Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yisaaqi cimin, a aifee xeelaa ixxido wode, ba bairatiya na7aa Eesawa xeesidi a, “Ta na7au” yaagiis. Yaagin i, “Yee” giidi koyiis.
2Koyin i, “Be7a, ha77i taani ceeggaas; taani haiqqana gallassaa erikke.
3Yaaniyo gishshau, ha77i ne shankkatiyo wonddafiyaanne zubbiyaa ekkada, bazzo ba; baada do7aa taayyo shankkatada, asho ekkada ya.
4Mal77o qumaa, taani dosiyoogaa kattada aatta; hegeenne taani haiqqanaappe kase nena anjjanaassa” yaagiis.
5Ribiqa Yisaaqi ba na7aa Eesawayyo yootiyo wode siyausu. Eesawi do7aa shankkatidi ehaanau bazzo biidoogaappe guyyiyan,
6Ribiqa ba na7aa Yaaqooba, “Ne aawai ne ishaa Eesawa,
7‘Do7aa shankkata ehaada, taayyo mal77o qumaa taani maanau katta; hegeenne taani haiqqanaappe kasetada, GODAA sinttan nena anjjanaassa’ yaagishin taani siyaas.
8Ta na7au, ha77i taani nena azaziyoobaa loittada siya.
9Wudiyaa garssi baada, naa77u anqqara deeshsha marata tau ekkada ya; ehin taani ne aawaayyo mal77o qumaa i dosiyoogaadan kattana.
10Ne aawai miidi haiqqennan kasetidi nena anjjana mala, assi aattaasa” yaagaasu.
11SHin Yaaqoobi ba aayyiyo Ribiqo, “Ta ishaa Eesawa bollan ikisee de7ees; shin ta bollai liiqo.
12Ta aawai tana oiqqi be7ikko shin? Taani a cimmiyoobaa ayyo milatikko, taani anjjuwaa gishshaa qanggettaa ta bolli ehaanaakkonne” yaagiis.
13Yaagin a aayyiyaa a, “Ta na7au, he qanggettai tana gakko. Taani neeyyo yootiyoogaa ootta; baada deeshsha marata tau ekkada ya” yaagaasu.
14Biidi ehiidi ba aayeeyyo immiis; immin a aayyiyaa mal77o qumaa a aawai dosiyoogaadan kattaasu.
15Hegaappe guyyiyan, Ribiqa son ba matan de7iya ba baira na7aa Eesawa maayuwaa lo77uwaa ehaada, ba kaalo na7aa Yaaqooba maizzaasu.
16Qassi he deeshshatu calaa a kushiyaanne a liiqo qooriyaa maizzaasu.
17Maizzada ba kattido mal77o qumaanne oittaa ba na7aa Yaaqooba kushiyan wottaasu.
18Yaatin i ba aawaakko biidi gelidi, “Ta aawau” yaagiis. Yaagin i, “Yee! Ta na7au, neeni oonee?” yaagiis.

19Yaagin Yaaqoobi ba aawaa, “Taani ne baira na7aa Eesawa; neeni tana azazidoogaadan taani oottaas; suura; suura uttada, taani shankkaappe ehiidobaa ma; yaatada tana anjja” yaagiis.
20Yaagin Yisaaqi ba na7aa, “Ta na7au, waata eesuwan demmadii?” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “GODAI ne Xoossai tana maaddiina” yaagiis.
21Yisaaqi Yaaqooba, “Ta na7au, neeni tumu ta na7aa Eesawakkonne taani oiqqa be7anau ane taakko shiiqa” yaagiis.
22Yaaqoobi ba aawaa Yisaaqakko shiiqin oiqqi be7idi, “Ha qaalai Yaaqooba qaalaa; shin kushee Eesawa kushiyaa” yaagiis.
23A kushee a ishaa Eesawa kushiyaadan ikisiyaara de7iyo gishshau, eribeenna; i erennan a anjjiis.
24A, “Tumu neeni ta na7aa Eesawee?” yaagidi oichchiis. Yaagin i, “Ee, tanattennee” yaagiis.
25Yaagin i, “Ta na7au, taani neeni shankkatidobaa maanau haa aatta; maada taani nena anjjana” yaagiis. Yaaqoobi aattin, i miis; qassi i ayyo woine eessaa ehin uyiis.
26Hegaappe guyyiyan a aawaa Yisaaqi, “Ta na7au, haaya; shiiqada tana yera” yaagiis.
