Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAI Abraama yaagiis; “Neeni ne biittaappe, ne dabbotuppenne ne aawaa keettaa asaappe shaahettada, taani nena bessiyo biitti ba.
2Taani nena gita kawotetta oottana; qassi taani nena anjjana; taani ne sunttaa gitayana; yaatin neeni anjjo gidana;
3taani nena anjjiyaageeta anjjana; qassi nena qanggiyaageeta taani qanggana; ha sa7aa bollan de7iya asai ubbai ne baggaara anjjettana” yaagiis.
4Yaagin Abraami GODAI ayyo odidoogaadan denddidi biis; Looxeekka aara biis; Abraami Kaaraaneppe biido wode, ayyo laittai laappun tammanne ichchasha.
5Abraami ba keettaayyiyo Saarayo, ba ishaa na7aa Looxa, yan shiishshido bantta aquwaa ubbaanne, Kaaraanen eti demmido ashkkarata ekkidi, Kanaane biitti baanau denddiis; biidi eti Kanaane biitti gakkidosona.
6Gakkin Abraami he biittan Sekeemi giyoosan de7iya Moore giyo gita wolaa gakkanaassi hemettidi biis. He wode Kanaane asati he biittan de7oosona.
7SHin GODAI Abraamayyo qonccidi a, “Ha biittaa taani ne zerettaayyo immana” yaagiis. Yaagin i baayyo qonccida GODAAYYO he sohuwan yarshshiyoosaa keexxidi goinniis.
8Hegaappe denddidi, Beeteeleppe arshsho baggaara de7iya deretiyaasaa biidi, hegan Beeteele arggo baggi aggidi, qassi Aaye arshsho baggi aggidi, gidduwan ba dunkkaaniyaa toliis; hegan GODAAYYO yarshshiyoosaa keexxidi, GODAA sunttaa xeesiis.
9Hegaappe guyyiyan, Abraami yaappe denddidi biidi Neegeeba bazzuwaa gakkiis.
10He wode he biittai koshatiis; koshai suullido gishshau, Abraami amarida wodiyaa de7anau duge Gibxxe wodhdhiis.
11Gibxxe gelana hanishin, Abraami ba keettaayyiyo Saarayo hagaadan yaagiis; “Siya; neeni keehippe meraa lo77o maccaasa gidiyoogaa taani erais.
12Gibxxe asati nena be7iyo wode eti, ‘Hanna a keettaayyiyo’ yaagana; yaagidi eti tana worana; shin nena paxa aggi bayana.
13Simmi eti taayyo ne gaasuwan kehana malanne, qassi taani haiqqennan ne gaasuwan attana mala neeni, ‘Taani a michchiyo’ yaaga” yaagiis.
14Abraami Gibxxe biittaa gelido wode, Gibxxe asati he maccaasiyaa daro meraa lo77o maccaasa gidiyoogaa be7idosona.
15Qassi Gibxxe kawuwaassi oottiya halaqatikka o be7ido wode, kawuwaa sinttan o nashshidosona; yaatidi o kawuwaa keettaa efiidosona.
16Yaatin i gaasuwan kawoi Abraama lo77o aifiyan xeelliis; xeellidi Abraamayyo dorssatanne boorata, attuma haretanne macca hareta, attuma ashkkaratanne macca ashkkarata, gaameelatakka immiis.
17SHin GODAI Abraama keettaayee Saarayi gaasuwan Gibxxe kawuwaa bollinne a so asaa bolli hanttaara harggiyaa yeddiis.
18Yaatin kawoi Abraama xeesidi, “Neeni hagaa aissi ta bolli oottadii? A ne keettaayyiyo gididoogaa aissi taayyo odabeikkii?

19Neeni o, ‘A ta michchiyo’ gaada taayyo aissi yootadii? Taani o ta machcho oottanau ekkidoi hegaa gishshassa. Simmi ha77i ne keettaayyiyo hanno be7a; o ekkada ba” yaagiis.
20Yaagidi ba asata azazin, eti Abraama a keettaayeeranne ayyo de7iya ubbabaara kessidi yeddidosona.