikko a keettaayyiyo bochchiya ooninne tumu haiqqana” yaagidi azaziis.
12Yisaaqi he biittan kattaa zeridi, he laittankka xeetu kushiyaa cakkiis; aissi giikko, GODAI a anjjiis.
13I duretiis; i duriyaa mannana gakkanaassi ayyo aqoi dari dari biis.
14Yisaaqassi dorssaa wudee, miizzaa wudeenne ashkkarati keehippe darido gishshau, Pilisxxeema asati a qanaatidosona.
15Hegaa gishshau, a aawaa Abrahaama wodiyan, a aawaa ashkkarati bookkido haatta olla ubbaa Pilisxxeema asati biittaa zaaridi baridosona.
16He wode Abimeleki Yisaaqa, “Nuuppe shaahettada ba; neeni nuuppe aadhdhada minnadasa” yaagiis.
17Yaagin Yisaaqi hegaappe denddidi, Garaara Wombbaa biidi yan uttiis.
18Yisaaqi ba aawaa Abrahaama wodiyan bookettida haatta ollata, Abrahaami haiqqidoogaappe guyyiyan, Pilisxxeema asati baridoogeeta zaari bookki kessidi, a aawai sunttido sunttankka eta xeesiis.

19Yisaaqa ashkkarati wombban bookkidi, pulttiya haatta ollaa yan demmidosona.
20SHin Garaara henttanchchati Yisaaqa henttanchchatuura, “Haattai nuugaa” yaagidi ooyettidosona. Eti aara palamettido gishshau, Yisaaqi he haatta ollaa, “Palamaa” giidi sunttiis.
21Hegaappe guyyiyan, eti hara haatta ollaakka bookkidosona; shin eti he haattaa ollaa geedonkka ooyettidosona; hegaa gishshau i he haattaa ollaa “Morkketettaa” giidi sunttiis.
22Hegaappe guuttaa zardda7idi, hara haatta ollaa bookissiis; a gaasuwan ooninne ooyettibeenna; “Xoossai ha77i nuuyyo aassiis; nuuni ha biittan corattana” giidi a, “Aaho sohuwaa” giidi sunttiis.
23Hegaappe denddidi, pude Berssaabehi biis.
24He biido gallassi qammikka GODAI ayyo qonccidi a, “Taani ne aawaa Abrahaama Xoossaa; taani nenaara de7iyo gishshau, neeni yayyoppa; taani nena anjjana; ta ashkkaraa Abrahaama gishshau ne zerettaa taani corayana” yaagiis.
25Yaagin Yisaaqi hegan yarshshiyoosaa keexxidi, GODAA sunttaa xeesiis. Yan i ba dunkkaaniyaa toliis; qassi yan a ashkkarati haatta ollaa bookkidosona.
26Hegaappe guyyiyan, Abimeleki bana zoriya Ahuuzatanne ba wotaaddaratu halaqaa Pikoola ekkidi, Garaarappe Yisaaqakko yiis.
27Yisaaqi eta, “Intte kase tana ixxidi, intte biittaappe kessi yeddooho; ha77i qassi taakko ai ekkana yiidetii?” yaagiis.
28Yaagin eti a, “GODAI nenaara de7iyoogaa nuuni qoncciyan be7ida. Hegaa gishshau caaqo maachchai nu giddooninne ne giddon de7ana koshshees yaagoos. Nuuni nena bochchibookko; shin nuuni neeyyo kehatetta xalaalaa oottidi, nena sarotettan moissi yeddida. Hegaadankka neeni nu bolli iitabaa oottenna mala, ane nenaara maachchaa maacettoos. Ha77i neeni GODAI anjjidoogaa” yaagidosona.
30He wode Yisaaqi etau gibiraa giigissin, miidosonanne uyidosona.
31Wonttetta gallassi maallado guuran denddidi, eti issoi issuwaara caaqettidosona. Yisaaqi eta moissin, eti appe saro shaahettidi biidosona.
32He gallassi Yisaaqa ashkkarati yiidi, bantta bookkido haatta ollaabaa ayyo odidosona; “Nuuni haattaa demmida” yaagidosona.
33I he haatta ollaa Saabehi giidi sunttiis; hegaa gishshau he katamaa sunttai hachchi gakkanaassi Berssaabehi geetettees.
34Eesawa laittai oitamaa gidiyo wode, Hiitiyaa Bi7eera na7iyo Yooditonne Hiitiyaa Eloona na7iyo Baasemaato machchiis.
35Eti Yisaaqanne Ribiqo azzanissiiddi de7idosona.