27Yaaqoobi shiiqidi a yeriis; Yisaaqi a maayuwaa singgi siyiiddi, hagaadan yaagidi anjjiis; “Ta na7aa peenoi GODAI anjjido goshshaadan sawees.
28Xoossai saluwaa akkaanne sa7aa shicaa, kattaanne ooratta woine eessaa koridi neeyyo immo.
29Kawotettati neeyyo haarettona; asati neeyyo gulbbatona. Neeni ne ishanttuyyo goda gida; ne aayee zareti neeyyo gulbbatona. Nena qanggiyaagee qanggettidaagaa gido; nena anjjiyaagee anjjettidaagaa gido” yaagiis.
30Yisaaqi Yaaqooba anjji wurssidoogaappe guyyiyan, Yaaqoobi ba aawaa Yisaaqa sinttappe kiyaanne Eesawi shankkaappe puttu giis.
31Ikka qassi mal77o qumaa kattidi, ba aawaayyo aattiis. Aattidi a, “Ta aawau, suura; suura uttada, taani shankkatidobaappe ma; yaatada tana anjja” yaagiis.
32Yaagin a aawaa Yisaaqi a, “Neeni oonee?” yaagidi oichchiis. Oichchin i, “Taani ne na7aa, ne baira na7aa Eesawa” yaagiis.
33Yisaaqi dagammidi kokkoriiddi; “Yaatin do7aa shankkatidoogaa ekkidi taayyo aattidaagee oonee? Taani ha77i neeni yaana sinttan maada, a anjjaichchaas; tumukka i anjjettidaagaa gidana” yaagiis.
34Eesawi ba aawaa qaalaa siyido wode, ba qaalaa xoqqu oottidi, daro yibbaata yeehuwaa yeekkiiddi ba aawaa, “Tana anjja; ta aawau, tanakka anjja!” yaagiis.
35SHin i, “Ne ishai yiidi cimmidi, ne anjjuwaa ekkirggiis” yaagiis.
36Eesawi, “A eridi Yaaqooba sunttida; i tana cimmishin, hagee naa77antto; i ta bairatettaa ekkiis; qassi ha77i ta anjjuwaa ekkiis” yaagiis. Qassi i, “Neeni taayyo anjjuwaappe aibanne ashshabeikkii?” yaagidi oichchiis.

37Oichchin Yisaaqi Eesawa, “Taani a neeyyo goda oottaas; a ishantta ubbaakka a ashkkarata oottaas; qassi taani kattaaninne ooratta woine eessan a minttaas. Yaatin, ta na7au, neeyyo taani ai oottoo?” yaagiis.
38Eesawi ba aawaa, “Ta aawau, neeyyo issi anjjo xalaalai de7ii? Ta aawau, tanakka qassi anjja” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Eesawi ba qaalaa xoqqu oottidi yeekkiis.
39A aawaa Yisaaqi zaaridi, “Ne de7iyoosai ha sa7aa duretettaappe haakkana; saluwaa akkaikka neeyyo wodhdhenna;
40neeni ne bisuwan aqana; neeni ne ishaayyo haarettana. SHin neeni aara eqettiyo wode, a qambbaraa ne morggiyaappe olana” yaagiis.
41Yaaqooba a aawai anjjido gishshau, Eesawi ba uluwan a morkkiis; i ba wozanan, “Ta aawai haiqqana matiis; taani ayyo kayyotta simmada, ta ishaa Yaaqooba worana” yaagiis.
42SHin Ribiqa ha ba baira na7aa Eesawa qaalaa siyido gishshau, ba kaalo na7aa Yaaqooba xeesissa ehaada hagaadan yaagaasu; “Ne ishai Eesawi nena woridi haluwaa kessanau halchchees.
43Hayyanaa ta na7au, taani neeyyo odiyoogaa ootta. Dendda! Denddada Kaaraanen de7iya ta ishaa Laabaanakko baqata!
44Yaatada ne ishaa hanqqoi dochchana gakkanaassi, amarida wodiyaa aara de7ashsha.
45Ne ishai neeyyo hanqqettiyoogaa aggiyo wodenne, neeni a bolli oottidobaa i baliyo wode, taani kiittada nena yaappe ehiissana. Taani issi gallassi intte naa77aappe mela kiyana koyikke” yaagaasu.
46Hegaappe guyyiyan Ribiqa Yisaaqa, “Eesawi ekkido Hiitetu macca naatu gaasuwan taani ta de7uwaa shenetaas; qassi Yaaqoobikka hageetu mala Hiitetu macca naatuppe machcho ekkikko, taani simmi haiqqanau koyais” yaagaasu.