Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ falani ito ramɛ, ɛ tan ɲaxanla naxanye belebele alo ɲinge turaxin naxanye Basan bɔxɔn ma. Ɛ tan naxanye dɔxi Samari geyaan fari, ɛ tan naxanye sɛnbɛtarene yigbɛtɛnma, ɛ tan naxanye tima tɔrɔ muxune fari. Ɛ a falama ɛ xɛmɛne xa, ɛ naxa, “Ɛ fa minseene ra nxu xa, yo!”
2Marigina Alatala bata a kɔlɔ a sariɲanni, a naxa, “A mato, kiti lɔxɔn fama ɛ xa. E fama ɛ suxudeni wure kɔnkɔrɔnxin nan na, e yi ɛ tan nun ɛ diine xali.
3Ɛ minima nɛn ɛ taa nabilinna yin kalaxin kui, birin tixi a bode xanbi ra. E ɛ xalima nɛn e yire makantanxini.” Alatalaa falan nan na ra.
4“Ɛ siga Betɛli yi, ɛ sa yulubin liga na. Ɛ siga Giligali yi, ɛ sa yulubin fari sa. Ɛ xa saraxan ba xɔtɔnna birin yi, ɛ mɔn xa yaganna ba ɲɛɛ saxan yo ɲɛɛ saxan.
5Ɛ burun ba barika bira saraxan na buru rate seen naxan yi. Ɛ xa ɛ kanba ɛ ɲɛnige ma saraxane yi, bayo na fe sifan nafan ɛ ma, ɛ tan Isirayila kaane.” Marigina Alatalaa falan nan na ra.
6“N bata yi kamɛn naso ɛ taane birin yi. Donseen yi dasa ɛ konni. Koni hali n to na birin liga, ɛ mi tubi n ma.” Alatalaa falan nan na ra.
7“Kike saxan to yi luxi xɛɛn xa xaba, n tondi nɛn tulen nafɛ ɛ ma. N bata a liga taana nde yi tulen sɔtɔ, taana nde mi a sɔtɔ. N bata a ragidi xɛɛna nde xa tulen sɔtɔ, xɛɛna nde nama tulen sɔtɔ.
8Muxune yi e masiga taane yi ige fendeni, koni hali min xɔnla, a mi ba e ra. Hali n to na birin liga, ɛ mi tubi n ma.” Alatalaa falan nan na ra.
9“N bata furen nafa ɛ sansine ma, n bata e xara. Tuguminne bata ɛ nakɔne kala, e nun ɛ manpa bili nakɔne nun ɛ xɔdɛ binle nun ɛ oliwi binle. Hali n to na birin liga, ɛ mi tubi n ma.” Alatalaa falan nan na ra.
10“N bata fitina furen nafa ɛ ma, alo n na a liga Misiran bɔxɔn ma kii naxan yi. N bata ɛ banxulanne faxa silanfanna ra, han ɛ yi wasa e binbine xirin na ɛ konni. Ɛ yaxune yi ɛ soone tongo. Hali n to na birin liga, ɛ mi tubi n ma.” Alatalaa falan nan na ra.
11“N bata ɛ ɲaxankata alo Sodoma nun Gomora. Ɛ luxi nɛn alo wudi ganmatɔɔn naxan baxi tɛɛni. Hali n to na birin liga, ɛ mi tubi n ma.” Alatalaa falan nan na ra.
12“Nanara, n fama ɛ tan Isirayila kaane ɲaxankatadeni nɛn. N na a ligama ɛ ra nɛn. Ɛ xa ɛ yitɔn ɛ dɛntɛgɛ feen na ɛ Ala xa.”
13Naxan geyane nun foyen daxi, a a miriyane makɛnɛn adamane xa, naxan subaxan findima kɔɛɛn na, naxan sigan tima yire matexin fari, a xili nɛn Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna.