Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Addaamee ba keettaayee Hewaaniira aqiis; a abbe ixettada attuma na7a yelaasu; “GODAI tana maaddin, attuma na7a demmaas” gaada a Qaayeela sunttaasu.
2Qassi a ishaa Aabeelakka yelaasu. Aabeeli dorssa heemmees; qassi Qaayeeli biittaa oottees.
3Unddenna wodiyaappe guyyiyan, Qaayeeli ba gaden mokkida kattaappe GODAAYYO yarshshuwaa yarshshiis;
4shin Aabeeli ba dorssa wudiyaa giddon baira yelettida maratuppe ekkidi shukkidi, eta ashuwaappe modhdhiyaasaa yarshshiis. GODAI Aabeelanne a yarshshuwaa ekkiis;
5shin Qaayeelanne a yarshshuwaa ekkibeenna. Hegaa gishshau, Qaayeeli keehi yiillotiis; ba som77uwaakka xumissiis.
6Yaatin GODAI Qaayeela, “Aissi yiillotai? Ne som77oikka aissi xumidee?
7Neeni lo77obaa oottiyaabaa gidiyaakko, ne som77oi pashkkennee? SHin neeni lo77obaa oottana xayikko, nagarai do7adan ne penggen zuggees; i nena haarana koyees; shin neeni a xoonana bessees” yaagiis.
8Hegaappe guyyiyan, Qaayeeli ba ishaa Aabeela, “Ane dembbaa boos” yaagiis. Biidi eti dembban de7ishin, Qaayeeli ba ishaa Aabeela bolli denddinne wori aggiis.
9Worin GODAI Qaayeela, “Ne ishai Aabeeli awaanee?” yaagidi oichchiis. Oichchin Qaayeeli zaaridi, “Taani erikke; ta ishaa naagiyaagee taneeyye?” yaagiis.
10Yaagin GODAI Qaayeela, “Hagaa aissi oottadii? Be7a; ne ishaa suuttai biittaappe taakko waassees.
11Ne kushiyaappe ne ishaa suuttaa ekkidi, mittanau hanggida biittaappe ha77i neeni qanggettidaagaa.
12Neeni oottinkka biittai neeyyo aifenna; betedan neeni sa7aa bollan toilattana” yaagiis.
13Qaayeeli GODAA, “Poora! Neeni tana qaxxayiyo qixaatee taani mulekka danddayennaagaa.
14Hekko neeni tana hachchi ha biittaappe yedettaasa; taani ne sinttappe qosettana; betedan taani sa7aa bollan toilattana; tana demmai ooninne worana” yaagiis.
15Yaagin GODAI a, “Nena ooninne worenna; worikko, ne haluwaa taani laappun kushiyaa kessana” yaagiis. Hegaa gishshau, demmai ooninne a worennaadan GODAI a bolli malaataa wottiis.
16Wottin Qaayeeli GODAA sinttappe kiyidi, Edene baggaappe arshshoora de7iya Nooda giyo biittan de7iis.
17Qaayeeli ba keettaayeera aqiis; a abbe ixettada, Heenooka yelaasu. Qaayeeli katamaa he wode keexxidi, he katamaa ba na7aa sunttan “Heenooka” giidi sunttiis.
18Heenooki Iraada yeliis; Iraadi Mahuyaa7eela yeliis; Mahuyaa7eeli Matushaa7eela yeliis; Matushaa7eeli Laameeka yeliis.

19Laameeki Aadonne Xiilo giyo naa77u maccaasata dautta ekkiis.
20Aada Yaabaala yelaasu; Yaabaali mehiyaa haariya, dunkkaaniyan de7iya asatu aawaa.
21A ishaa sunttai Yuubaala; Yuubaali qassi diittaa diixxiyaanne pulaale punniya asatu ubbaa aawaa;
22Xiila qassi Tubaaliqaina giyo na7aa yelaasu; Tubaaliqaini nahaasiyaappenne birataappe dumma dumma miishshata qoxxiyaagaa. Tubaaliqaina michchiyaa Naa7imo.
23Issi gallassi Laameeki ba keettaayeta, “Aadee, Xiilee, siyite; ta keettaayetoo, ane taani yootiyoogaa ezggite. Issi bitanee tana dechchido gishshau, taani a woraas; ee, taani he tana mazunxxissida wodallaa woraas.
24Qaayeela haluwaa kessanau laappun kushe koshshikko, Laameeka haluwaa kessanau laappun tammanne laappun kushe koshshees” yaagiis.
25Addaamee ba keettaayeera haranttuwaa aqin, hara na7aa yelaasu. Yelada, “Qaayeeli worido Aabeela gishshaa Xoossai tau hara na7aa immiis” gaada, a Seeta gaada sunttaasu.
26Seetikka attuma na7aa yeliis; yelidi a “Heenoosa” giidi sunttiis. Asai GODAA sunttaa xeesidi goinniyoogaa he wode doommiis.